Expertise Cloud

Agricultural systemFang WatershedHIGHLANDNatural HazardsPERSIMMONPHENOLOGYPore-size distributionPorous DevicesRecoveryRoyal Rainmakingการปนเปื้อนคุณภาพน้ำดินดิน(Soil)ดินถล่มทรัพยากรดินทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรน้ำทรัพยากรอากาศท่าเทียบเรือเกาะล้านทำฝนธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยาธรณีวิทยาโครงสร้างใต้ผิวดินธรณีสัณฐานธรนีนิเวศน้ำชะขยะ(Leachate)น้ำชะมูลฝอยน้ำใต้ดินน้ำใต้ดิน(ground water)น้ำป่าไหลหลากน้ำพุร้อนน้ำหลากบางกะเจ้า สมุทรปราการบิสฟีนอล-เอ(Bisphenol-A)แบบจำลองแบบจำลอง(Modeling)แบบจำลองการตัดสินใจเชิงบูรณาการแบบจำลองคณิตศาสตร์แบบจำลองเชิงพื้นที่แบบซึมซาบปฎิบัติการฝนหลวงปฏิบัติการฝนหลวงประเทศไทยตอนบนประเทศไทยตอนบน Rainmaking Forecast Systemประเมินปริมาณน้ำฝนแผ่นดินถล่มฝนหลวงฝายต้นน้ำแฝกพลับพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนพันธุ์จูหงพันธุ์ซิชูพันธุ์หงเหม่ยพืชไร่พื้นที่กึ่งแห้งแล้งพื้นที่สูงพุน้ำร้อนหินดาดภัยธรรมชาติภัยพิบัติภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภูมิสารสนเทศภูมิอากาศมลพิษทางอากาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่นน้ำปายรอยเลื่อนเจดย์สามองค์ระบบเกษตรระบบพยากรณ์อากาศรูปแบบการท่องเที่ยวลุ่มน้ำลุ่มน้ำน่านลุ่มน้ำภาคกลางลุ่มน้ำแม่ฝางลุ่มน้ำลำพระเพลิงลุ่มน้ำวิกฤตโลหะหนักวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ ภาวะน้ำหลาก โคลนร้อน แหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนวัสดุพรุนศักยภาพศักยภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืนศักยภาพของน้ำศักยภาพทางการท่องเที่ยวสถานภาพสภาพแวดล้อมสวนป่าเกดน้อมเกล้าสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทางทะเล สารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เกาะเสม็ดห้วยกุยมั่งแหล่งท่องเที่ยวเมืองแปงแหล่งเรียนรู้อำเภอวังน้ำเขียวอุณหภูมิอุทกธรณีวิทยาอุทกภัยอุทกวิทยาอุทก-อุตุนิยมวิทยา

Interest


Administrative Profile


Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
  • ทุนนอก 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation


แสดงความคิดเห็น

(0)