Person Image

  Education

  • วท.บ. (ฟิสิกส์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • M.sc. (Geophysics) , Colorado School of Mines, สหรัฐอเมริกา, 2539
  • Ph.D.(Geological Sciences), Cornell University, สหรัฐอเมริกา, 2546

  Expertise Cloud

  Community ParticipationEarthquakeGround Water RechargeGulf of ThailandKanchanaburi ProvinceMarine Geophysics ExplorationmicrotremormicrozonationNakhon Sawan ProvinceNEHRP site classificationNorthern ThailandPaleochannelRanong FaultResistivity surveysSeismic hazardSeismic Hazard AnalysisShallow Ground Water Resourcessite effectSubmarine FaultSuphan Buri ProvinceTsunamiUthai Thani Provinceการเติมน้ำกลับเข้าแหล่งน้ำบาดาลการเติมน้ำใต้ดินการบูรณปฏิสังขรณ์การประเมินระดับอันตรายจากแผ่นดการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษากลไกการสั่นสะเทือนของพื้นดินการสำรวจการสำรวจธรณีฟิสิกส์ในทะเลการไหวสะเทือนของชั้นดินขนาด 6.3 ริกเตอร์ของที่ระลึกจากแบบจำลอง 3 มิติข้อมูลสารสนเทศข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เขื่อนคลื่นสินามิคลื่นสึนามิความเค้นของธรณีความเร็วคลื่นเฉือยแผ่นดินไหวความเร็วเฉือนของชั้นดินคาบอุบัติซ้ำเคลื่อนไหวสะเทือนโครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงงานสำรวจธรณีฟิสิกส์จ.เชียงรายจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดพะเยาจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดอุทัยธานีชั้นดินโดรนตรวจวัดแผ่นดินไหวทรัพยากรแร่ท่อก๊าซธรรมชาติทะเลโบราณในรอบ 2ทางน้ำโบราณธรณีฟิสิกส์น้ำบาดาลแผ่นดินไหวพิษณุโลกฟิสิกส์ภัยพิบัติภัยพิบัติแผ่นดินไหวภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือภูเก็ตรอยเลื่อนรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยรอยเลื่อนในทะเลรอยเลื่อนปัวรอยเลื่อนมีหลัง รอยเลื่อนระนองรอยเลื่อนระนองระบบน้ำพุร้อนเกิดใหม่ริกเตอร์ลักษณะสัณฐานของแอ่งกรุงเทพฯวัดความเร็วคลื่นเฉือนวัดไชยวัฒนารามวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหารวิศวกรรมแผ่นดินไหววิสาหกิจชุมชนศิลาวรรณาของชั้นหินกักเก็บสมการลดทอนแผ่นดินไหวสารสนเทศภูมิศาสตร์สุโขทัยสุราษฎร์ธานีหลุมสำรวจแหล่งก๊าซน้ำพองแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแหล่งน้ำบาดาลแหล่งน้ำบาดาลระดับตื้นอันตรายจากแผ่นดินไหวอ่าวไทยอุตรดิตถ์

  Interest

  ธรณีฟิสิกส์ แผ่นดินไหว การสำรวจรอยเลื่อนมาพลัง การสำรวจปิโตเลียม

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 46 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 46 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)