การทดสอบความเป็นพิษ (LC50) ผลิตภัณฑ์คราบน้ำมัน Perma Oil Spill และ Perma Super Clean