Person Image

  Education

  • วท.บ (อนามัยสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2542
  • วท.ม (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2544
  • Ph.D (Fisheries and Allied Aquaculture), Auburn University, usa, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 2 0 0 0
  2022 การพัฒนาทางสัณฐานวิทยาและคู่มือการจำแนกชนิดของปลากัดป่าที่พบในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2016 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการเลี้ยงปลานิลกระชังในบ่อดิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 22 Project 5 14 0 0
  2023 โครงการจัดเตรียมข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 0 0 0 0
  2017 การศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสาหร่ายทะเล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2017 การติดตามตรวจสอบนิเวศทางน้ำและการประมง โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ผู้ร่วมวิจัย กรมชลประทาน 0 0 0 0
  2017 การทดสอบความเป็นพิษ (LC50) ผลิตภัณฑ์คราบน้ำมัน Perma Oil Spill และ Perma Super Clean ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สมาร์ทเทค ซัพพลาย จำกัด 0 0 0 0
  2016 การประเมินต้นทุน ผลตอบแทน คุณภาพผลผลิต และสุขภาพของปลานิลที่เลี้ยงโดยใช้ระบบการเลี้ยงแบบพัฒนาและกึ่งพัฒนา : กรณีศึกษาชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 3 0 0
  2015 การศึกษาการบริหารจัดการและการพัฒนาที่ยั่งยืนในลุ่มน้ำโขงรวมทั้งการศึกษาผลกระทบของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบนแม่น้ำโขงสายประธาน (Council Study) หัวหน้าโครงการ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง 0 0 0 0
  2015 การวิเคราะห์หลักการและการสังเคราะห์ความรู้จากปราชญ์ปลานิลเพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2014 โครงการศึกษาข้อมูลแนวทางในการบังคับใช้มาตรฐาน GAP ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ 7401) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 0 0 0 0
  2013 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ในตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2013 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อคุณภาพนน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ใตตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2013 การศึกษาและประเมินผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลานิล (Oreochromis niloticus) ของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 1 0 0
  2013 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2013 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการท่องเที่ยว ในตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2012 สถานภาพคุณภาพน้ำ ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ำและการปนเปื้อนของสารมลพิษบริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 2 0 0
  2012 สถานภาพคุณภาพน้ำ ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ำและการปนเปื้อนของสารมลพิษ บริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร – สมุทรสงคราม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2011 ผลของการเสริมแร่ธาตุในอาหารต่ออัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2011 แผนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 6 0 0
  2010 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เพิ่มการทับถมของตะกอนและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำโดยภูมิปัญญาชาวบ้านและการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม ผู้ประสานงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 สถานภาพคุณภาพน้ำ ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ำและการปนเปื้อนของสารมลพิษ บริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2009 การศึกษาความเข้มข้นของโปแตสเซียมและแมกนีเซียมในการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมแบบความเค็มต่ำ : การดูดซับดดยดินก้นบ่อและผลต่อการรอดตายและผลผลิตกุ้งขาว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 การศึกษาความเข้มข้นของโปแตสเซียมและแมกนีเซียมในการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมแบบความเค็มต่ำ : การดูดซับดดยดินก้นบ่อและผลต่อการรอดตายและผลผลิตกุ้งขาว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2008 การติดตามตรวจสอบและการควบคุมมลพิษจากแผ่นดิน หมู่เกาะ ช้าง จังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 0 0 0 0