สถานภาพคุณภาพน้ำ ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ำและการปนเปื้อนของสารมลพิษบริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

Publish Year National Journal 1
2015 inดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์, "การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาคมไมโครแพลงก์ตอนในรอบปีบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2015, หน้า 182-194
Publish Year National Conference 2
2015 inดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาคมไมโครแพลงก์ตอนในรอบปีบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่ 7, 25 - 28 มีนาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exอนิสา ทรัพย์นิวัตต์, inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบำบัดน้ำปนเปื้อนโลหะหนักด้วยเปลือกหอยผสมธรรมชาติ (กระซ้า)", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย