Person Image

  Education

  • วท.บ. (ฟิสิกส์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • M.sc. (Geophysics) , Colorado School of Mines, สหรัฐอเมริกา, 2539
  • Ph.D.(Geological Sciences), Cornell University, สหรัฐอเมริกา, 2546

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 26 Project 1 1 0 0
  2023 การสร้างแบบจำลองระบบธรณีแปรสัณฐานของประเทศไทย เพื่อประเมินสภาวะความเค้นของธรณีภาคและความเสี่ยงแผ่นดินไหว (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2023 การจัดการน้ำด้านการเกษตรจากแหล่งน้ำบาดาล เพื่อเพิ่มผลิตภาพการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง สำหรับกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง บ้านกรับใหญ่ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2022 การยกระดับและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยถ้ำในภูมิภาคอาเซียน กรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2022 การศึกษาแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวในภาคเหนือของประเทศไทยและการกำหนดตำแหน่งและประเมินผลกระทบของรอยเลื่อนที่ซ่อนตัวในเขตเมืองเชียงใหม่-ลำพูน จากแผ่นดินไหวขนาดเล็กมาก หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การสร้างแบบจำลองระบบธรณีแปรสัณฐานของประเทศไทย เพื่อประเมินสภาวะความเค้นของธรณีภาคและความเสี่ยงแผ่นดินไหว หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับตื้นจากทางน้ำโบราณโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (ปีที่ 3) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐานและภาพเขียนสี อ่าวพังงา จังหวัดพังงา เพื่ออธิบายสภาพสังคมและการย้ายถิ่นฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์-ประวัติศาสตร์ บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การประเมินระดับอันตรายและการลดผลกระทบจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวของจังหวัดเชียงราย หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับตื้นจากทางน้ำโบราณโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับตื้นจากทางน้ำโบราณโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (เป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับตื้นและการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การศึกษาระบบรอยเลื่อนมีพลังในภาคใต้ของประเทศไทยเพื่อลดผลกระทบจากแผ่นดินไหว หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
  2020 การสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อศึกษาระบบรอยเลื่อนมีพลังในภาคใต้ของไทย หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
  2020 การแก้ปัญหาภาวะภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การจัดทำแผนและระบบบริหารความเสี่ยงภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 โครงการพัฒนาโดรนปีกหมุนบังคับการบินอัตโนมัติเพื่อการเกษตร หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 โครงการพัฒนาโดรนปีกนิ่งบังคับการบินอัตโนมัติเพื่อการเกษตร หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 โครงการพัฒนากล้องถ่ายภาพระยะไกลเพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตร หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 การสำรวจรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยในทะเลฝั่งตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตเพื่อประเมินผลกระทบจากแผ่นดินไหว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การสำรวจรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยในทะเลฝั่งตะวันออกของจังหวัดภูเก็ตเพื่อประเมินผลกระทบจากแผ่นดินไหว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 คุณลักษณะที่ตั้งของชั้นดินอ่อนเพื่อการแบ่งเขตความรุนแรงของแผ่นดินไหวในจังหวัดพะเยา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 คุณลักษณะที่ตั้งของชั้นดินอ่อนเพื่อการแบ่งเขตความรุนแรงของแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การแบ่งลักษณะชั้นดินตามเกณฑ์ของ National Earthquake Hazards Reduction Program (NEHRP) และการเพิ่มความรุนแรงต่อการสั่นสะเทือนของพื้นดินจากแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การจัดการคาร์บอนเชิงธรณี: ปฏิกริยาเคมีศิลาของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับแท่งหินจากหลุมเจาะแหล่งก๊าซน้ำพอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เพื่อศักยภาพในการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การศึกษาการกระจายตัวของความเร็วคลื่นเฉือนของชั้นดินระดับตื้นและลักษณะชั้นดินตามเกณฑ์ของ National Earthquake Hazards Reduction Program (NEHRP) และการเพิ่มความรุนแรงของแผ่นดินไหวจากสภาพของพื้นที่ ในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 โครงการตรวจวัดแผ่นดินไหวตามจากกรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 4.3 ริกเตอร์ที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 46 Project 9 1 0 0
  2019 การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับตื้นจากทางน้ำโบราณโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 การเปลี่ยนแปลงสภาพชายฝั่งทะเลโบราณในรอบ 2,000 ปี บริเวณพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน และพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์ ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 6 จนถึงปัจจุบัน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากแบบจำลอง 3 มิติ เสมือนจริงของโบราณสถานที่สำคัญในเมืองมรดกโลก โดยการถ่ายภาพทางอากาศความละเอียดสูง สำหรับกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพื่อรองรับตลาดการท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 สภาวะความเค้นของธรณีภาคบริเวณประเทศไทยและการตรวจสอบรูปทรงของรอยเลื่อนมีพลังแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ จากแผ่นดินไหวขนาดเล็กมาก เพื่อการลดผลกระทบจากแผ่นดินไหวของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 0 0 0
  2017 งานสำรวจธรณีฟิสิกส์แบบผสมผสาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อสัญญาที่ 1 ช่วง หัวลำโพง-สนามชัย หัวหน้าโครงการ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2017 งานสำรวจพื้นดินด้วยวิธีการสำรวจแบบ Resistivity หัวหน้าโครงการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 0 0 0 0
  2017 เหมาบริการจัดทำการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลและการบริการตัวอย่างอ้างอิง หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรธรณี 0 0 0 0
  2017 สำรวจธรณีฟิสิกส์ โครงการศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล หัวหน้าโครงการ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด 0 0 0 0
  2016 การสำรวจกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังในจังหวัดเชียงราย จากเหตุการณืแผ่นดินไหว ขนาด 6.3 ริกเตอร์ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2557 จังหวัดเชียงรายเพื่อประเมินระดับอันตรายจากแผ่นดินไหว หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
  2016 การประยุกต์ใช้การสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อสนับสนุนการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานและการขุดค้นทางโบราณคี: กรณีศึกษา วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร วัดไชยวัฒนาราม และพระราชวังโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 งานศึกษาคาบอุบัติซ้ำแผ่นดินไหวของกลุ่มรอยเลื่อนเพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรธรณี 0 0 0 0
  2016 การจัดทำชุดข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรแร่ หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรธรณี 0 0 0 0
  2016 การจัดหาแหล่งน้ำบาดาลที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาความขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด 0 0 0 0
  2016 งานสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนระดับตื้นในทะเล สำหรับโครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสำรวจออบแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียดเพื่อก่อสร้างท่าเรือที่จังหวัดชุมพร หัวหน้าโครงการ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด 0 0 0 0
  2016 การสำรวจสภาพชั้นดิน โดยวิธีทางธรณีฟิสิกส์บริเวณพื้นที่ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (สถานีวังบูรพา) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 1 ช่วงหัวลำโพง-สนามไชย หัวหน้าโครงการ บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2016 จ้างจัดทำชุดข้อมูลคลังตัวอย่างแท่งหินเจาะให้อยู่ในข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรธรณี 0 0 0 0
  2016 งานสำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธี Resistivity Sounding โครงการศึกษาสำรวจและจัดทำแผนที่น้ำบาดาลขั้นรายละเอียด มาตราส่วน 1:50,000 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พื้นที่ 2 หัวหน้าโครงการ บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด 0 0 0 0
  2016 สำรวจธรณีฟิสิกส์ในพื้นที่บริเวณพระราชวังโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา หัวหน้าโครงการ สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0
  2016 การจัดหาแหล่งน้ำบาดาลที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาความขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฟส 2 หัวหน้าโครงการ บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด 0 0 0 0
  2016 จ้างเหมาเจาะหลุมสำรวจและวัดความเร็วคลื่นเฉือน จำนวน 15 แห่ง หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรธรณี 0 0 0 0
  2015 งานทดสอบและตรวจสอบชั้นดินด้วยวิธี Multi-channel Analysis of Surface Wave (MASW) and Seismic Refraction (SR) โครงการพลังงานลมเขาค้อ REP1001 หัวหน้าโครงการ บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2015 จัดทำชุดข้อมูลคลังตัวอย่างธรณีวิทยาให้อยู่ในข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรธรณี 0 0 0 0
  2015 การสำรวจธรณีฟิสิกส์ เขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 0 0 0 0
  2015 จ้างทดสอบคุณสมบัติของวัสดุถมตัวเขื่อนและฐานรากของเขื่่อนแม่จางด้วยวิธี MASW และวิธี Resistivity Survey หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2015 จ้างเหมาสำรวจและวิเคราะห์ความเร็วคลื่นเฉือน หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรธรณี 0 0 0 0
  2015 การสำรวจรอยเลื่อนมีพลังในภาคเหนือประเทศไทย ระยะ 1 หัวหน้าโครงการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
  2014 การสำรวจส่วนต่อของรอยเลื่อนระนองในทะเลฝั่งอ่าวไทยเพื่อประเมินอันตรายจากแผ่นดินไหว หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2014 การศึกษาระบบน้ำพุร้อนเกิดใหม่ บ้านเหมืองแร่ ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีการทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2014 การศึกษากลไกการเกิดแผ่นดินไหวและผลกระทบของเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 6.3 ริกเตอร์ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2557 จังหวัดเชียงราย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2014 การประมวลผลข้อมูลแผ่นดินไหวหลัก (Mainshock) เหตุการณ์เชียงราย วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 และแผ่นดินไหวตาม (Aftershocks) หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรธรณี 0 0 0 0
  2014 การจัดทำแผนที่โครงสร้างลายเส้นของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรธรณี 0 0 0 0
  2014 ทดสอบหาตำแหน่งท่อก๊าซธรรมชาติใต้ดินด้วยวิธีสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2014 ค่าทดสอบหาตำแหน่งท่อส่งก๊าซใต้ดินด้วยวิธีการทางธรณีฟิสิกส์ หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2014 งานสำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธี Resistivity Sounding โครงการศึกษาสำรวจและจัดทำแผนที่น้ำบาดาลชั้นรายละเอียด มาตราส่วน 1:50000 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พื้นที่ 2 หัวหน้าโครงการ บริษัท องศา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ทรานส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด 0 0 0 0
  2013 วัดความเร็วคลื่นเฉือนของชั้นดินในหลุมเจาะสำรวจ พื้นที่ภาคใต้ หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรธรณี 0 0 0 0
  2013 การสำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธี Seismic Refraction โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สาย กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ในแนวเส้นทางจากภาชี-นครราชสีมา-หนองคาย และแนวเส้นทางจากแก่งคอย-ฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด และบริษัท พี บี เอเชีย จำกัด 0 0 0 0
  2012 การสำรวจส่วนต่อของรอยเลื่อนระนองในทะเลฝั่งอ่าวไทยเพื่อประเมินอันตรายจากแผ่นดินไหว หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3 0 0 0
  2012 งานศึกษาการแบ่งเขตความรุนแรงของแผ่นดินไหวระดับจังหวัด พื้นที่จังหวัดนครนายก หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรธรณี 0 0 0 0
  2012 โครงการทดสอบคุณสมบัติทางพลศาสตร์ของวัสดุถมตัวเขื่อนปิดช่องเขาขาดของเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2012 โครงการ Feasibility Study and Environmental and Social Impact Assessment Ban Koum Hydropower Project หัวหน้าโครงการ บริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด 0 0 0 0
  2011 การวิเคราะห์ข้อมูลคลื่นแผ่นดินไหวที่บันทึกได้ในประเทศไทยเพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวและแผ่นดินไหววิทยา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2011 โครงการศึกษาคาบอุบัติซ้ำในพื้นที่ที่แสดงร่องรอยการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนมีพลังในจังหวัดอุตรดิตถ์ น่าน พิษณุโลก และสุโขทัย (กลุ่มรอยเลื่อนอุตรดิตถ์และกลุ่มรอยเลื่อนปัว) หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรธรณี 0 0 0 0
  2011 การสำรวจธรณีฟิสิกส์รอยเลื่อนอุตรดิตถ์ หัวหน้าโครงการ บริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด 0 0 0 0
  2011 การตรวจวัดการตอบสนองการไหวสะเทือนของชั้นดินโดยวิธี Microtremor ในพื้นที่จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และสุโขทัย (กลุ่มรอยเลื่อนอุตรดิตถ์และกลุ่มรอยเลื่อนปัว) หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรธรณี 0 0 0 0
  2010 โครงการตรวจวัดความเร็วเฉลี่ยของคลื่นเฉือนของชั้นดินบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปราการและฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม 0 1 0 0
  2009 การศึกษาคาบอุบัติซ้ำในพื้นที่ที่แสดงร่องรอยการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนมีพลังในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา (กลุ่มรอยเลื่อนแม่จันและกลุ่มรอยเลื่อยนพะเยา) หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0