Person Image

  Education

  • วท.บ.(ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2516
  • วท.ม.(ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2518
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2523
  • Dr.Tech.Sc.(Geotechnical Engineering), Asian Institute of Technology , ไทย, 2534

  Expertise Cloud

  พื้นที่ต้นน้ำบริเวณอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่1) ประสิทธิภาพการทำฝน (Rainmaking Efficiency) 2) ลุ่มน้ำวิกฤต (Critical Drought River Basins) 3) ลุ่มน้ำภาคกลาง (Central River Basin) 3.1 ภาษาไทย : การเตือนภัย ภาษาอังกฤษ : warning 3.2 ภาษาไทย : ดินถล่ม ภาษาอังกฤษ : landslide 3.3 ภาษาไทย : อุทกภัย ภาษาอังกฤษ : flood 3.4 ภาษาไทย : การมีส่วนร่วมของชุมชน ภาษาอังกฤษ : public participation 3.5 ภาษาไทย : เครือข่ายชุมชน ภาษาอังกฤษ : people networkActivated charcoalAlternativesArial ModelBambooBamboo vinegarBamboo WallBisphenol-A, Landfill, Leachate, BangkokCarbonCheck-DamCHIANGMAI PROVINCECLIMATECLIMATIC FACTORSCoastal ErosionCoastal Erosion ProtectionDecision ModelDendrocalamusDept tillageDIOSPYROS KAKIEcological PotentialEngineering GeologFLOODINGFreshwater cultured pearlsFVCOMGranitic WatershedHighlandการอนุรักษ์ดินและน้ำเกณฑ์การตัดสินใจคุณภาพน้ำคุณภาพน้ำบาดาลคุณภาพน้ำฝนเครือข่ายชุมชนโครงการภูฟ้า โครงการภูฟ้าพัฒนาฯโครงสร้างทางธรณีวิทยางานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community based research)งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.เชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดน่านจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม (Samut Songkhram-Samut Sakhon) กระบวนการธรณีสัณฐาน (Geomorphological Processes)การกัดเซาะชายฝั่ง(Coastal Erosion) การทับถมตะกอนชายฝั่ง(Coastal Sedimentation) ภูมิปัญญาท้องถิ่น(Local Wisdom)จัดการน้ำจัดการสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลตะวันออกชาอู่หลงดัชนีความชื้นดินดิน(Soil)ดินถล่มถ่านกัมมันต์ถ่านไม้ไผ่ทรัพยากรน้ำท่อส่งก๊าซทางเลือกทำฝนธรณีเทคนิคธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยานครราชสีมานครศรีธรรมราชน้ำชะขยะ(Leachate)น้ำชะมูลฝอยน้ำใต้ดินน้ำใต้ดิน(ground water)น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากน้ำพุร้อนนำส้มไม้บิสฟีนอล-เอ(Bisphenol-A)บีสฟีนอล-เอ ขยะมูลฝอย หลุมฝังกลบ กรุงเบูรณาการเชิงระบบแบบจำลองแบบจำลอง(Modeling)แบบจำลองการตัดสินใจเชิงบูรณาการแบบจำลองเชิงพื้นที่แบบซึมซาบปฎิบัติการฝนหลวงปฏิบัติการฝนหลวงประเทศไทย ประเทศไทยตอนบนประเทศไทยตอนบน Rainmaking Forecast Systemปริมาณน้ำฝนปอสาปัจจัยทางพื้นที่ปัจจัยทางภูมิอากาศป่าเขาภูหลวง-วังน้ำเขียวโปรแกรม APIผลกระทบแผ่นดินถล่มไผ่ฝนฝนหลวงพื้นที่กึ่งแห้งแล้งระบบวนเกษตรลุ่มน้ำลำพระเพลิงลุ่มน้ำวิกฤตอุทกภัย

  Interest

  ธรณีเทคนิค, อุตุ-อุทกวิทยา , ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2552 - ก.พ. 2554 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, อื่นๆ 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก