Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • Ph.D.(Plant Protection) , Tokyo University of Technology and Agriculture, Japan, ญี่ปุ่น, 2550

  Expertise Cloud

  Arachis hypogaeaCassavacombining abilityfarmer fieldFarmer’s fieldfertilizerfield cornField corn Hybridfresh fruitheterosishybrid riceHybrid seed productionindustrial fruitlineMarker assisted selectionMASmorphological improvementNicosulfuronon-farm researchon-farm trialparental linepeanutPineappleplant breedingplant densitypost-emergence herbicidePre-commercialpre-commercial varietypredatory nematodespre-emergence herbicideProsopis julifl oraR linerain shadow zoneraising the level of heterosisRenewable energyResearch Impact AssessmentReturn on Research Funding AssessmentriceRice Cyber Brainrice qualityRice Watch SystemRubber TreeSaccharum officanarumSaccharum spontaneumSeashore PaspalumSeaspraySeed productionsiliconspacingstabilitySugarsugar canesugarcanesugarcane insectsugarcane nematodessurveysweet cornsweet corn hybridsweet corn hybridsSweet corn productionsynchronizationwaxy cornWeedWheatกระถินยักษ์การควบคุมวัชพืชการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลืการไถพรวนปกติการทดสอบผลผลิตในไร่นาเกษตรกรการปรับปรุงพันธุ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมการพัฒนาลักษณะทางสัณฐานวิทยาการเพิ่มระดับของความดีเด่นเหนือพ่อแม่การลดการไถพรวนการออกดอกพร้อมกันข้าวข้าวโพดข้าวโพดไร่ข้าวโพดไร่ลูกผสมข้าวโพดหวานข้าวลูกผสมความดีเด่นเหนือพ่อแม่ของลูกผสมคุณภาพข้าวถั่วลิสงเทคโนโลยีการผลิตธนาคารความรู้ข้าวอิเล็กทรอนิกส์ผลเข้าอุตสาหกรรมผลสดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าภาคกลางตอนบนมันสำปะหลังเมล็ดพันธุ์โรคข้าวโพดโรคยอดไหม้วัชพืชสมรรถนะการผสมสับปะรดสายพันธุ์สายพันธุ์ดีเด่นอ้อย

  Interest

  วิทยาการวัชพืช , การผลิตพืช

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
  • ทุนนอก 46 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 33 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 56 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 47 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 10 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 6 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1In vitro infection of host roots by differentiated calli of the parasitic plant OrobancheZhou W., Zhou W., Yoneyama K., Takeuchi Y., Iso S., Rungmekarat S., Chae S., Sato D., Joel D., Joel D.2004Journal of Experimental Botany
  55(398),pp. 899-907
  62
  2Effect of feeding Prosopis juliflora pods and leaves on performance and carcass characteristics of Afar sheepAli A., Tudsri S., Rungmekarat S., Kaewtrakulpong K.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(6),pp. 871-881
  11
  3Sugar Industry and Utilization of Its By-products in Thailand: An OverviewChunhawong K., Chaisan T., Rungmekarat S., Khotavivattana S.2018Sugar Tech
  20(2),pp. 111-115
  11
  4Development of specific simple sequence repeat (SSR) markers for non-pollen type thermo-sensitive genic male sterile gene in rice (Oryza sativa L.)Matthayatthaworn W., Sripichitt P., Phumichai C., Rungmekarat S., Uckarach S., Sreewongchai T.2011African Journal of Biotechnology
  10(73),pp. 16437-16442
  9
  5Characterization of mRNAs encoding ethylene biosynthesis enzymes in the root holoparasitic plants OrobancheRungmekarat S., Iino M., Sato M., Takahashi T., Takahashi T., Natsuaki T., Takeuchi Y., Yoneyama K.2007Journal of Pesticide Science
  32(1),pp. 24-31
  2
  6The effects of sulfur, calcium, boron and zinc on leaf characteristics and fresh fruit bunch yield of oil palm (Surat thani 2 var.) in acid sulfate soilTaupik N.H.M., Rungmekarat S., Kongsil P., Phumichai C., Keawsaard Y.2021Science and Technology Asia
  26(3),pp. 196-208
  0
  7Growth, biomass productivity and energy characteristics of Prosopis juliflora (Sw.) DC. and Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit in Afar Region, EthiopiaAli A., Tudsri S., Rungmekarat S., Kaewtrakulpong K.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(5),pp. 663-674
  0