Person Image

Administration

Education

 • วท.บ (อนามัยสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2542
 • วท.ม (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2544
 • Ph.D (Fisheries and Allied Aquaculture), Auburn University, usa, 2549

Expertise Cloud

litopenaeus vannameilow salinityLow-SalinityManganese zeolitemineralmineral supplementatioMona RiceNile tilapiaOrganic carbonorganic matter concentrationPacific White ShrimpPACIFIC WHITE SHRIMP (Litopenaeus vannamei)Pacific White Shrimp(Litopenaeus vannamei)particle size distributionPond bottom managementPond culturePond sedimentsPotassium and MagnesiumProperties of sedimentPyritesQuality correlationsRed hybrid tilapiaRemovalSalakphra SanctuarysedimentSediment accumulation rateSediment qualityShrimp farm wastewaterSODIUM CHLORIDESoil ameliorationSoil and waterSoil characteristicsSoilsWater qualityWeak correlationWOUND HEALINGกระชังในบ่อดินการจัดการคุณภาพน้ำ และดินในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว (Tourism)การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการเพาะเลี้ยงการเพาะเลี้ยง ปลานิล ปัจจัยเสี่ยงการเลี้ยงกุ้งขาวกุ้งขาวแวนนาไมกุ้งทะเลความเค็มต่ำความเป็นกรดด่างคุณภาพดินตะกอน คุณภาพน้ำ สัตว์น้ำ ลูกปลา สัตว์หน้าดิน แพลงก์ตอน สารมลพิษ อินทรีย์คงทน โลหะหนัก จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามคุณภาพน้ำคุณภาพน้ำในลำห้วย (stream water quality)คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติคุณภาพผลผลิตชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางหักดินตะกอนตำบลไทยสามัคคี (Thai Samakki Subdistrict)ตำบลไทยสามัคคี (Thai-Samakki Subdistrict)ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียวทรัพยากรสัต์น้ำทรัพยากรสัตว์น้ำแบบพัฒนาและกึ่งพัฒนาประเมินต้นทุนปราชญ์ปลานิลปลานิลปลานิล หอยแครง ซัลไฟด์ น้ำในดินโปแตสเซียมผลกระทบผลกระทบการท่องเที่ยว (tourism impact)ผลกระทบต่อดิน (impact on soil)ผลกระทบต่อถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า (impact on wildlife habitat)ผลกระทบต่อสังคมพืช (impact on vegetation community)ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ (economic impact)ผลกระทบทางด้านสังคม (social impact)ผลตอบแทนพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (Dong Phayayen – Khao Yai World Heritage site)ฟาร์มไฟฟ้าพลังน้ำมกษ.7401มาตรฐานมาตรฐานบังคับแมกนีเซียมยั่งยืนระบบการเลี้ยงแร่ธาตุโลหะหนักวิเคราะห์ศึกษากระบวนการทับถมลักษณะสมบัติของตะกอน เชิงกายภาพ เคมี ชีวภาพ และแนวโน้มการปนเปื้อนจากสารมลพิษศึกษาการกัดเซาะชายฝั่ง และการป้องกันการกดัดเซาะชายฝั่งโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพ สถานภาพ ทางเศรษฐกิจและสังคมในกรณีที่ไม่มีการป้องกันและมีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรสัตว์น้ำ เปรียบเทียบในบริเวณที่ไม่มีการป้องกันและมีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งสังเคราะห์สารมลพิษสารมลพิษอินทรีย์คงทนสารอินทรีย์สาหร่ายทะเลสุขภาพของปลานิลอ่าวบ้านดอนอำเภอวังน้ำเขียว (Wang Nam Keaw District)อุทยานแห่งชาติทับลาน (Tab Lan National Park)

Interest

การจัดการคุณภาพน้ำ และดินในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation


แสดงความคิดเห็น

(0)