Person Image

  Education

  • กม.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • M.S.(Marine Ecology), University of Hawaii , สหรัฐอเมริกา
  • Ph.D.(Zoology), Auburn University , สหรัฐอเมริกา

  Expertise Cloud

  1) ประสิทธิภาพการทำฝน (Rainmaking Efficiency) 2) ลุ่มน้ำวิกฤต (Critical Drought River Basins) 3) ลุ่มน้ำภาคกลาง (Central River Basin) Adsorption of leadAnionsbioaccumulationBisphenol-A, Landfill, Leachate, BangkokcatfishcyrinidsDecision ModelEPISUITE programHeavy Metals HistopathologyMekong Rivermetalsmetals ionoctanol-water partition coefficientorganic carbon partition coefficientorganotinsPAHsRoyal Rainmakingsedimentsediment-water partition coefficientsub-tropical monsoonal climateThailand River BasinsThe Integrated Modelingtitanium dioxideUpper Thailand volume flowwater qualityการท่องเที่ยวการปนเปื้อนการปนเปื้อน(Contamination)การฝังกลบการวิเคราะห์น้ำส้มควันไม้ (Analysis of wเกณฑ์การตัดสินใจคุณภาพดินตะกอน คุณภาพน้ำ สัตว์น้ำ ลูกปลา สัตว์หน้าดิน แพลงก์ตอน สารมลพิษ อินทรีย์คงทน โลหะหนัก จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามคุณภาพน้ำคุณภาพน้ำฝนจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม (Samut Songkhram-Samut Sakhon) กระบวนการธรณีสัณฐาน (Geomorphological Processes)การกัดเซาะชายฝั่ง(Coastal Erosion) การทับถมตะกอนชายฝั่ง(Coastal Sedimentation) ภูมิปัญญาท้องถิ่น(Local Wisdom)ดินดิน(Soil)ดินตะกอนทรัพยากรสัต์น้ำทำฝนเทคนิค GCเทคนิค HPLCธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยาน้ำชะขยะ(Leachate)น้ำชะมูลฝอยน้ำใต้ดินน้ำใต้ดิน(ground water)น้ำพุร้อนนิเวศวิทยาทางน้ำบิสฟีนอล-เอ(Bisphenol-A)บีสฟีนอล-เอ ขยะมูลฝอย หลุมฝังกลบ กรุงเแบบจำลองแบบจำลอง(Modeling)แบบจำลองการตัดสินใจเชิงบูรณาการปฎิบัติการฝนหลวงประเทศไทยตอนบนประเทศไทยตอนบน Rainmaking Forecast Systemฝนหลวงพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบพยากรณ์อากาศลุ่มน้ำลุ่มน้ำภาคกลางลุ่มน้ำวิกฤตโลหะหนักศักยภาพศึกษากระบวนการทับถมลักษณะสมบัติของตะกอน เชิงกายภาพ เคมี ชีวภาพ และแนวโน้มการปนเปื้อนจากสารมลพิษศึกษาการกัดเซาะชายฝั่ง และการป้องกันการกดัดเซาะชายฝั่งโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพ สถานภาพ ทางเศรษฐกิจและสังคมในกรณีที่ไม่มีการป้องกันและมีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรสัตว์น้ำ เปรียบเทียบในบริเวณที่ไม่มีการป้องกันและมีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเศรษฐสังคม เศรษฐกิจชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามสถานภาพสารมลพิษสิ่งแวดล้อมอุทกธรณีอุทกวิทยา

  Interest

  นิเวศวิทยาทางน้ำ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 6 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)