ผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2024

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2024

Publish Year International Journal 3
2024 exWatcharagon Wongkamjan, exPatompong Chananil, exChatdanai Boonruang, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPisutti Dararutana, "Fabrication and Characterization of Colorant-Doped Glass Producedwith Local Sand of Nong Phok Site", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 918, ฉบับที่ -, มกราคม 2024, หน้า 49-58
2024 exPornsopin, P., inดร.ภาสกร ปนานนท์, รองศาสตราจารย์, exFurlong, K.P., exChaila, S., exPromsuk, C., exKamjudpai, C., exPhetkongsakul, K., "Seismic Microzonation Map of Chiang Mai Basin, Thailand", Trends in Sciences, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2024
2024 exPhumkokrux, N., inดร.ภาณุ ตรัยเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Investigation of Temperature, Precipitation, Evapotranspiration, and New Thornthwaite Climate Classification in Thailand", Atmosphere, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2024

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=15]