ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

2D resistivity imagingBarium-bearing glassCeramic CrucibleDensity (specific gravity)Dielectric propertyDried powderearthquakeElectric furnacesElemental compositionsExplosivesFurnacesGlassGlass mixtureGlass samplesGroundwaterGulf of ThailandLaboratory scaleLight refractionmagmatic watermicrotremormicrozonationNEHRP site classificationNorthern ThailandOptical propertyOptoelectronic devicesoxygen isotopephase separationPIXEporphyryquartzQuartz sandRaman spectroscopyRefractive indexRefractometersRESISTIVITY SCANNING TECHNIQUESandScanning electron microscopeScanning electron microscopySEM-EDSSilicate mineralssite effectSoda-based glassSpecific gravityStructure (composition)Synchrotron radiationTriassicTsunamiXASการเติมน้ำกลับเข้าแหล่งน้ำบาดาลการท่องเที่ยวการปนเปื้อนการปรับปรุงคุณภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนการสำรวจธรณีฟิสิกส์ในทะเลเขื่อนความเร็วเฉือนของชั้นดินคุณภาพน้ำเครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดอุทัยธานีเชิงสุขภาพดินดินถล่มทางน้ำโบราณธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยาน้ำใต้ดินน้ำบาดาลน้ำพุร้อนโบราณวัตถุแผ่นดินไหวฝนหลวงพลอยเพทายเพชรฟิสิกส์ภัยแล้งภาคตะวันตกภูเก็ตรอยเลื่อนรอยเลื่อนในทะเลแร่วิทยา แร่อุตสาหกรรมลุ่มน้ำลำพระเพลิงโลหะหนักศักยภาพสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำใต้ดินแหล่งน้ำบาดาลระดับตื้นแหล่งน้ำพุร้อนแหล่งพุน้ำร้อนอัญมณีอันตรายจากแผ่นดินไหวอ่าวไทยอุตรดิตถ์อุทกธรณีวิทยาอุทกภัยอุทกวิทยา

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์

แผนและพัฒนา

E-Mail: fsciknr@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5444

ดร. ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: fscildt@ku.ac.th

Tel.: 022565444


Persons (ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. ประหยัด นันทศีล, อาจารย์

E-Mail: fscipyn@ku.ac.th Tel.02-56255555 ต่อ 6464

Avata

ดร. ภาณุ ตรัยเวช, อาจารย์

E-Mail: fscipntr@ku.ac.th Tel.0-2572-5555 ext 1412

Avata

ดร. ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์

E-Mail: sarinya.pai@ku.ac.th Tel.025625444 ต่อ 646416


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 13 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 9 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 42 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 88 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 64 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 54 โครงการ)
 • ทุนนอก 291 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 270 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 61 โครงการ, อื่นๆ 5 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 328 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 152 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 176 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 49 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 37 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 9 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)