การศึกษาความเข้มข้นของโปแตสเซียมและแมกนีเซียมในการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมแบบความเค็มต่ำ : การดูดซับดดยดินก้นบ่อและผลต่อการรอดตายและผลผลิตกุ้งขาว