การศึกษาความเข้มข้นของโปแตสเซียมและแมกนีเซียมในการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมแบบความเค็มต่ำ : การดูดซับดดยดินก้นบ่อและผลต่อการรอดตายและผลผลิตกุ้งขาว

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBoyd, Claude E., "Possible Potassium and Magnesium Limitations for Shrimp Survival and Production in Low-Salinity, Pond Waters in Thailand", Journal of the World Aquaculture Society, ปีที่ 42, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2011, หน้า 766-777