Person Image

  Education

  • วท.บ. (ฟิสิกส์ ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
  • M.Sc. (Geophysics ), Flinders University , AUSTRALIA
  • วศ.ม. (เคลียร์เทคโนโลยี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 16 12 0 0
  2021 การจัดการน้ำด้านการเกษตรจากแหล่งน้ำใต้ดินด้วยเทคนิคการสำรวจประสิทธิภาพสูง เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตมะม่วงทับทิมทอง บริเวณศูนย์วิจัยชุมชนตำบลวังใหม่ จังหวัดสระแก้ว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 โครงการสร้างนักพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม เพื่อการพัฒนาชุมชนด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การแก้ปัญหาภาวะภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาเทคนิคชีววิศวกรรมปฐพีเพื่อเสริมเสถียรภาพและลดการกัดเซาะของลาด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 12 6 0 0
  2012 การศึกษาระบบแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อการจัดการใช้น้ำด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ ณ สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 3 0 0
  2011 การศึกษาการกระจายตัวของความเร็วคลื่นเฉือนของชั้นดินระดับตื้นและลักษณะชั้นดินตามเกณฑ์ของ National Earthquake Hazards Reduction Program (NEHRP) และการเพิ่มความรุนแรงของแผ่นดินไหวจากสภาพของพื้นที่ ในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 โครงการตรวจวัดแผ่นดินไหวตามจากกรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 4.3 ริกเตอร์ที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาการปนเปื้อนน้ำบาดาลบริเวณที่กลบฝังขยะด้วยวิธีทางธรณีฟิสิกส์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว และร่วมกับ National Institute for Environment Studies (NIES) จากประเทศญี่ปุ่น 0 0 0 0
  2006 ศึกษาลักษณะธรณีวิทยาใต้ดินบริเวณพิบัตภับหลุมยุบจากแผ่นดินไหว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2006 การศึกษาแหล่งทรัพยากรน้ำบาดาลด้วยเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ บริเวณวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2004 โครงการศึกษาภูมิลักษณ์ที่โดดเด่นทางธรณีวิทยาเพื่อเป็นจุดร่วมในการจัดการแหล่งพลอยแพร่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 53 Project 2 18 0 0
  2018 โครงการหาลักษณะอุทกธรณีวิทยาน้ำใต้ดินเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินและสนับสนุนการออกแบบเติมกลับด้วยการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิง 2 มิติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 1 0 0
  2018 เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกและการแปรรูปสับปะรดเพื่อเพิ่มมูลค่า หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 โครงการศึกษาสภาพทางอุทกธรณีวิทยาน้ำใต้ดินเพื่อกำหนดเขตชั้นกักเก็บที่เหมาะสมกับระบบเติมน้ำบริเวณพื้นที่เกษตรกรรมเขตตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2018 งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจออกแบบการปรับปรุงดินชั้นฐานราก อ่างเก็บน้ำมรสวบ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค7 0 0 0 0
  2017 หาขอบเขตโพรงในหินปูนระดับตื้นบริเวณหน้าเหมือง หัวหน้าโครงการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99, 219, 301 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 0 0 0 0
  2017 ศึกษาเสถียรภาพของคันดินอ่างเก็บน้ำ โรงไฟฟ้าหนองแซง อำเภอภาชี จังหวัดสระบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัทชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด มหาชน(สำนักงานใหญ่) 0 0 0 0
  2017 หาสภาพอุโมงค์ใต้ดินพื้นที่ก่อสร้างทางด่วนมอเตอร์เวย์ สระบุรี-นครราชสีมา ด้วยเทคนิควัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบ Cross-Borehole อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ บริษัท บุญชัยพาณิช (1979) จำกัด 0 1 0 0
  2017 โครงวิจัยภาวะโลกร้อนร่วมกับญี่ปุ่น หัวหน้าโครงการ The Japan International Cooperation Agency (JICA) 1 2 0 0
  2016 หาลักษณะธรณีวิทยาใต้ดินด้วยการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิง 2 มิติ ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมแนจเเมนท์ จำกัด 0 0 0 0
  2016 ศึกษาโครงสร้างฐานรากกังหันลม ด้วยการวัดค่าคลื่นไหวสะเทือนแบบหักเห โครงการ SARAHNLOM WIND FARM ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ บริษัท เจ แอล พี เอ็นจีเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด 0 0 0 0
  2016 สำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินบริเวณพื้นที่โครงการปลูกว่านสี่ทิศ อำเภอ ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท สยาม ฟลาวเวอร์ บัลบ์ จำกัด 0 1 0 0
  2016 ศึกษาธรณีวิทยาแหล่งถ่านหิน ด้วยเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ บ้านคอนสา ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย หัวหน้าโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญ ไมนิ่ง 0 0 0 0
  2016 ศึกษาธรณีวิทยาแหล่งแร่ยิปซั่ม ด้วยเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี หัวหน้าโครงการ บริษัท พารุ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0 0 0 0
  2016 สำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดิน บริเวณพื้นที่โรงงานปูนซีเมนต์นครหลวง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2016 Advancing Co-Design of Integrated Strategies with Adaptation to Climate Change in Thailand (ADAP-T Project หัวหน้าโครงการ The Japan International Cooperation Agency (JICA) 1 2 0 0
  2016 การศึกษาสถานภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทำแผนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกองค์การเภสัชกรรม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผู้ร่วมวิจัย องค์การเภสัชกรรม 0 0 0 0
  2015 ศึกษาธรณีวิทยาแหล่งแร่ควอตซ์และการทำเหมืองแร่ควอตซ์ พื้นที่ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท ธัส ไมนิ่ง จำกัด 0 2 0 0
  2015 ศึกษาธรณีวิทยาแหล่งแร่ยิปซั่มด้วยเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ หัวหน้าโครงการ บริษัท สิชล อุตสาหกรรมและพานิชยกรรม จำกัด 0 0 0 0
  2015 การศึกษาลักษณะอุทกธรณีวิทยาและประเมินหาแหล่งน้ำใต้ดิน ด้วยเทคนิคการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิง 2 มิติ เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินสำหรับพื้นที่ชุมชน ช่องสาริกา หัวหน้าโครงการ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2015 สำรวจแหล่งน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่โครงการโรงงานมารุเซ็น (ประเทศไทย) อ.เมือง จ.เชียงราย หัวหน้าโครงการ บริษัท มารุเซ็นฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2015 ศึกษาและพัฒนาวิธีการหาท่อน้ำประปาบนถนนเจริญนคร ภายใต้โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้าธนบุรี เขตคลองสาน-ประชาธิปก) หัวหน้าโครงการ บริษัท ทีแอลทีคอนซัลแตนส์ จำกัด 0 1 0 0
  2015 ศึกษาและพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินบริเวณพื้นที่โครงการสวนอุตสาหกรรมอาหารเครือเบทาโกรแห่งที่ 2 หัวหน้าโครงการ บริษัท เบทาโกรแลนด์ จำกัด 0 1 0 0
  2014 ฟื้นฟูแหล่งน้าพุร้อนโป่งช้างเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและจัดการทรัพยากรจากน้าพุร้อน หัวหน้าโครงการ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2014 สำรวจแหล่งถ่านหิน บ้านคอนสา อำเภอปากชม จังหวัดเลย หัวหน้าโครงการ บริษัท ซี.เอส.เอ็น ไมนิ่ง จำกัด 0 1 0 0
  2014 พัฒนาเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ในการศึกษาแหล่งทราย หัวหน้าโครงการ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด 0 0 0 0
  2014 การตรวจสอบสภาพชั้นดินและหิน บริเวณเขาชีจรรย์ จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 0 0 0 0
  2014 การศึกษาลักษณะอุทกธรณีวิทยาน้ำใต้ดินและพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อสวนยางพารา อภเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย หัวหน้าโครงการ บริษัท พรพัฒนสิน จำกัด 0 0 0 0
  2014 สำรวจธรณีวิทยาใต้ดินบริเวณอุโมงค์โครงการรถไฟความเร็งสูงสายเหนือ หัวหน้าโครงการ บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด 0 0 0 0
  2014 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินโคลนถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริโครงการย่อย หาสภาพทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินบริเวณพื้นที่สูงชัน เพื่อการจัดการ ป้องกันดินโคลนถล่มอย่างมีประสิทธิผล ด้วยการประยุกต์เทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 1 0 0
  2013 ศึกษาอุทกธรณีวิทยาน้ำใต้ดินด้วยเทคนิคการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิง 2 มิติ บริเวณพื้นที่โครงการของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด 0 0 0 0
  2013 สำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล พื้นที่โครงการออ้ยแปลงหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย หัวหน้าโครงการ บริษัท พรพัฒนสิน จำกัด 0 0 0 0
  2013 สำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล พื้นที่โครงการก่อสร้าง Ramayana Water Park อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท ไซเบอรสโค โวโลโต้ จำกัด 0 0 0 0
  2013 สำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล พื้นที่โครงการก่อสร้าง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2013 สำรวจและพัฒนาแหลางน้ำบาดาล พื้นที่สันติบุรี รีสอร์ท อ.สมุย จ.สุราษฎรธานี หัวหน้าโครงการ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2013 การเจาะและพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดิน พื้นที่โครงการโรงล้างขวดและคลังสินค้าบางละมุง ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จุงหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด 0 0 0 0
  2013 การศึกษาศักยภาพและะและพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดิน พื้นที่โครงการก่อสร้าง บริเวณ ตำบลทับใต้ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด 0 0 0 0
  2012 ฟื้นฟูแหล่งน้ำพุร้อนจากการหาโครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินด้วยการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าระดับลึกละเอียดสูงเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2012 การศึกษาชั้นน้ำบาดาลบริเวณใต้แม่น้ำจากการพัฒนาเทคนิควัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องข้ามแม่น้ำ หัวหน้าโครงการ บริษัท ไฮโดรจีโอไซ จำกัด 0 0 0 0
  2012 การสำรวจแหล่งน้ำบาดาลบริเวณโครงการพัฒนาใกล้ชายฝี่งทะเล อ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต หัวหน้าโครงการ บริษัท เจ แอล พี เอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส จำกัด 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นพิภพและตรวจวัดสภาพทางธรณีวิทยาใต้ผิวดิน บริเวณเส้นทางเข้าออกชุมชนบ้านหน้าถ้ำ ต.ท่าอุเท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบการสร้างภาพเชิง 2 มิติ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิพลังที่่ยั่งยืน 0 0 0 0
  2012 สำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมชลบุรี ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท จรูลรัตน์ โปรดักส์ จำกัด 0 0 0 0
  2012 การศึกษาแหล่งแร่สังกะสีด้วยเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ หัวหน้าโครงการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) 0 0 0 0
  2012 ศึกษาธรณีวิทยาแหล่งแร่ถ่านหินด้วยเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ บริเวณพื้นที่บ้านแพะหนองแดง จังหวัดลำปาง หัวหน้าโครงการ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง)จำกัด 0 0 0 0
  2012 ศึกษาธรณีวิทยาแหล่งแร่ถ่านหินและหาโครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินพื้นที่บ้านห้วยหญ้าไซ ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน หัวหน้าโครงการ บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด 0 0 0 0
  2012 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุร้อนในภาคตะวันตกของประเทศไทย อื่นๆ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาเทคนิคการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์เพื่อหาโพรงในหินปูน หัวหน้าโครงการ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 0 0 0 0
  2011 ศึกษาธรณีวิทยาฐานรากบริเวณก่อสร้างสะพานมิตรภาพ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย หัวหน้าโครงการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 0 0 0 0
  2011 สำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งแร่ทองคำและทองแดง พื้นที่ อำเภอวังสะพุงและอำเภอเมือง จังหวัดเลย หัวหน้าโครงการ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2010 โครงการสำรวจธรณีฟิสิกส์หาลักษณะอุทกธรณีวิทยา หัวหน้าโครงการ บริษัท จีเอ็มที คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2010 การศึกษาธรณีวิทยาแหล่งแร่ยิปซัม หัวหน้าโครงการ บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด 0 1 0 0
  2009 การหาการรั่วซึมของน้ำใต้ดินบริเวณขอบเหมืองยิปซัม หัวหน้าโครงการ บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาเทคนิคการสำรวจธรณีฟิสิกส์หาสายแร่ทองคำอย่างละเอียด หัวหน้าโครงการ บริษัท อิสระ ไมนิ่ง จำกัด 0 1 0 0
  2006 การศึกษาการปนเปื้อนน้ำเค็มในชั้นน้ำบาดาลด้วยวิธีทางธรณีฟิสิกส์ หัวหน้าโครงการ บริษัท เมทริกซ์ แอสโซซิเอทซ์ จำกัด 0 2 0 0