Person Image

  Education

  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2520
  • M.S.(Fish Diseases ), Auburn University , สหรัฐอเมริกา, 2525
  • Ph.D. (Aquatic Animal Health Management), Auburn University , สหรัฐอเมริกา, 2530

  Expertise Cloud

  Aeromonas hydrophilaamylaseanestheticaquacultureArtificial neural networkAstaxanthinBacilliBacillusBacillus amyloliquefaciens 54Ablack tiger shrimpBrown-marbled grouper (Epinephelus fuscoBROWNMARBLED GROUPER (Epinephelus fuscoguttatus)Cage culturecapsular polysaccharide (cps) gene clusterCarotenoidcarotenoidscassavaCC chemokineCC chemokinescDNAcDNA librarycgMLSTcharacterizationchemoattactantchemotactic activityChiang Rai provincechitinchitinasechitosanChlamydomonas reinhardtiiChloroplast genetic engineeringChon Buri provinceChonburiclove oil-derived eugenolClusteringComparative genomicsComplementary DNAconcentration (composition)Concurrent infectionDELIVERY SYSTEMDetoxified Jatropha curcas Kernel MealdietDietary exposuredigestive enzymesdiseasedisease diagnosisdisease resistanceDNA vaccineFancy carpfishFlavobacterium columnarefunctional analysisgenotypingGiant freshwater prawngrowthimmune responseInnate immunitylipasemarine fishMOLECULAR CHARACTERIZATIONNile tilapiaNile Tilapia (Oreochromis niloticus)Oreochromis niloticuspacifastin heavy chainPacific white shrimpPangasianodon hypophthalmusparasiteprobioticprobioticsproteaseresponse surface methodologyReverse vaccinologyStreptococcosisStreptococcus agalactiaestriped catfishTilapiatoxicToxicityvirulence genesWHITE SPOT SYNDROME VIRUSการจัดการความเสี่ยงการจำแนกยีโนไทป์วัคซีน vibriosisการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกุ้งกุ้งทะเลซีโรไทป์ปรสิตปรับปรุงพันธุ์ปลาปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus)ปลานิลภูมิคุ้มกันโรควัคซีนวิบริโอซิส Vibrio vulnificusไวรัสสเตรปโตคอคโคซิสสาหร่ายอณูวิทยาฺVibrio vulnificus

  Interest

  โรคและภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ำ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องอาคารปฏิบัติการพื้นฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชั้น 1 อาคารบ่อเลี้ยงปลา ฟาร์มประมง

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
  • ทุนนอก 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 124 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 49 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 75 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 28 เรื่อง (เชิงวิชาการ 26 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 15 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 8 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of the dietary supplementation of mixed probiotic spores of Bacillus amyloliquefaciens 54A, and Bacillus pumilus 47B on growth, innate immunity and stress responses of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus)Truong Thy H., Truong Thy H., Tri N., Quy O., Fotedar R., Kannika K., Unajak S., Areechon N.2017Fish and Shellfish Immunology
  60,pp. 391-399
  78
  2Sublethal effects of malathion on channel catfish, Ictalurus punctatusAreechon N., Plumb J.1990Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology
  44(3),pp. 435-442
  50
  3Effect of malathion on humoral immune response of channel catfishPlumb J., Areechon N.1990Developmental and Comparative Immunology
  14(3),pp. 355-358
  49
  4Molecular serotyping, virulence gene profiling and pathogenicity of Streptococcus agalactiae isolated from tilapia farms in Thailand by multiplex PCRKannika K., Pisuttharachai D., Srisapoome P., Wongtavatchai J., Kondo H., Hirono I., Unajak S., Areechon N.2017Journal of Applied Microbiology
  122(6),pp. 1497-1507
  48
  5Efficacy of viable Bacillus pumilus isolated from farmed fish on immune responses and increased disease resistance in Nile tilapia (Oreochromis niloticus): Laboratory and on-farm trialsSrisapoome P., Areechon N.2017Fish and Shellfish Immunology
  67,pp. 199-210
  39
  6Feeding-regimen of β-glucan to enhance innate immunity and disease resistance of Nile tilapia, Oreochromis niloticus Linn., against Aeromonas hydrophila and Flavobacterium columnareAmphan S., Unajak S., Printrakoon C., Areechon N.2019Fish and Shellfish Immunology
  87,pp. 120-128
  27
  7Pathogenesis of Edwardsiella ictaluri in channel catfish.Areechon N., Plumb J.1983Journal - World Mariculture Society
  14,pp. 249-260
  27
  8Development of fish vaccine in Southeast Asia: A challenge for the sustainability of SE Asia aquacultureKayansamruaj P., Areechon N., Unajak S.2020Fish and Shellfish Immunology
  103,pp. 73-87
  25
  9An oral delivery system for controlling white spot syndrome virus infection in shrimp using transgenic microalgaeKiataramgul A., Maneenin S., Purton S., Areechon N., Hirono I., Brocklehurst T.W., Unajak S.2020Aquaculture
  521
  23
  10Molecular characterization, functional analysis, and defense mechanisms of two CC chemokines in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) in response to severely pathogenic bacteriaNakharuthai C., Areechon N., Srisapoome P.2016Developmental and Comparative Immunology
  59,pp. 207-228
  21
  11Novel Chimeric Multiepitope Vaccine for Streptococcosis Disease in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus Linn.)Pumchan A., Krobthong S., Roytrakul S., Sawatdichaikul O., Kondo H., Hirono I., Areechon N., Unajak S.2020Scientific Reports
  10(1)
  20
  12Molecular characterization and immunological response analysis of a novel transferrin-like, pacifastin heavy chain protein in giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879)Toe A., Areechon N., Srisapoome P.2012Fish and Shellfish Immunology
  33(4),pp. 801-812
  20
  13Characterization and activity of digestive enzymes in different sizes of nile tilapia (Oreochromis niloticus L.)Klahan R., Areechon N., Yoonpundh R., Engkagul A.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(1),pp. 143-153
  20
  14Characterization of a Mycobacterium sp. isolated from guppy Poecilia reticulata, using 16S ribosomal RNA and its internal transcribed spacer sequencesSakai M., Kono T., Tassakka A., Ponpornpisit A., Areechon N., Katagiri T., Yoshida T., Endo M.2005Bulletin of the European Association of Fish Pathologists
  25(2),pp. 64-69
  18
  15Characterisation of thermostable trypsin and determination of trypsin isozymes from intestine of Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.)Unajak S., Meesawat P., Paemanee A., Areechon N., Engkagul A., Kovitvadhi U., Kovitvadhi S., Kovitvadhi S., Rungruangsak-Torrissen K., Rungruangsak-Torrissen K., Choowongkomon K.2012Food Chemistry
  134(3),pp. 1533-1541
  17
  16Comparative genomics inferred two distinct populations of piscine pathogenic Streptococcus agalactiae, serotype Ia ST7 and serotype III ST283, in Thailand and VietnamKayansamruaj P., Soontara C., Unajak S., Dong H.T., Rodkhum C., Kondo H., Hirono I., Areechon N.2019Genomics
  111(6),pp. 1657-1667
  17
  17Molecular characterization of Galectin-8 from Nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn.) and its response to bacterial infectionUnajak S., Pholmanee N., Songtawee N., Srikulnath K., Srisapoome P., Kiataramkul A., Kondo H., Hirono I., Areechon N.2015Molecular Immunology
  68(2),pp. 585-596
  16
  18Efficacy of Bacillus spp. isolated from Nile tilapia Oreochromis niloticus Linn. on its growth and immunity, and control of pathogenic bacteriaSookchaiyaporn N., Srisapoome P., Unajak S., Areechon N.2020Fisheries Science
  86(2),pp. 353-365
  16
  19The pigmenting effect of different carotenoids on fancy carp (Cyprinus carpio)Yuangsoi B., Jintasataporn O., Areechon N., Tabthipwon P.2011Aquaculture Nutrition
  17(2)
  16
  20Immunological and bactericidal effects of turmeric (Curcuma longa Linn.) extract in pacific white shrimps (Litopenaeus vannamei Boone)Vanichkul K., Areechon N., Kongkathip N., Srisapoome P., Chuchird N.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(5),pp. 850-858
  11
  21Validated TLC-densitometric analysis for determination of carotenoids in fancy carp (Cyprinus carpio) serum and the application for pharmacokinetic parameter assessmentYuangsoi B., Jintasataporn O., Areechon N., Tabthipwon P.2008Songklanakarin Journal of Science and Technology
  30(6),pp. 693-700
  11
  22Molecular and functional analyses of novel anti-lipopolysaccharide factors in giant river prawn (Macrobrachium rosenbergii, De Man) and their expression responses under pathogen and temperature exposureSrisapoome P., Klongklaew N., Areechon N., Wongpanya R.2018Fish and Shellfish Immunology
  80,pp. 357-375
  11
  23Efficacy of synthetic eugenol as an anesthetic for Nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn.)Charoendat U., Areechon N., Srisapoome P., Chantasart D.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 132-140
  9
  24Characterization and expression analysis of the transferrin gene in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and its upregulation in response to Streptococcus agalactiae infectionPoochai W., Choowongkomon K., Srisapoome P., Unajak S., Areechon N.2014Fish Physiology and Biochemistry
  40(5),pp. 1473-1485
  9
  25Draft genome sequences of Streptococcus agalactiae serotype Ia and III isolates from tilapia farms in ThailandAreechon N., Kannika K., Hirono I., Kondo H., Unajak S.2016Genome Announcements
  4(2)
  9
  26Toxicity and absorption of dietary leucomalachite green in Nile tilapia Oreochromis niloticusSeel-audom M., Krongpong L., Futami K., Gonçalves A.T., Katagiri T., Areechon N., Endo M., Maita M.2013Fisheries Science
  79(1),pp. 119-127
  8
  27The effect of peptidoglycan on immune response in Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius)Purivirojkul W., Areechon N., Srisapoome P.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(1),pp. 181-187
  8
  28The use of natural carotenoids and growth performance, skin pigmentation, and immune response in fancy carp (Cyprinus carpio)Yuangsoi B., Jintasataporn O., Areechon N., Tabthipwon P.2010Journal of Applied Aquaculture
  22(3),pp. 267-283
  7
  29Simultaneous detection of scale drop disease virus and Flavobacterium columnare from diseased freshwater-reared barramundi Lates calcariferKerddee P., Dong H.T., Chokmangmeepisarn P., Rodkhum C., Srisapoome P., Areechon N., Del-Pozo J., Kayansamruaj P.2020Diseases of aquatic organisms
  140,pp. 119-128
  4
  30Homology modeling and virtual screening for antagonists of protease from yellow head virusUnajak S., Sawatdichaikul O., Songtawee N., Rattanabunyong S., Tassnakajon A., Areechon N., Hirono I., Kondo H., Khunrae P., Rattanarojpong T., Choowongkomon K.2014Journal of Molecular Modeling
  20(3)
  3
  31Effect of dietary protein level on growth and immunity of Litopenaeus vannamei, Boone 1931Yaemsooksawat N., Jintasataporn O., Areechon N., Puntuma-o-pas S., Thongtuak C.2009Songklanakarin Journal of Science and Technology
  31(1),pp. 15-20
  3
  32Effects of Pediococcus pentosaceus PKWA-1 and Bacillus subtilis BA04 on growth performances, immune responses and disease resistance against Aeromonas hydrophila in nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn.)Kaew-On S., Kaew-On S., Areechon N., Wanchaitanawong P., Wanchaitanawong P.2016Chiang Mai Journal of Science
  43(5),pp. 997-1006
  3
  33Effects of dietary supplementation with broccoli sprouts (Brassica oleracea) on the hematology and immunological responses of nile tilapia (oreochromis niloticus)Pisuttharachai D., Nalinanon W., Areechon N.2020Journal of Fisheries and Environment
  44(1),pp. 65-75
  3
  34Hepatopancreatic antioxidant enzyme activities and disease resistance of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) fed diet supplemented with garlic (Allium sativum) extractChirawithayaboon P., Areechon N., Meunpol O.2020Agriculture and Natural Resources
  54(4),pp. 377-386
  3
  35Changes in phytoplankton populations within integrated culture systems of caged nile tilapia with open-pond pacific white shrimp and giant freshwater prawnKulabtong S., Wudtisin I., Areechon N., Yoonpundh R.2019International Journal of Agricultural Technology
  15(3),pp. 425-444
  2
  36Novel Vaccine Development for Fish Culture Based on the Multiepitope ConceptUnajak S., Pumchan A., Roytrakul S., Sawatdichaikul O., Areechon N.2022Methods in Molecular Biology
  2411,pp. 219-240
  2
  37A Novel Efficient Piscine Oral Nano-Vaccine Delivery System: Modified Halloysite Nanotubes (HNTs) Preventing Streptococcosis Disease in Tilapia (Oreochromis sp.)Pumchan A., Sae-Ueng U., Prasittichai C., Sirisuay S., Areechon N., Unajak S.2022Vaccines
  10(8)
  1
  38Molecular genotyping and phenotyping of Vibrio vulnificus isolated from diseased, brown-marbled grouper (Epinephelus fuscoguttatus) in Thailand with preliminary vaccine efficacy analysisHoihuan A., Soonson P., Bunlipatanon P., Thawonsuwan J., Tanasomwang V., Areechon N., Unajak S.2021Aquaculture
  545
  1
  39Molecular evidence for homologous strains of infectious spleen and kidney necrosis virus (ISKNV) genotype I infecting inland freshwater cultured Asian sea bass (Lates calcarifer) in ThailandKerddee P., Kerddee P., Dinh‐Hung N., Dong H.T., Hirono I., Soontara C., Areechon N., Srisapoome P., Kayansamruaj P.2021Archives of Virology
  1
  40Polymorphism of major histocompatibility complex class i alpha cDNA and resistance against streptococcosis of six strains of nile tilapia (oreochromis niloticus linnaeus)Poonsawat S., Poonsawat S., Areechon N., Srisapoome P., Maita M., Endo M.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(2),pp. 348-357
  1
  41Detection of mycobacteriosis in guppy, Poecilia reticulata, by loop-mediated isothermal amplification methodPonpornpisit A., Areechon N., Kono T., Kitao Y., Sakai M., Katagiri T., Endo M.2009Bulletin of the European Association of Fish Pathologists
  29(1),pp. 3-9
  1
  42Efficacy of pcDNA-Alp1 DNA vaccine against Streptococcus agalactiae in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)Inthasaeng P., Unajak S., Areechon N., Hirono I., Surachetpong W.2018Thai Journal of Veterinary Medicine
  48(2),pp. 279-288
  1
  43Efficacy of adjuvanted Streptococcus agalactiae vaccine by montanide ISA 763 A VG in nile tilapia (Oreochromis niloticus linn.)Tepparin S., Unajak S., Hirono I., Kondo H., Areechon N.2018Journal of Fisheries and Environment
  42(3),pp. 26-38
  1
  44Identification and characterization of potential probiotic Bacillus spp. for application in striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus [sauvage, 1878])Thy H.T.T., Thy H.T.T., Thinh N.H., Tri N.N., Quy O.M., Kannika K., Unajak S., Areechon N.2017Journal of Fisheries and Environment
  41(2),pp. 20-36
  1
  45Competition on using nutrient for growth between Bacillus spp. and Vibrio harveyiPurivirojkul W., Areechon N., Srisapoome P., Maketon M.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(2),pp. 499-506
  0
  46Potential benefits of ripe cultivated banana (Musa sapientum linn.) in practical diet on growth performance, feed utilization and disease resistance of hybrid tilapia (oreochromis niloticus x o. mossambicus)Karaket T., Somtua C., Ponza P., Areechon N.2021Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
  21(10),pp. 501-508
  0
  47Trial Evaluation of Protection and Immunogenicity of Piscine Bivalent Streptococcal Vaccine: From the Lab to the FarmsKannika K., Sirisuay S., Kondo H., Hirono I., Areechon N., Unajak S.2022Vaccines
  10(10)
  0
  48Combining segments 9 and 10 in DNA and recombinant protein vaccines conferred superior protection against tilapia lake virus in hybrid red tilapia (oreochromis sp.) compared to single segment vaccinesChamtim P., Suwan E., Dong H.T., Sirisuay S., Areechon N., Wangkahart E., Hirono I., Mavichak R., Unajak S.2022Frontiers in Immunology
  13
  0