Person Image

  Education

  • วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • Ph.D. (Cell and Molecular Biology ), Texas Woman s University , U.S.A.

  Expertise Cloud

  Plant Molecular Biology Agriculturealkaline phosphataseancient boneAncient DNAAuthor Keywords: AmylasebentoniteBoweniaCa2+Ca2+ATPaseCa2+-ATPase geneCa2+-ATPase mRNAcalciumCarbonic anhydrasecDNACell and Molecolar BiologyChloroplast DNAcycadCycadaceaeCycadalesCycascytB geneDNA sequencesEncephalartosEncephalatosEnvironmentFreshwater pearl musselsgenetic variationgeographic distributiongeographic originglucosamineglucosehypervariable regionHyriopsis bialatusIndustrial MineralsK+KDLM 105KDML 105LepidozamiaMacrozamiamoltingmolting cyclemorphological charactersmud crabNa+N-acetylglucosaminenon-coding chloroplast DNAorigin of Thai pigsperlitephylogenetic relationshipphylogenetic treePong Takhop archaeological siteProteinasepsbM-trnDRAPDRed sternum crabRFLPrice KDML105S tangeriaceaeScylla serratasex-specific DNA sequencesStangeriaSus scrofatrnL-trnFtrnS-trnGZamiaZamiaceae.การเกษตรโครงกระดูกโบราณโครงสร้างทางธรณีวิทยาดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรียเบนทอไนต์ปรงปูทะเล, เอนไซม์, การลอกคราบปูนิ่มแผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม เพอร์ไลต์แร่อุตสาหกรรมลำดับดีเอ็นเอที่จำเพาะกับเพศวัสดุธรรมชาติวิวัฒนาการของมนุษย์วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตสภาพต้านทานไฟฟ้าสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำพุร้อนแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว

  Interest

  Cell and Molecolar Biology, Plant Molecular Biology

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2545 - ต.ค. 2549 คณบดี คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา
  • มิ.ย. 2541 - มิ.ย. 2545 หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Temperature and pH characteristics of amylase and proteinase of adult freshwater pearl mussel, Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus Simpson 1900Areekijseree M., Engkagul A., Kovitvadhi U., Thongpan A., Mingmuang M., Pakkong P., Rungruangsak-Torrissen K.2004Aquaculture
  234(1-4),pp. 575-587
  95
  2Modification of plasma membrane protein cysteine residues by ADP-ribose in vivoJacobson M.K., Loflin P.T., Aboul-Ela N., Mingmuang M., Moss J., Jobson E.L.1990Journal of Biological Chemistry
  265(19),pp. 10825-10828
  44
  3Effect of Nicotinamide Analogues on Recovery from DNA Damage in C3H10T½ CellsJacobson E., Smith J., Mingmuang M., Meadows R., Sims J., Jacobson M.1984Cancer Research
  44(6),pp. 2485-2492
  36
  4Morphology and haemolymph composition changes in red sternum mud crab (Scylla serrata)Salaenoi J., Sangcharoen A., Thongpan A., Mingmuang M.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(1),pp. 158-166
  10
  5Chitobiase, proteinase, glycogen and some trace elements during molting cycle of mud crab (Scylla serrata Forskål 1775)Salaenoi J., Bootpugdeethum J., Mingmuang M., Thongpan A.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(2),pp. 517-528
  8
  6Phylogenetic relationships within cycadaceae inferred from non-coding regions of chloroplast DNASangin P., Lindstrom A., Kokubugata G., Chaiprasongsuk M., Mingmuang M.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(4),pp. 544-557
  8
  7Variations of catalase and glutathione activities in molting cycle of mud crab (Scylla serrata)Salaenoi J., Srimeetian P., Mingmuang M.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(1),pp. 64-71
  7
  8Genomic identification of catfish species by polymerase chain reaction and restriction enzyme analysis of the gene encoding the immunoglobulin M heavy chain constant regionThongpan A., Mingmuang M., Thinchant S., Cooper R., Tiersch T., Mongkonpunya K.1997Aquaculture
  156(1-2),pp. 129-137
  7
  9Ca2+ATPase, Carbonic Anhydrase and Alkaline Phosphatase activities in red sternum Mud Crabs (Scylla serrata)Tongsaikling T., Salaenoi J., Mingmuang M.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(2),pp. 252-260
  5
  10Mono- and poly(ADP-ribose) metabolism following DNA damage.Jacobson M., Smith J., Mingmuang M., Payne D., Jacobson E.1983Princess Takamatsu symposia
  13,pp. 165-174
  4
  11Variation of calcium, N-acetylglucosamine, glucosamine and glucose content during molting cycle of mud crab (Scylla serrata Forskål 1775)Salaenoi J., Bootpugdeethum J., Mingmuang M., Thongpan A.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(3),pp. 668-679
  3
  12Ancient DNA of pigs in Thailand: Evidence of multiple origins of Thai pigs in the late Neolithic periodWannajuk M., Sangthong P., Natapintu S., Wonnapinij P., Vuttipongchaikij S., Kubera A., Won-In K., Mingmuang M., Surat W.2013ScienceAsia
  39(5),pp. 456-465
  2
  13Effects of Na+, K+ and Ca2+ accumulation on the expression of Ca2+-ATPase gene in rice KDML105Surach W., Mingmuang M., Thongpan A.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(1),pp. 99-106
  1
  14Molecular identification of cycas by restriction fragment length polymorphism (RFLP) and random amplified polymorphic DNA (RAPD)Sangin P., Thongpan A., Lindstrom A., Mingmuang M.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(1),pp. 107-120
  1
  15DNA sequences of Ca2+-ATPase gene in rice KDML105Prasitwilai S., Pradermwong S., Thongpan A., Mingmuang M.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(2),pp. 472-485
  0
  16Molecular identification of Encephalartos (Zamiaceae) species and their relationships to morphological charactersChaiprasongsuk M., Mingmuang M., Thongpan A., Namwongprom K.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(1),pp. 43-60
  0