Person Image

  Education

  • วท.บ. (ฟิสิกส์ ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
  • M.Sc. (Geophysics ), Flinders University , AUSTRALIA
  • วศ.ม. (เคลียร์เทคโนโลยี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของดีเซลล์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของดีเซลล์ 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 6
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01411486 ชื่อวิชา Earthquakes & Earthquake Hazards,13 ก.ค. 2010 - 13 ก.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01411486 ชื่อวิชา Earthquakes & Earthquake Hazards,19 ส.ค. 2010 - 19 ส.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01411498 ชื่อวิชา Special Problems,11 พ.ค. 2010 - 11 พ.ค. 2010
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01411451 ชื่อวิชา Applied Geophysics II,5 ม.ค. 2016 - 20 ส.ค. 2016
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การรใช้ การสำรวจด้วยวิธีวัดความต้านทานไฟฟ้า image resistivity ในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค,30 มี.ค. 2017 - 30 มี.ค. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01411451 ชื่อวิชา Applied Geophysics II,13 พ.ค. 2017 - 14 พ.ค. 2017

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของดีเซลล์ 2 ปีล่าสุด

  Year Public 8
  2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :อบต ทุ่งกระบ่ำ การใช้ประโยชน์ :หาแหล่งน้ำใต้ดินให้กับชุมชน,1 เม.ย. 2014 - 30 ก.ย. 2015
  2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :อบต. หนองปรือ การใช้ประโยชน์ :สำรวจแหล่งน้ำใต้ดินให้กับชุมชน จำนวน 9 หมู่บ้าน,3 ก.พ. 2014 - 30 ก.ย. 2015
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :9 หมู้บ้าน ของ อำเภอหนองปรือ, 4 หมู่บ้าน อำเภอเหล่าขวัญ, 6 หมู่บ้าน อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุ การใช้ประโยชน์ :สามารถเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อนทำเป็นประปาหมู่บ้าน,15 ม.ค. 2015 - 22 ก.ย. 2016
  2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนบ้านหน้าถ้ำ อำเภอกาญจนดิษต์ จังหวัดสุราษฎรธานี การใช้ประโยชน์ :ช่วยปรับปรุงถนนทางเข้าชุมชน ที่เสี่ยงในการพังถล่ม ,5 มี.ค. 2014 - 17 ก.ย. 2015
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี การใช้ประโยชน์ :สำรวจและเจาะน้ำบาดาลมาใช้ทั้งดานการเกษตรและอุตสาหกรรม,2 เม.ย. 2015 - 9 ก.ย. 2016
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชน ใน อำเภอ หนองปรือ เลาขวัญ ห้วยกระเจา และ บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี การใช้ประโยชน์ :สำรวจและเจาะน้ำบาดาลช่วยชุมชน,10 เม.ย. 2015 - 8 ก.ย. 2016
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชน มากกว่า 30 แห่ง ใน 4 อำเภอ จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และวัดอีกหลายแห่ง การใช้ประโยชน์ :จนช่วยลดสภาวะวิกฤตภัยแล้ง แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำใช้,1 พ.ค. 2015 - 31 พ.ค. 2017
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :5 ชุมชน ในอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี การใช้ประโยชน์ :สำรวจและเจาะน้ำบาดาลให้กับชุมชน,1 ก.ย. 2015 - 19 พ.ย. 2015

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของดีเซลล์ 2 ปีล่าสุด

  Year Commercial 3
  2015 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ธัส ไมนิ่ง จำกัด การใช้ประโยชน์ :ใช้ประกอบในขั้นตอน การขอประทานบัตรทำเหมืองแร่,3 ธ.ค. 2015 - 1 พ.ย. 2016
  2016 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วย จำกัด ไทยเจริญ ไมนิ่ง การใช้ประโยชน์ :นำผลที่ได้ไปใช้ในขอประทานบัตรทำเหมืองแร่,1 ม.ค. 2016 - 8 ก.ย. 2016
  2015 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :ศึกษาและพัฒนาวิธีการหาท่อน้ำประปาบนถนนเจริญนคร ภายใต้โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้าธนบุรี เขตคลองสาน-ประชาธิปก),25 ส.ค. 2015 - 29 ก.พ. 2016