คณะประมง บางเขน วิทยาเขตบางเขน

46

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

6

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

algaeAntioxidantaquaculturebioethanolblue swimming crabchitosanCladophora glomeratacrabDiversityfishfish glueflavorfood safetyFungiGenetic DiversityGiant Freshwater PrawnglueGracilariaGracilaria fisheriGreen musselGROWTHgrowth performanceGulf of ThailandImmunityLates calcariferlipoxygenaseLitopenaeus vannameimacroalgaeMacrobrachium rosenbergiiNile tilapiaOreochromis niloticusPacific White ShrimpPortunus pelagicusproteinred tilapiaRhodophytaseagrassseaweedSolid State FermentationtaxonomyTilapiaVibriosiswaste utilizationWater QualityWhite Shrimpการเจริญเติบโตการประมงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงการเพาะเลี้ยงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการเลี้ยงการอนุบาลกาวกุ้งกุ้งก้ามกรามกุ้งกุลาดำกุ้งขาวกุ้งขาวแวนนาไมความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำ เชื้อราทรัพยากรประมงนิเวศวิทยาทางน้ำไบโอเอทานอลประมงปลาปลากะพงขาวปลานวลจันทร์ทะเลปลานิลปลาสลิดป่าชายเลนปูปูม้าปูแสมโปรตีนไฮโดรไลเซทผลกระทบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแมคโครอัลจีระนองสัตว์น้ำสารต้านอนุมูลอิสระสาหร่ายสาหร่ายไกสาหร่ายทะเลสิ่งแวดล้อมหญ้าทะเลหนังปลาหอยแมลงภู่อนุกรมวิธานอวนจมปูอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์อ่าวไทยอาหารอาหารกุ้งอาหารปลาอาหารสัตว์น้ำเอนไซม์แอปพลิเคชั่น

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: ffiswak@ku.ac.th

Tel.: 02-9428644

นาง ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ

E-Mail: ffispsr@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-7642 ext. 16

ดร. เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: ffismtk@ku.ac.th

Tel.: 0-2561-1947

นางสาว ศิริสุดา จำนงทรง, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: ffissdj@ku.ac.th

Tel.: 02-5797642 ต่อ 15

ดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษ

E-Mail: ffisttn@ku.ac.th

Tel.: 0-2561-3469

ดร. เกรียงไกร สถาพรวานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน

E-Mail: ffiskks@ku.ac.th

Tel.: 02-942-8701Resource

นักวิจัยทั้งหมด 136 คน (ศาสตราจารย์ 11 คน, รองศาสตราจารย์ 25 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 45 คน, อาจารย์ 18 คน, นักวิชาการประมง ขำนาญการพิเศษ 3 คน, นักวิชาการประมง ขำนาญการ 4 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 2 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 4 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 2 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, นักวิชาการประมง 14 คน, วิศวกร ชำนาญการ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 14 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 2,423.26 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 63 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 27.30 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 192 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 136 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 35 โครงการ, ผู้ประสานงาน 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 135 โครงการ, อื่นๆ 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 722 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 621 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 54 โครงการ, ผู้ประสานงาน 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 391 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 7 โครงการ, อื่นๆ 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 695 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 549 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 27 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 339 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 12 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 2492 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1240 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1252 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 37 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 19 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 16 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 199 เรื่อง (Unknown 199 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 689 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 629 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 45 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 8 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 158 รางวัล (เกียรติบัตร 66 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 25 รางวัล, ประชุมวิชาการ 67 รางวัล)