ผลของการเสริมแร่ธาตุในอาหารต่ออัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)