การประเมินต้นทุน ผลตอบแทน คุณภาพผลผลิต และสุขภาพของปลานิลที่เลี้ยงโดยใช้ระบบการเลี้ยงแบบพัฒนาและกึ่งพัฒนา : กรณีศึกษาชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี

Publish Year National Conference 3
2020 inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, exพิเชษฐ์ น่วมทนงค์, "การเปรียบทียบวิธีการสกัดกลิ่นเพื่อการวิเคราห์สำหรับปูทะเล (Scylla serrata)", การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563, 18 - 19 สิงหาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวหทัยพร, inดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์, อาจารย์, inนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์, "ผลของปริมาณการให้อาหารและฤดูกาลที่มีต่อค่าของแข็งทั้งหมดละลายในน้ำในบ่อเลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาว", มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563, 2 - 6 สิงหาคม 2020, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exวรรณิภา พูลทรัพย์, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, exสุพัตรา ธรรมโสม, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "การตรวจวัดกลิ่นโคลน และการทดสอบทางประสาทสัมผัสของปลานิลที่เลี้ยงในบ่อดิน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจาปี 2560, 31 สิงหาคม 2017, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย