Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์บัญฑิต (คณิตศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2536
  • วิทยาศาสตร์มหาบัญฑิต (คณิตศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2541
  • Doktor der Naturwissenschaft (Mathematik und Angewandte Informatik) , Universityt Hildesheim , Germany, 2549

  Interest

  การคำนวณเชิงภาษา , การสืบค้นข้อมูล , การสืบค้นข้อมูลข้ามภาษา , ระบบเต็มหน่วย , การวิเคราะห์เวกเตอร์และเมตริกซ์, การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเต็มหน่วย , การประมาณค่า

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2564 - พ.ย. 2564 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสัตววิทยา
  • เม.ย. 2563 - พ.ค. 2565 รองคณบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์
  • เม.ย. 2561 - เม.ย. 2563 รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและกายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
  • เม.ย. 2561 - เม.ย. 2561 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
  • พ.ค. 2553 - พ.ค. 2561 หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
  • ธ.ค. 2550 - ก.พ. 2553 รองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)