คณะประมง บางเขน วิทยาเขตบางเขน

71

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

46

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

2

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

algaeAntioxidantaquacultureaquatic plantbioethanolblue swimming crabCellulasechitosanCladophora glomeratacrabDistributionDiversityfishfish glueFish skinflavorfood safetyFungigenetic diversityGiant Freshwater PrawnGlueGracilariaGracilaria fisheriGreen musselGROWTHgrowth performanceGulf of ThailandImmunityLates calcariferLipoxygenaseLitopenaeus vannameimacroalgaeMacrobrachium rosenbergiiNile tilapiaOreochromis niloticusPacific white shrimpPortunus pelagicusproteinRhodophytaseagrassseaweedSolid State FermentationtaxonomyTilapiaVibriosiswaste utilizationWater QualityWhite shrimpการเจริญเติบโตการประมงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงการเพาะเลี้ยงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการเลี้ยงการอนุบาลกาวกุ้งกุ้งก้ามกรามกุ้งกุลาดำกุ้งขาวกุ้งขาวแวนนาไมความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำ เชื้อราทรัพยากรประมงนิเวศวิทยาทางน้ำไบโอเอทานอลประมงปลาปลากะพงขาวปลานวลจันทร์ทะเลปลานิลปลาสลิดป่าชายเลนปูปูม้าปูแสมโปรตีนไฮโดรไลเซทผลกระทบแมคโครอัลจีระนองสัตว์น้ำสาหร่ายสาหร่ายไกสาหร่ายทะเลสิ่งแวดล้อมหญ้าทะเลหนังปลาหอยแมลงภู่อนุกรมวิธานอวนจมปูอ่าวไทยอ่าวไทยตอนในอาหารอาหารสัตว์น้ำเอนไซม์แอปพลิเคชั่นแอสตาแซนธินResource

นักวิจัยทั้งหมด 156 คน (ศาสตราจารย์ 10 คน, รองศาสตราจารย์ 36 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 48 คน, อาจารย์ 18 คน, นักวิชาการประมง ขำนาญการพิเศษ 5 คน, นักวิชาการประมง ขำนาญการ 4 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 3 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 4 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 2 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, นักวิชาการประมง 16 คน, นักวิจัย 1 คน, วิศวกร ชำนาญการ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 14 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 2,423.26 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 63 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 27.30 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 185 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 134 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 26 โครงการ, ผู้ประสานงาน 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 132 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 707 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 611 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 55 โครงการ, ผู้ประสานงาน 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 377 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 6 โครงการ, อื่นๆ 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 676 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 532 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 27 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 332 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 12 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 2357 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1148 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1209 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 32 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 19 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 12 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 687 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 627 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 45 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 8 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 149 รางวัล (เกียรติบัตร 64 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 24 รางวัล, ประชุมวิชาการ 61 รางวัล)