ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

?-XRF2D resistivity imagingactivated carbonAFMBarium-bearing glassBerylliumCeramic CrucibleCommercial gradecopperDensity (specific gravity)DiamondDielectric propertyDried powderEarthquakeElectric furnacesElemental compositionsExplosivesFurnacesGlassGlass mixtureGlass samplesGPRgroundwaterGulf of ThailandKANCHANABURI PROVINCELaboratory scaleLight refractionmicrotremorNorthern ThailandOptical propertyOptoelectronic devicesPIXEquartzQuartz sandRefractive indexRefractometersScanning electron microscopySEM-EDSSilicate mineralsSpecific gravityStructure (composition)Synchrotron radiationTrace elementsTriassicTsunamiUV-vis-NIRXASX-ray Absorption Spectroscopyการเติมน้ำกลับเข้าแหล่งน้ำบาดาลการท่องเที่ยวการปนเปื้อนการปรับปรุงคุณภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนการสำรวจธรณีฟิสิกส์ในทะเลเขื่อนความเร็วเฉือนของชั้นดินคุณภาพน้ำเครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดอุทัยธานีเชิงสุขภาพดินดินถล่มทางน้ำโบราณธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยาน้ำใต้ดินน้ำบาดาลน้ำพุร้อนโบราณวัตถุแผ่นดินไหวฝนหลวงพลอยเพทายเพชรฟิสิกส์ภัยแล้งภาคตะวันตกภูเก็ตรอยเลื่อนรอยเลื่อนในทะเลแร่วิทยา แร่อุตสาหกรรมลุ่มน้ำลำพระเพลิงโลหะหนักศักยภาพสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำใต้ดินแหล่งน้ำบาดาลระดับตื้นแหล่งน้ำพุร้อนแหล่งพุน้ำร้อนอัญมณีอันตรายจากแผ่นดินไหวอ่าวไทยอุตรดิตถ์อุทกธรณีวิทยาอุทกภัยอุทกวิทยา

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์

แผนและพัฒนา

E-Mail: fsciknr@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5444

ดร. ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: fscildt@ku.ac.th

Tel.: 022565444


Persons (ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. ประหยัด นันทศีล, อาจารย์

prayath.n@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-56255555 ต่อ 6464

Avata

ดร. ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์

fscisnpa@ku.ac.th, โทร. 025625444 ต่อ 646416


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 6 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 39 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 95 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 70 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 57 โครงการ)
 • ทุนนอก 293 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 271 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 63 โครงการ, อื่นๆ 5 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 342 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 160 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 182 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 36 เรื่อง (Unknown 36 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 50 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 38 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 9 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)