Search Result of "Corallimorpharian"

About 15 results
Img

งานวิจัย

การขยายพันธุ์เห็ดทะเลเพื่อการอนุรักษ์ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สหภพ ดอกแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภูมิและระดับไนเตรทต่อการปรับตัวของเห็ดทะเล

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การขยายพันธุ์เห็ดทะเลเพื่อการอนุรักษ์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสำรวจเห็ดทะเลในอันดับ Corallimorpharia บริเวณอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์เห็ดทะเลเชิงพาณิชย์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอลงกต อินทรชาติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สหภพ ดอกแก้ว, Imgนายวีรกิจ จรเกตุ, Imgดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสำรวจเห็ดทะเลในอันดับ Corallimorpharia บริเวณอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

Img

Researcher

ดร. สหภพ ดอกแก้ว

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง

สาขาที่สนใจ:Marine Aquarium, เพาะเลี้ยงชายฝั่ง , สัตว์น้ำสวยงาม

Resume

Img

Researcher

ดร. วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง

สาขาที่สนใจ:Aquaculture System, วิศวกรรมประมง คุณภาพน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

นาย พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง

สาขาที่สนใจ:คุณภาพน้ำและนิเวศวิทยาทางน้ำ , ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ

Resume

Img

Researcher

นาง ชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง

สาขาที่สนใจ:หญ้าทะเล

Resume