Person Image

  Education

  • วท.บ (อนามัยสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2542
  • วท.ม (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2544
  • Ph.D (Fisheries and Allied Aquaculture), Auburn University, usa, 2549

  Expertise Cloud

  Acid sulfate soilAlkalinityAmmonia nitrogenAquaculture bacillus sppBamboo shrimpBiologyCage culturecoastal erosion protectionDifferent effectsEnvironment factorsFeed AdditiveFermented Soybean MealFighting fishFish farmingFisheriesGAPGiant Bladder Kelp (Macrocystis pyrifera)Giant freshwater prawngrowthHybrid red tilapiaInitial pointIron oxidesKanchanaburi ProvinceLakesLimingLinear Regressionlitopenaeus vannameilow salinityLow-SalinityManganese zeolitemineralmineral supplementatioMona RiceNile tilapiaNursing of shrimp larvaeOrganic carbonorganic matter concentrationPacific White ShrimpPACIFIC WHITE SHRIMP (Litopenaeus vannamei)Pacific White Shrimp(Litopenaeus vannamei)particle size distributionPhytoplanktonPond bottom managementPond bottom soilPond culturePond sedimentsPotassium and MagnesiumProperties of sedimentPyritesQuality correlationsRed hybrid tilapiaRemovalSalakphra SanctuarySalinitysedimentSediment accumulation rateSediment qualityShrimp farm wastewaterSODIUM CHLORIDESoil ameliorationSoil and waterSoil characteristicsSoil qualitySoilsSubstituting Fish MealsurvivalThai aquacultureTotal alkalinitiesTotal Dissolved SolidTransparencyVibrio parahaemolyticusvibrio sppWater qualityWeak correlationWOUND HEALINGกระชังในบ่อดินการจัดการคุณภาพน้ำ และดินในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว (Tourism)การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการเพาะเลี้ยงการเพาะเลี้ยง ปลานิล ปัจจัยเสี่ยงการเลี้ยงการอนุบาลลูกกุ้งกุ้งขาวกุ้งขาวแวนนาไมกุ้งทะเลกุ้งแรดของแข็งที่ละลายน้ำความเค็มต่ำความเค็มน้ำความเป็นกรดด่างความโปร่งแสงคุณภาพดินตะกอน คุณภาพน้ำ สัตว์น้ำ ลูกปลา สัตว์หน้าดิน แพลงก์ตอน สารมลพิษ อินทรีย์คงทน โลหะหนัก จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามคุณภาพน้ำคุณภาพน้ำในลำห้วย (stream water quality)ดินตะกอนโปแตสเซียมแมกนีเซียม

  Interest

  การจัดการคุณภาพน้ำ และดินในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะประมง ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • มิ.ย. 2558 - พ.ค. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Physical and chemical characteristics of sediments in catfish, freshwater prawn and carp ponds in ThailandWudtisin I., Wudtisin I., Boyd C.E.2006Aquaculture Research
  37(12),pp. 1202-1214
  25
  2Possible Potassium and Magnesium Limitations for Shrimp Survival and Production in Low-Salinity, Pond Waters in ThailandWudtisin I., Boyd C.E.2011Journal of the World Aquaculture Society
  42(6),pp. 766-777
  5
  3The effect of substituting fish meal with fermented soybean meal on the growth performance and immune parameters of pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)Wangsoontorn S., Chuchird N., Wudtisin I., Crook A.2018Journal of Fisheries and Environment
  42(2),pp. 32-40
  3
  4Phytoplankton community dynamics and its impacts on the quality of water and sediments in the recirculated-water earthen pond system for hybrid red tilapia (Oreochromis niloticus x mossambicus) farmingSaeiam Y., Pichitkul P., Nedtharnn U., Wudtisin I.2020International Journal of Agricultural Technology
  16(3),pp. 695-710
  2
  5The impacts of the single-use of different lime materials on the pond bottom soil with acid sulfate contentFitrani M., Fitrani M., Wudtisin I., Kaewnern M.2020Aquaculture
  527
  2
  6Changes in phytoplankton populations within integrated culture systems of caged nile tilapia with open-pond pacific white shrimp and giant freshwater prawnKulabtong S., Wudtisin I., Areechon N., Yoonpundh R.2019International Journal of Agricultural Technology
  15(3),pp. 425-444
  2
  7Effect of different feed loading on sediment accumulation rate and carbon burial rate in the polyculture system of nile tilapia (Oreochromis niloticus) and pacific white shrimp (litopenaeus vannamei)Kunlapapuk S., Wudtisin I., Yoonpundh R., Sirisuay S.2019Journal of Fisheries and Environment
  43(3),pp. 30-42
  1
  8Pond soil characteristic in reclaimed tidal lowlands and its correlation with the water quality for aquacultureFitrani M., Fitrani M., Wudtisin I., Kaewnern M., Susanto R.2019IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  236(1)
  0
  9Effect of giant bladder kelp (Macrocystis pyrifera) feed additive on growth, survival and immune responses of pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) injected with Vibrio parahaemolyticusCherdkeattipol K., Keetanon A., Chuchird N., Wudtisin I., Frisbie M., Tacon A.2017Journal of Fisheries and Environment
  41(3),pp. 37-47
  0