Person Image

  Education

  • วท.บ. (ฟิสิกส์ ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
  • M.Sc. (Geophysics ), Flinders University , AUSTRALIA
  • วศ.ม. (เคลียร์เทคโนโลยี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

  Expertise Cloud

  (ภัยพิบัติทางธรรมชาติ)2D resistivity2D resistivity imagingAgricultural SupplyCentral of Chao Phraya BasinCross-Boreholedrought crisisGeophysicsgroundwaterGypsum depositMulti-frequency EMPhuketresistivity imagingresistivity scanningRESISTIVITY SCANNING TECHNIQUEseashoreseismic refractionshallow groundwaterชลบุรีถ่านหินถ่านหินแอนตราไซต์ทองคำทองแดงเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์เทคโนโลยีสู้ภัยแล้งธรณีฟิสิกส์ธรณีฟิสิกส์:ธรณีวิทยาฐานรากธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ธรณีวิทยาธรณีวิทยาโครงสร้างธรณีวิทยาใต้ดินธรณีวิทยาใต้ผิวดินธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมธรณีวิทยาแหล่งแร่นักพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมน้ำใต้ดินน้ำบาดาลน้ำผิวดิน น้ำใต้ดินน้ำพุร้อนน้ำพุร้อนโป่งช้างบ่อน้ำบาดาลชุมชนบ่อน้ำบาดาลชุมชน มก.เบนทอไนต์ประสิทธิภาพการปลูกภัยแล้งภูเก็ตภูมิลักษณ์มก-โมเดลมะม่วงทับทิมทองยางพารายิปซัมรถไฟความเร็วสูงระบบน้ำใต้ดินริกเตอร์แร่ควอตซ์แร่ถ่านหินแร่อุตสาหกรรมลักษณะสัณฐานของแอ่งกรุงเทพฯลำปางลำพูนเลยวัคซีนวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิง 3 มิติวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบสแกนนิ่งเทคนิควิทยาศาสตร์พื้นพิภพสถานภาพสิ่งแวดล้อมสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสภาพต้านทานไฟฟ้าสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิง 2 มิติสมการลดทอนแผ่นดินไหวสะพานมิตรภาพสังกะสีสายแร่ทองคำสำรวจธรณีฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมสิงแวดล้อมและสุขภาพสุราษฎร์ธานีสู้ภัยแล้งเสถียรภาพของลาดหญ้าแฝกหนองปรือหลุมยุบหินหินปูนเหมืองยิบซัมแหลง่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แหล่งน้ำใต้ดินแหล่งน้ำบาดาลแหล่งน้ำพุร้อนแหล่งพลอยจแพร่แหล่งแร่องค์ความรู้อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอาหารอุทกธรณีอุทกธรณีวิทยาอุทกธรณีวิทยาน้ำใต้ดินอุทกวิทยาารปรับปรุงดินชั้นฐานรากเขื่อน

  Interest

  ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์, แหล่งแร่, น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน, ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม, (ภัยพิบัติทางธรรมชาติ), พัฒนาชุมชนแบบองค์รวม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ชั้น 9 อาคาร 9 และ 10

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 53 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 50 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 25 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 17 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 8 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1A review of climate-change impact and adaptation studies for the water sector in ThailandKiguchi M., Takata K., Takata K., Hanasaki N., Archevarahuprok B., Champathong A., Ikoma E., Jaikaeo C., Kaewrueng S., Kanae S., Kazama S., Kuraji K., Matsumoto K., Nakamura S., Nguyen-Le D., Noda K., Piamsa-Nga N., Raksapatcharawong M., Rangsiwanichpong P., Ritphring S., Shirakawa H., Somphong C., Srisutham M., Suanburi D., Suanpaga W., Tebakari T., Trisurat Y., Udo K., Wongsa S., Yamada T., Yoshida K., Kiatiwat T., Oki T., Oki T.2021Environmental Research Letters
  16(2)
  30
  2Weather-induced economic damage to upland crops and the impact on farmer household income in Northeast ThailandYoshida K., Srisutham M., Sritumboon S., Suanburi D., Janjirauttikul N.2019Paddy and Water Environment
  17(3),pp. 341-349
  9
  3Evaluation of the potential of refuse-derived fuel recovery in the open dump by resistivity survey prior to miningChungam B., Chungam B., Vinitnantharat S., Towprayoon S., Towprayoon S., Suanburi D., Buddhawong S., Wangyao K., Wangyao K.2021Journal of Material Cycles and Waste Management
  23(4),pp. 1320-1330
  5
  4Evaluation of economic damages on rice production under extreme climate and agricultural insurance for adaptation measures in Northeast ThailandYoshida K., Srisutham M., Sritumboon S., Suanburi D., Janjirauttikul N., Suanpaga W.2019Engineering Journal
  23(6),pp. 451-460
  2