Person Image

Administration

 • ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

 • วท.บ. (ฟิสิกส์ ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
 • M.Sc. (Geophysics ), Flinders University , AUSTRALIA
 • วศ.ม. (เคลียร์เทคโนโลยี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

Expertise Cloud

(ภัยพิบัติทางธรรมชาติ)2D resistivity2D resistivity imagingAgricultural SupplyCentral of Chao Phraya Basincross-boreholeDROUGHT CRISISGeophysicsgroundwaterGypsum depositMulti-frequency EMPhuketResistivity imagingresistivity scanningresistivity scanning techniqueseashoreseismic refractionShallow Groundwaterชลบุรีถ่านหินถ่านหินแอนตราไซต์ทองคำทองแดงเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์เทคโนโลยีสู้ภัยแล้งธรณีฟิสิกส์ธรณีฟิสิกส์:ธรณีวิทยาฐานรากธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ธรณีวิทยาธรณีวิทยาโครงสร้างธรณีวิทยาใต้ดินธรณีวิทยาใต้ผิวดินธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมธรณีวิทยาแหล่งแร่นักพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมน้ำใต้ดินน้ำบาดาลน้ำผิวดิน น้ำใต้ดินน้ำพุร้อนน้ำพุร้อนโป่งช้างบ่อน้ำบาดาลชุมชนบ่อน้ำบาดาลชุมชน มก.เบนทอไนต์ประสิทธิภาพการปลูกแผ่นดินไหวพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมภัยแล้งภูเก็ตภูมิลักษณ์มก-โมเดลยางพารายิปซัมรถไฟความเร็วสูงระบบน้ำใต้ดินริกเตอร์แร่ควอตซ์แร่ถ่านหินแร่อุตสาหกรรมลักษณะสัณฐานของแอ่งกรุงเทพฯลำปางลำพูนเลยวัคซีนวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิง 3 มิติวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบสแกนนิ่งเทคนิควิทยาศาสตร์พื้นพิภพสถานภาพสิ่งแวดล้อมสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสภาพต้านทานไฟฟ้าสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิง 2 มิติสมการลดทอนแผ่นดินไหวสะพานมิตรภาพสังกะสีสายแร่ทองคำสำรวจธรณีฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมสิงแวดล้อมและสุขภาพสุราษฎร์ธานีสู้ภัยแล้งเสถียรภาพของลาดหญ้าแฝกหนองปรือหลุมยุบหินหินปูนเหมืองยิบซัมแหลง่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แหล่งน้ำใต้ดินแหล่งน้ำบาดาลแหล่งน้ำพุร้อนแหล่งพลอยจแพร่แหล่งแร่องค์ความรู้อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอาหารอุทกธรณีอุทกธรณีวิทยาอุทกธรณีวิทยาน้ำใต้ดินอุทกวิทยา

Interest

ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์, แหล่งแร่, น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน, ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม, (ภัยพิบัติทางธรรมชาติ), พัฒนาชุมชนแบบองค์รวม

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 52 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 50 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 25 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 17 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 8 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)