โครงการศึกษาข้อมูลแนวทางในการบังคับใช้มาตรฐาน GAP ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ 7401)