การศึกษาการบริหารจัดการและการพัฒนาที่ยั่งยืนในลุ่มน้ำโขงรวมทั้งการศึกษาผลกระทบของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบนแม่น้ำโขงสายประธาน (Council Study)