Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2538
  • วท.ม.(ธรณีวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2544
  • วท.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  Autoclaved lightweight concrete (ALC)Cement/sand ratioChi River Watershed Part 3Clay soilENSOfreshwater cultured pearlGreen house gasesGroundwaterGroundwater Rechargeheavy metalshot springMae Hong SonPropertiessoil amendmentspectroscopic propertiesSugarcane bagasse ashSWAT modelWater qualityWater/cement ratiowellness tourismYom River Basinกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาก๊าซเรือนกระจกการกระจายเชิงพื้นที่การคาดการณ์และระบบเตือนภัยการจัดการน้ำการจัดการน้ำบาดาลการจัดการสิ่งแวดล้อมการดักจับคาร์บอนการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการปนเปื้อนการปนเปื้อน(Contamination)การปนเปื้อนสารพิษในสิ่งแวดล้อมการฝังกลบการเพิ่มผลผลิตการวางเครือข่ายการสำรวจธรณีฟิสิกส์ในทะเลข้าวโพดคุณภาพน้ำคุณภาพน้ำบาดาลเครือข่ายโคลนพุน้ำร้อนเจ้าพระยาฉะเชิงเทราเชิงส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชิงสุขภาพเซลลูโลสดินดิน(Soil)ดินเบนทอไนต์ดินเหนียว สารหนู การดูดติดผิวถ่านชีวมวลท่อก๊าซท่อก๊าซธรรมชาติท่อส่งก๊าซท่อส่งก๊าซธรรมชาติท่าเทียบเรือธรณีนิเวศธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยาธรณีวิทยาโครงสร้างใต้ผิวดินธรนีนิเวศนครปฐมน้ำชะขยะ(Leachate)น้ำชะมูลฝอยน้ำใต้ดินน้ำใต้ดิน(ground water)น้ำท่วมน้ำบาดาลน้ำป่าไหลหลากน้ำผิวดินน้ำพุร้อนโลหะหนักวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ ภาวะน้ำหลาก โคลนร้อน แหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนวัสดุปรับปรุงดินวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในดินศักยภาพของน้ำศักยภาพทางการท่องเที่ยวสงขลาสถานภาพสภาพแวดล้อมสมดุลน้ำสมบัติทางสเปกโตรสโคปีสารปนเปื้อนสารอินทรีย์สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทางทะเล สารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เกาะเสม็ดหมู่เกาะพีพีห้วยกุยมั่งแหล่งท่องเที่ยวเมืองแปงแหล่งน้ำแหล่งพุน้ำร้อนอันตรายจากแผ่นดินไหวอ่างเก็บน้ำอุทกธรณีวิทยาอุทกวิทยาอุทก-อุตุนิยมวิทยาะคุณภาพน้ำใต้ดิน

  Interest

  ธรณีวิทยา, อุทกธรณีวิทยา, การปนเปื้อนสารพิษในสิ่งแวดล้อม, การจัดการสิ่งแวดล้อม

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
  • ก.ค. 2561 - ก.ย. 2563 รองหัวหน้าภาควิชาฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
  • ก.ค. 2557 - มิ.ย. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 60 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 51 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 7 เรื่อง (Unknown 7 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)