Expertise Cloud

การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวน้ำพุร้อนการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนการปนเปื้อนคุณภาพน้ำเชิงสุขภาพดินดิน(Soil)ดินตะกอนธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยาธรณีวิทยาโครงสร้างใต้ผิวดินธรณีสัณฐานธรนีนิเวศนโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนวัตกรรมการตลาดบริการในยุคดิจิทัลน้ำน้ำชะขยะ(Leachate)น้ำชะมูลฝอยน้ำใต้ดินน้ำใต้ดิน(ground water)น้ำประปาน้ำป่าไหลหลากน้ำพุร้อนนำส้มไม้น้ำหลากบริการทางการท่องเที่ยวบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัดบางกะเจ้า สมุทรปราการบ้านเหมืองแร่บิสฟีนอล-เอ(Bisphenol-A)บีสฟีนอล-เอ ขยะมูลฝอย หลุมฝังกลบ กรุงเเบนทอไนต์แบบจำลองแบบจำลอง(Modeling)แบบจำลองการตัดสินใจเชิงบูรณาการแบบจำลองเชิงพื้นที่ปฎิบัติการฝนหลวงปทุมธานีประเทศไทยตอนบน Rainmaking Forecast Systemแผ่นดินถล่มไผ่ฝนหลวงพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนพีเอเอชพืชไร่พื้นที่กึ่งแห้งแล้งพุน้ำร้อนโป่งปูเฟืองพุน้ำร้อนหินดาดเพอร์ไลต์ภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภูมิสถาปัตยกรรมแบบพื้นฐานสิ่งแวดล้อมภูมิอากาศแมงกานีสแม่นน้ำปายแม่น้ำยมยุทธศาสตร์การพัฒนารอยเลื่อนเจดย์สามองค์ระบบน้ำพุร้อนเกิดใหม่ระบบพยากรณ์อากาศระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รูปแบบการท่องเที่ยวแร่อุตสาหกรรมลุ่มน้ำภาคกลางลุ่มน้ำลำพระเพลิงลุ่มน้ำวิกฤตเลยโลหะหนักศักยภาพสถานภาพสภาพแวดล้อมสร้างมูลค่าเพิ่มสวนป่าไผ่สารมลพิษสารมลพิษอินทรีย์คงทนสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทางทะเล สารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เกาะเสม็ดสิ่งอำนวยความสะดวกหลุมฝังกลบขยะห้วยกุยมั่งเหล็กแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพแหล่งท่องเที่ยวพุน้ำร้อนแหล่งท่องเที่ยวเมืองแปงแหล่งน้ำแหล่งน้ำพุร้อนแหล่งพุน้ำร้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นอารยธรรมล้านนาอำเภอวังน้ำเขียวอุทกธรณีอุทกธรณีวิทยาอุทกภัยอุทกวิทยาอุทก-อุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี

InterestResource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ, อื่นๆ 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation


แสดงความคิดเห็น

(0)