Person Image

  Education

  • Ph.D. (Crop Science and Biotechnology, Seoul National University, เกาหลีใต้, 2554
  • วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  fresh fruitindustrial fruitlinePeanutpineapplePlant breedingplant spacingseed canesugarcaneSugarcane Callus induction Callus regenerationsugarcane billet lengthSugarcane burningsugarcane cutting machinesugarcane harvesterSugarcane MutantsSupply ChainSVRiceThai herbtranscriptomeการทดสอบผลผลิตในไร่นาเกษตรกรการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงการปรับปรุงพันธุ์พืชการปรับปรุงพันธุ์พืช plant breedingการปรับปรุงพันธุ์อ้อยการแปรรูปสับปะรดเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตกระเทียมการผลิตถั่วลิสงการผลิตท่อนพันธุ์อ้อยสะอาดการผสมข้ามชนิดการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล Development of molecular markerการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช plant tissue cultureการเพาะเลี้ยงละอองเรณูการเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชไร่การแสดงออกของยีนเกษตรไทยเกษตรอินทรีย์ขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้อตาอ้อยพันธุ์ข้าวพลังงานความยาวท่อนอ้อยความหลากหลายความหลากหลายทางพันธุกรรมถั่วลิสงทรานสคริปโตมผลเข้าอุตสาหกรรมผลผลิตต่อพื้นทีีสูงผลผลิตเมล็ดผลสดผลิตภัณฑ์กระเทียมแผนที่ยีนพลังงานทดแทนพันธุกรรมพันธุ์อ้อยน้ำตาลพันธุ์อ้อยในสภาพดินเหนียวพันธุ์อ้อยเอนกประสงค์พืชพลังงานพื้นที่นาพื้นที่ปลูกพื้นที่สูงพื้นที่อาศัยน้ำฝนโพลีเมอร์อุ้มน้ำภัยแล้งภาคกลางภายใต้สภาพแล้งในโรงเรือนมะละกอมาตรการลดการเผาอ้อยโรงงานเมล็ดพันธุ์คัดไม้โตเร็วไมทราไจนีนรถเก็บเกี่ยวอ้ยอขนาดต่างๆรถตัดอ้อยระยะปลูกราสนิมโรคยอดไหม้โรงงานน้ำตาลลายพิมพ์ดีเอ็นเอสนิปส์สภาวะปลอดเชื้อสมุนไพรไทยสรีรวิทยาพืชไร่สับปะรดสายพันธุ์สายพันธุ์ดีเด่นสารกักเก็บสารพฤกษเคมีสารออกฤทธิ์สำคัญหนอนกระทู้หนอนกระทู้ข้าวโพดหนอนกระทู้ผักหอมโทนอลินซินอ้อยอ้อยพลังงานอ้อยพลังงานลูกผสมอ้อยโรงงาน

  Interest

  การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล Development of molecular marker, การนำเครื่องหมายโมเลกุลมาใช้ในกระบวนการคัดเลือกพันธุ์พืช marker assisted selection, การปรับปรุงพันธุ์พืช plant breeding, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช plant tissue culture

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.พ. 2564 - เม.ย. 2565 รองผู้อำนวยการสถาบันฝ่ายประสานงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.พ. 2562 - ก.พ. 2564 รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.ค. 2561 - ก.พ. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนิสิตและโครงสร้างพื้นฐาน คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา
  • ต.ค. 2559 - ก.ค. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นาฝ่ายประเมินและประกันคุณภาพ คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 1 ชั้น โรงปฏิบัติการ อาคารภาควิชาเกษตรกลวิธาน
   • ห้องศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 3 เรื่อง)
  • Unknown 6 เรื่อง (Unknown 6 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Whole-genome sequencing and intensive analysis of the undomesticated soybean (Glycine soja Sieb. and Zucc.) genomeKim M.Y., Lee S., Lee S., Van K., Kim T.H., Jeong S.C., Choi I.Y., Kim D.S., Kim D.S., Lee Y.S., Park D., Ma J., Kim W.Y., Kim B.C., Park S., Lee K.A., Kim D.H., Kim K.H., Shin J.H., Jang Y.E., Kim K.D., Liu W.X., Chaisan T., Kang Y.J., Lee Y.H., Kim K.H., Moon J.K., Schmutz J., Jackson S.A., Bhak J., Bhak J., Lee S.H., Lee S.H.2010Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
  107(51),pp. 22032-22037
  270
  2Sugar Industry and Utilization of Its By-products in Thailand: An OverviewChunhawong K., Chaisan T., Rungmekarat S., Khotavivattana S.2018Sugar Tech
  20(2),pp. 111-115
  16
  3Sugarcane Breeding, Germplasm Development and Supporting Genetics Research in ThailandKhumla N., Sakuanrungsirikul S., Punpee P., Punpee P., Hamarn T., Chaisan T., Soulard L., Songsri P.2021Sugar Tech
  15
  4RNA-Seq Reveals Waterlogging-Triggered Root Plasticity in Mungbean Associated with Ethylene and Jasmonic Acid Signal Integrators for Root RegenerationSreeratree J., Butsayawarapat P., Chaisan T., Somta P., Juntawong P.2022Plants
  11(7)
  11
  5Phomopsis (Diaporthe) Species as the Cause of Soybean Seed Decay in KoreaSun S., Kim M.Y., Chaisan T., Lee Y.W., Van K., Lee S.H., Lee S.H.2013Journal of Phytopathology
  161(2),pp. 131-134
  9
  6In silico single nucleotide polymorphism discovery and application to marker-assisted selection in soybeanChaisan T., Van K., Kim M.Y., Kim K.D., Choi B.S., Lee S.H., Lee S.H.2012Molecular Breeding
  29(1),pp. 221-233
  8
  7Optimization and sensitivity analysis of fast ethanol assay in Maize seedsOnwimol D., Rongsangchaicharean T., Thobunluepop P., Chaisan T., Chanprasert W.2019Journal of Seed Science
  41(1),pp. 97-107
  6
  8Enhancement of Tainan 9 Peanut Seed Storability and Germination under Low TemperatureJeammuangpuk P., Promchote P., Duangpatra J., Chaisan T., Onwimol D., Kvien C.K.2020International Journal of Agronomy
  2020
  6
  9Genetic diversity of genes involved in the carotenoid pathway of Carica papaya L. and their expression during fruit ripeningSaengmanee P., Saengmanee P., Burns P., Burns P., Burns P., Chaisan T., Thaipong K., Siriphanich J.2018Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology
  27(1),pp. 90-99
  5
  10Changing of morphological characteristic and biomass properties in Pennisetum purpureum by colchicine treatmentKamwean P., Chaisan T., Thobunluepop P., Phumichai C., Bredemeier M.2017Journal of Agronomy
  16(1),pp. 23-31
  4
  11Multilocation Yield Trials and Yield Stability Evaluation by GGE Biplot Analysis of Promising Large-Seeded Peanut LinesPobkhunthod N., Authapun J., Chotchutima S., Rungmekarat S., Kittipadakul P., Duangpatra J., Chaisan T.2022Frontiers in Genetics
  13
  3
  12Mutagenesis and Identification of Sugarcane Mutants Using Survival on Polyethylene Glycol and Leaf Damage under Managed Water StressWeksanthia N., Chaisan T., Wannarat W., Chotchutima S., Jompuk P.2021International Journal of Agronomy
  2021
  3
  13Utilization of hemp stalk as a potential resource for bioenergyChaowana P., Hnoocham W., Chaiprapat S., Yimlamai P., Chitbanyong K., Wanitpinyo K., Chaisan T., Paopun Y., Pisutpiched S., Khantayanuwong S., Puangsin B.2024Materials Science for Energy Technologies
  7,pp. 19-28
  3
  14Plant spacing and variety of field corn (Zea mays l.) affecting yield, yield components and silage qualityChayanont N., Jenweerawat S., Chaugool J., Tudsri S., Chaisan T., Chotchutima S.2021Walailak Journal of Science and Technology
  18(6)
  2
  15Mapping of blast disease resistance genes in BC2F6 population of the cross KDMl105 × IR64Waiyalert A., Sreewongchai T., Chaisan T., Sripichitt P.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(3),pp. 327-334
  2
  16Genetic diversity of lycopene epsilon cylase, a carotenoid synthetic gene, among Thai local and commercial papaya cultivarsBurns P., Saengmanee P., Siripanich J., Chaisan T.2016Acta Horticulturae
  1111,pp. 145-150
  0
  17DNA polymorphism of two ß-galactosidase genes (ßgal1 and ß-gal2) in Thai local and commercial cultivarsBurns P., Nacharen S., Siripanich J., Chaisan T., Wasee S.2016Acta Horticulturae
  1111,pp. 133-136
  0
  18Evaluation of seed protein concentration and storage protein profiles in vegetable soybeans with different seed coat colors during seed developmentRuangsuk W., Wongkaew A., Chaisan T., Akashi R., Nakasathien S.2022Agriculture and Natural Resources
  56(4),pp. 665-672
  0
  19SVRICE: AN AUTOMATED RICE SEED VIGOR CLASSIFICATION SYSTEM VIA RADICLE EMERGENCE TESTING USING IMAGE-PROCESSING, CURVE-FITTING, AND CLUSTERING METHODSYimpin A., Sermwuthisarn P., Phimcharoen W., Chaisan T., Onwimol D.2022Applied Engineering in Agriculture
  38(6),pp. 831-843
  0
  20Identification of important morphology for waterlogging tolerance from developed mung bean F2 populationThongthip N., Kongsil P., Somta P., Chaisan T.2023Chilean Journal of Agricultural Research
  83(2),pp. 236-247
  0
  21Investigating Visible Cane Loss and Stump Damage Due to Sugarcane Chopper Harvester Usage in ThailandRungmekarat S., Thupwong K., Chotchutima S., Authapun J., Yoktham R., Thongthip N., Jaisuwan T., Khawprateep S., Chaisan R., Chaisan T.2023International Journal of Agronomy
  2023
  0
  22Comparative Transcriptome Analysis Reveals Genes Associated with Alkaloid Diversity in Javanese Long Pepper (Piper retrofractum) FruitsMeechuen M., Pimsawang L., Chaisan T., Samipak S., Pluempanupat W., Juntawong P.2023International Journal of Plant Biology
  14(4),pp. 896-909
  0
  23Properties of mixture of hemp bast and softwood pulp for filter paper manufactureYimlamai P., Chitbanyong K., Wanitpinyo K., Puangsin B., Nanta K., Khantayanuwong S., Pisutpiched S., Chaisan T., Fei B., Hiziroglu S.2024Heliyon
  10(3)
  0