Person Image

  Education

  • วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2538
  • วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • Ph.D.(Aquatic Biosciences), Tokyo University of Fisheries, ญี่ปุ่น, 2548

  Expertise Cloud

  16S rRNAAcinetobacter KU011THAcute hepatopancreatic necrosis diseaseAeromonasAeromonas hydrophilaAGHandrogenic gland hormoneanestheticanimal modelantibacterial activityAntiviral activityAsian sea bassBacillus subtilisbacterial infectionbarramundiBiodiversityblack tiger shrimpCC chemokinescDNAcDNA cloningchitosanClarias catfishClarias gariepinusClarias macrocephalusColumnaris diseasediseasediversityEdwardsiella ictaluriEnterococcus hiraeExpressionexpression analysisFreshwater prawnfunctional analysisGene ontologyGenesgenomic cloninggiant freshwater prawngiant river prawngrowthgrowth rateHepcidinHSC70hybrid catfishhydrophilaIgYimmune responseImmune responsesImmune systemLitopenaeus vannameiliverluminous diseaseMOLECULAR CHARACTERIZATIONneomaleNile tilapianucleotidesOreochromis niloticusOreochromis niloticus pacifastin heavy chainPacific white shrimppassive immunizationPenaeus monodonphagocytosispharmacokineticsRACEreal-time PCRSex determinationSilver nanoparticlesStreptococcosissynthetic eugenoltilapiaTranscriptomeTriploidvaccineVaccine DevelopmentVibrio harveyiVibrio parahaemolyticusvirulence genesYHVการคัดเลือกการเจริญเติบโตการป้องกันโรคการเพาะพันธุ์กุ้งกุลาดำกุ้งขาวแวนนาไมความต้านทานโรคความหลากชนิดความหลากหลายทางพันธุกรรมทริพลอยด์ เทคโนโลยีชีวภาพปลาปลากะพงขาวปลาดุกปลาดุกอุยปลานิลปลาพลวงชมพูโปรตีนภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันวัคซีนอณูวิทยา

  Interest

  การใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, โรคและการวินิจฉัยโรคในสัตว์น้ำ, ระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ำและชีววิทยาโมเลกุลของยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์น้ำ

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2557 - เม.ย. 2558 รองหัวหน้าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ลำดับที่ 1 คณะประมง
  • ต.ค. 2553 - ส.ค. 2557 รองหัวหน้าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 2 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารภาควิชาการจัดการประมง
   • ห้อง - ชั้น 3 อาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 40 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 43 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 26 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 146 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 84 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 62 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 21 เรื่อง (เชิงวิชาการ 18 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 15 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 10 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Probiotic effects of Bacillus spp. from Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) on water quality and shrimp growth, immune responses, and resistance to Vibrio parahaemolyticus (AHPND strains)Kewcharoen W., Srisapoome P.2019Fish and Shellfish Immunology
  94,pp. 175-189
  106
  2Cloning, characterization and expression of cDNA containing major histocompatibility complex class I, IIα and IIβ genes of Japanese flounder Paralichthys olivaceusSrisapoome P., Ohira T., Hirono I., Aoki T.2004Fisheries Science
  70(2),pp. 264-276
  59
  3Molecular serotyping, virulence gene profiling and pathogenicity of Streptococcus agalactiae isolated from tilapia farms in Thailand by multiplex PCRKannika K., Pisuttharachai D., Srisapoome P., Wongtavatchai J., Kondo H., Hirono I., Unajak S., Areechon N.2017Journal of Applied Microbiology
  122(6),pp. 1497-1507
  56
  4Efficacy of viable Bacillus pumilus isolated from farmed fish on immune responses and increased disease resistance in Nile tilapia (Oreochromis niloticus): Laboratory and on-farm trialsSrisapoome P., Areechon N.2017Fish and Shellfish Immunology
  67,pp. 199-210
  46
  5Genes of the constant regions of functional immunoglobulin heavy chain of Japanese flounder, Paralichthys olivaceusSrisapoome P., Ohira T., Hirono I., Aoki T.2004Immunogenetics
  56(4),pp. 292-300
  41
  6Analysis of hematologic alterations, immune responses and metallothionein gene expression in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) exposed to silver nanoparticlesThummabancha K., Onparn N., Srisapoome P.2016Journal of Immunotoxicology
  13(6),pp. 909-917
  41
  7Crossing of African catfish, Clarias gariepinus (Burchell, 1822), strains based on strain selection using genetic diversity dataWachirachaikarn A., Rungsin W., Srisapoome P., Na-Nakorn U.2009Aquaculture
  290(1-2),pp. 53-60
  38
  8Immune response and protective efficacy of two new adjuvants, Montanide™ ISA 763B VG and Montanide™ GEL02, administered with a Streptococcus agalactiae ghost vaccine in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)Wangkaghart E., Deville S., Wang B., Srisapoome P., Wang T., Secombes C.J.2021Fish and Shellfish Immunology
  116,pp. 19-29
  31
  9De Novo Transcriptome Characterization and Growth-Related Gene Expression Profiling of Diploid and Triploid Bighead Catfish (Clarias macrocephalus Günther, 1864)Chatchaiphan S., Srisapoome P., Kim J., Devlin R., Na-Nakorn U.2017Marine Biotechnology
  19(1),pp. 36-48
  29
  10Probiotic effects of a novel strain, Acinetobacter KU011TH, on the growth performance, immune responses, and resistance against Aeromonas hydrophila of bighead catfish (Clarias macrocephalus Günther, 1864)Bunnoy A., Na-Nakorn U., Srisapoome P.2019Microorganisms
  7(12)
  28
  11Antibacterial and antiviral activities of local Thai green macroalgae crude extracts in pacific white shrimp (litopenaeus vannamei)Klongklaew N., Praiboon J., Tamtin M., Srisapoome P.2020Marine Drugs
  18(3)
  27
  12Efficacy of Bacillus spp. isolated from Nile tilapia Oreochromis niloticus Linn. on its growth and immunity, and control of pathogenic bacteriaSookchaiyaporn N., Srisapoome P., Unajak S., Areechon N.2020Fisheries Science
  86(2),pp. 353-365
  27
  13Immunostimulation and yellow head virus (YHV) disease resistance induced by a lignin-based pulping by-product in black tiger shrimp (Penaeus monodon Linn.)Srisapoome P., Hamano K., Tsutsui I., Iiyama K.2018Fish and Shellfish Immunology
  72,pp. 494-501
  26
  14Genetic parameters for resistance against Flavobacterium columnare in Nile tilapia Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)Wonmongkol P., Sukhavachana S., Ampolsak K., Srisapoome P., Suwanasopee T., Poompuang S.2018Journal of Fish Diseases
  41(2),pp. 321-328
  25
  15Selection response for Streptococcus agalactiae resistance in Nile tilapia Oreochromis niloticusSuebsong W., Poompuang S., Srisapoome P., Koonawootrittriron S., Luengnaruemitchai A., Johansen H., Rye M.2019Journal of Fish Diseases
  42(11),pp. 1553-1562
  23
  16Molecular characterization, functional analysis, and defense mechanisms of two CC chemokines in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) in response to severely pathogenic bacteriaNakharuthai C., Areechon N., Srisapoome P.2016Developmental and Comparative Immunology
  59,pp. 207-228
  23
  17Chemical composition of a hot water crude extract (HWCE) from Ulva intestinalis and its potential effects on growth performance, immune responses, and resistance to white spot syndrome virus and yellowhead virus in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)Klongklaew N., Praiboon J., Tamtin M., Srisapoome P.2021Fish and Shellfish Immunology
  112,pp. 8-22
  23
  18Heritability of immunity traits and disease resistance of bighead catfish, Clarias macrocephalus Günther, 1864Srisapoome P., Chatchaiphan S., Bunnoy A., Koonawootrittriron S., Na-Nakorn U.2019Fish and Shellfish Immunology
  92,pp. 209-215
  22
  19Growth of giant tiger prawn, Penaeus monodon Fabricius, under co-culture with a discarded filamentous seaweed, Chaetomorpha ligustica (Kützing) Kützing, at an aquarium-scaleTsutsui I., Kanjanaworakul P., Srisapoome P., Aue-umneoy D., Hamano K.2010Aquaculture International
  18(4),pp. 545-553
  21
  20Molecular characterization and immunological response analysis of a novel transferrin-like, pacifastin heavy chain protein in giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879)Toe A., Areechon N., Srisapoome P.2012Fish and Shellfish Immunology
  33(4),pp. 801-812
  20
  21Short- and long-term probiotic effects of Enterococcus hirae isolated from fermented vegetable wastes on the growth, immune responses, and disease resistance of hybrid catfish (Clarias gariepinus × Clarias macrocephalus)Hamid N.H., Hamid N.H., Daud H.M., Kayansamruaj P., Hassim H.A., Mohd Yusoff M.S., Abu Bakar S.N., Srisapoome P.2021Fish and Shellfish Immunology
  114,pp. 1-19
  20
  22Molecular characterization and increased expression of the Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.), T-cell receptor beta chain in response to Streptococcus agalactiae infectionNithikulworawong N., Yakupitiyage A., Rakshit S., Srisapoome P.2012Journal of Fish Diseases
  35(5),pp. 343-358
  19
  23Molecular characterization of Galectin-8 from Nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn.) and its response to bacterial infectionUnajak S., Pholmanee N., Songtawee N., Srikulnath K., Srisapoome P., Kiataramkul A., Kondo H., Hirono I., Areechon N.2015Molecular Immunology
  68(2),pp. 585-596
  17
  24cDNA structure and the effect of fasting on myostatin expression in walking catfish (Clarias macrocephalus, Günther 1864)Kanjanaworakul P., Kanjanaworakul P., Srisapoome P., Sawatdichaikul O., Poompuang S.2014Fish Physiology and Biochemistry
  41(1),pp. 177-191
  17
  25Immunological and bactericidal effects of turmeric (Curcuma longa Linn.) extract in pacific white shrimps (Litopenaeus vannamei Boone)Vanichkul K., Areechon N., Kongkathip N., Srisapoome P., Chuchird N.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(5),pp. 850-858
  14
  26Molecular characterization and seasonal expression of the vitellogenin gene from Günther's walking catfish Clarias macrocephalusPanprommin D., Poompuang S., Srisapoome P.2008Aquaculture
  276(1-4),pp. 60-68
  14
  27Molecular characterization and expression analyses of cDNAs encoding the thioredoxin-interacting protein and selenoprotein P genes and histological changes in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) in response to silver nanoparticle exposureThummabancha K., Onparn N., Srisapoome P.2016Gene
  577(2),pp. 161-173
  14
  28Molecular and functional analyses of novel anti-lipopolysaccharide factors in giant river prawn (Macrobrachium rosenbergii, De Man) and their expression responses under pathogen and temperature exposureSrisapoome P., Klongklaew N., Areechon N., Wongpanya R.2018Fish and Shellfish Immunology
  80,pp. 357-375
  12
  29Efficacy of synthetic eugenol as an anesthetic for Nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn.)Charoendat U., Areechon N., Srisapoome P., Chantasart D.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 132-140
  11
  30Acinetobacter strain KUO11TH, a unique organism related to Acinetobacter pittii and isolated from the skin mucus of healthy bighead catfish and its efficacy against several fish pathogensBunnoy A., Na-Nakorn U., Kayansamruaj P., Srisapoome P.2019Microorganisms
  7(11)
  11
  31Characterization and expression analysis of the transferrin gene in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and its upregulation in response to Streptococcus agalactiae infectionPoochai W., Choowongkomon K., Srisapoome P., Unajak S., Areechon N.2014Fish Physiology and Biochemistry
  40(5),pp. 1473-1485
  11
  32A multi-epitope chimeric protein elicited a strong antibody response and partial protection against Edwardsiella ictaluri in Nile tilapiaMachimbirike V.I., Pornputtapong N., Senapin S., Senapin S., Wangkahart E., Srisapoome P., Khunrae P., Rattanarojpong T.2021Journal of Fish Diseases
  11
  33A current update on the distribution, morphological features, and genetic identity of the southeast asian mahseers, tor speciesJaafar F., Na-Nakorn U., Srisapoome P., Amornsakun T., Duong T.Y., Gonzales-Plasus M.M., Hoang D.H., Parhar I.S.2021Biology
  10(4)
  10
  34Waterborne and cannibalism-mediated transmission of the Yellow head virus in Penaeus monodonHamano K., Miyoshi T., Aue-umneoy D., Srisapoome P., Maeno Y., Tsutsui I., Tsutsui I.2015Aquaculture
  437,pp. 161-166
  9
  35Molecular identification and expression profiling of a novel alpha2-macroglobulin gene in giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii, De Man)Likittrakulwong W., Na-Nakorn U., Poompuang S., Koonawootrittriron S., Srisapoome P.2017Agriculture and Natural Resources
  51(1),pp. 25-35
  9
  36Development of a monoclonal antibody specific to the IgM heavy chain of bighead catfish (Clarias macrocephalus): A biomolecular tool for the detection and quantification of IgM molecules and IgM+ cells in Clarias catfishBunnoy A., Na-Nakorn U., Srisapoome P.2020Biomolecules
  10(4)
  9
  37Application of an electrolytic water treatment technique in a Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) closed-hatchery systemTaparhudee W., Suksamran S., Srisapoome P., Chuchird N.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(3),pp. 503-512
  8
  38The effect of peptidoglycan on immune response in Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius)Purivirojkul W., Areechon N., Srisapoome P.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(1),pp. 181-187
  8
  39Cloning and expression of two HSC70 genes in walking catfish Clarias macrocephalus (Günther, 1864) challenged with Aeromonas hydrophilaPoompoung P., Panprommin D., Srisapoome P., Poompuang S.2014Aquaculture Research
  45(8),pp. 1319-1331
  7
  40Molecular evidence for homologous strains of infectious spleen and kidney necrosis virus (ISKNV) genotype I infecting inland freshwater cultured Asian sea bass (Lates calcarifer) in ThailandKerddee P., Kerddee P., Dinh‐Hung N., Dong H.T., Hirono I., Soontara C., Areechon N., Srisapoome P., Kayansamruaj P.2021Archives of Virology
  6
  41Simultaneous detection of scale drop disease virus and Flavobacterium columnare from diseased freshwater-reared barramundi Lates calcariferKerddee P., Dong H.T., Chokmangmeepisarn P., Rodkhum C., Srisapoome P., Areechon N., Del-Pozo J., Kayansamruaj P.2020Diseases of aquatic organisms
  140,pp. 119-128
  6
  42The production of anti-Vibrio harveyi egg yolk immunoglobulin and evaluation of its stability and neutralisation efficacyPunyokun K., Punyokun K., Hongprayoon R., Srisapoome P., Sirinarumitr T.2013Food and Agricultural Immunology
  24(3),pp. 279-294
  6
  43Characterization of expressed sequence tags from liver and muscle tissues of walking catfish, Clarias macrocephalusPanprommin O., Poompuang S., Srisapoome P.2007ScienceAsia
  33(4),pp. 461-468
  6
  44Molecular characterization and expression analysis of Cyclin B and Cell division cycle 2 in gonads of diploid and triploid bighead catfish, Clarias macrocephalus Günther, 1864Wachirachaikarn A., Rungsin W., Srisapoome P., Klinbunga S., Klinbunga S., Na-Nakorn U.2017Agriculture and Natural Resources
  51(2),pp. 117-130
  5
  45Effects of strains on growth performances of triploid bighead catfish, Clarias macrocephalus Günther, 1864Chatchaiphan S., Srisapoome P., Na-Nakorn U.2016Agriculture and Natural Resources
  50(4),pp. 299-305
  5
  46Immune regulation, but not antibacterial activity, is a crucial function of hepcidins in resistance against pathogenic bacteria in nile tilapia (Oreochromis niloticus linn.)Phan-Aram P., Mahasri G., Kayansamruaj P., Amparyup P., Srisapoome P.2020Biomolecules
  10(8),pp. 1-29
  5
  47Functional and stress response analysis of heat shock proteins 40 and 90 of giant river prawn (Macrobrachium rosenbergii) under temperature and pathogenic bacterial exposure stimuliJu-Ngam T., McMillan N., Yoshimizu M., Kasai H., Wongpanya R., Srisapoome P.2021Biomolecules
  11(7)
  5
  48Molecular Characterization and Cross-Allergenicity of Tropomyosin from Freshwater CrustaceansLaurchan P., E-Kobon T., Srisapoome P., Unajak S., Sinthuvanich C.2021Journal of Agricultural and Food Chemistry
  5
  49Application of biodegradable polymers as carbon sources in ex situ biofloc systems: Water quality and shift of microbial communityKokkuar N., Kokkuar N., Li L., Srisapoome P., Dong S., Tian X.2021Aquaculture Research
  5
  50Mucoadhesive cationic lipid-based Flavobacterium oreochromis nanoencapsulation enhanced the efficacy of mucoadhesive immersion vaccination against columnaris disease and strengthened immunity in Asian sea bass (Lates calcarifer)Bunnoy A., Thangsunan P., Chokmangmeepisarn P., Yata T., Klongklaew N., Pirarat N., Kitiyodom S., Srisapoome P., Rodkhum C.2022Fish and Shellfish Immunology
  127,pp. 633-646
  5
  51Mystifying Molecular Structure, Expression and Repertoire Diversity of IgM Heavy Chain Genes (Ighμ) in Clarias Catfish and Hybrids: Two Novel Transcripts in VertebratesBunnoy A., Na-Nakorn U., Na-Nakorn U., Srisapoome P.2022Frontiers in Immunology
  13
  4
  52Novel development of cationic surfactant-based mucoadhesive nanovaccine for direct immersion vaccination against Francisella noatunensis subsp. orientalis in red tilapia (Oreochromis sp.)Thangsunan P., Kitiyodom S., Srisapoome P., Pirarat N., Yata T., Thangsunan P., Boonrungsiman S., Bunnoy A., Rodkhum C.2022Fish and Shellfish Immunology
  127,pp. 1051-1060
  4
  53Transcriptome analysis and pattern recognition receptors (PRRs) identification in different tissues of adult Pacific oysters infected with Vibrio parahaemolyticusNamwong P., Namwong P., Wang S., Kong Q., Mou H., Ma L., Srisapoome P.2023Aquaculture
  562
  4
  54Pharmacokinetics, optimal dosages and withdrawal time of florfenicol in Asian seabass (Lates calcarifer) after oral administration via medicated feedRairat T., Kumphaphat S., Chuchird N., Srisapoome P., Phansawat P., Keetanon A., Liu Y.K., Chou C.C.2022Journal of Fish Diseases
  4
  55Distribution of Vibrio parahaemolyticus ATCC17802 in tissues of adult Pacific oysters (Crassostrea gigas) under starvation conditionsWang S., Kong Q., Namwong P., Namwong P., Wang P., Mou H., Srisapoome P.2020Aquaculture
  521
  4
  56Molecular identification and dual functions of two different cxc chemokines in nile tilapia (Oreochromis niloticus) against streptococcus agalactiae and flavobacterium columnareNakharuthai C., Nakharuthai C., Srisapoome P.2020Microorganisms
  8(7),pp. 1-25
  3
  57Comparative study of the effects of Montanide™ ISA 763A VG and ISA 763B VG adjuvants on the immune response against Streptococcus agalactiae in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)Wangkahart E., Thongsrisuk A., Vialle R., Pholchamat S., Sunthamala P., Phudkliang J., Srisapoome P., Wang T., Secombes C.J.2023Fish and Shellfish Immunology
  134
  3
  58Potential synbiotic effects of a Bacillus mixture and chitosan on growth, immune responses and VP(AHPND) resistance in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei, Boone, 1931)Kewcharoen W., Srisapoome P.2022Fish and Shellfish Immunology
  127,pp. 715-729
  3
  59Polymorphism of major histocompatibility complex class i alpha cDNA and resistance against streptococcosis of six strains of nile tilapia (oreochromis niloticus linnaeus)Poonsawat S., Poonsawat S., Areechon N., Srisapoome P., Maita M., Endo M.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(2),pp. 348-357
  3
  60Co-infection of Candidatus Piscichlamydia Trichopodus (Order Chlamydiales) and Henneguya sp. (Myxosporea, Myxobolidae) in Snakeskin Gourami Trichopodus pectoralis (Regan 1910)Dinh-Hung N., Dong H.T., Soontara C., Rodkhum C., Nimitkul S., Srisapoome P., Kayansamruaj P., Chatchaiphan S.2022Frontiers in Veterinary Science
  9
  2
  61Characterization, stress response and functional analyses of giant river prawn (Macrobrachium rosenbergii) glucose-regulated protein 78 (mr-grp78) under temperature stress and during aeromonas hydrophila infectionSrisapoome P., Ju-Ngam T., Wongpanya R.2021Animals
  11(10)
  2
  62Genomics-driven prophylactic measures to increase streptococcosis resistance in tilapiaKayansamruaj P., Dinh-Hung N., Srisapoome P., Na-Nakorn U., Na-Nakorn U., Chatchaiphan S.2023Journal of Fish Diseases
  2
  63Development of a bivalent mucoadhesive nanovaccine to prevent francisellosis and columnaris diseases in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)Bunnoy A., Thompson K.D., Thangsunan P., Chokmangmeepisarn P., Yata T., Pirarat N., Kitiyodom S., Thangsunan P., Sukkarun P., Prukbenjakul P., Panthukumphol N., Morishita M., Srisapoome P., Rodkhum C.2023Fish and Shellfish Immunology
  138
  1
  64Long-Term Application of a Synbiotic Chitosan and Acinetobacter KU011TH Mixture on the Growth Performance, Health Status, and Disease Resistance of Hybrid Catfish (Clarias gariepinus × C. macrocephalus) during WinterSay P., Nimikul S., Bunnoy A., Na-Nakorn U., Na-Nakorn U., Srisapoome P.2023Microorganisms
  11(7)
  1
  65Emerging importance of bighead catfish (Clarias macrocephalus) and north African catfish (C. gariepinus) as a bioresource and their genomic perspectiveLisachov A., Nguyen D.H.M., Panthum T., Ahmad S.F., Singchat W., Ponjarat J., Jaisamut K., Srisapoome P., Duengkae P., Hatachote S., Sriphairoj K., Muangmai N., Unajak S., Han K., Na-Nakorn U., Srikulnath K., Srikulnath K.2023Aquaculture
  573
  1
  66Immune responses and histopathological analyses of giant river prawn (Macrobrachium rosenbergii, De Man 1879) challenged with a sub-lethal dose of decapod iridescent virus 1 (DIV1) and chemical control investigationKeawthong C., Bunnoy A., Chuchird N., Srisapoome P.2023Fish and Shellfish Immunology
  137
  0
  67The first description of the blue swimming crab (Portunus pelagicus) transcriptome and immunological defense mechanism in response to white spot syndrome virus (WSSV)Tribamrung N., Bunnoy A., Chuchird N., Srisapoome P.2023Fish and Shellfish Immunology
  134
  0
  68Editorial: Aquatic Pharmacology, Volume II: Pharmacokinetics for Aquatic SpeciesSrisapoome P., Tell L.A., Chou C.C.2022Frontiers in Veterinary Science
  9
  0
  69Immunoproteomic identification of OmpA with potential stimulation of serum-specific antibody in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and its ability to protect against Edwardsiella ictaluri infectionBunpote T., Sangsuriya P., Senapin S., Senapin S., Srisapoome P., Khunrae P., Unajak S., Dong H.T., Rattanarojpong T.2022Aquaculture Research
  0
  70Genome–wide association study and genomic prediction of growth traits in bighead catfish (Clarias macrocephalus Günther, 1864)Chaivichoo P., Sukhavachana S., Khumthong R., Srisapoome P., Chatchaiphan S., Na-Nakorn U., Na-Nakorn U.2022Aquaculture
  562
  0
  71Molecular characterization and defense functions of the nile tilapia (Oreochromis niloticus) dnaj b9b and dnaj c3a genes in response to pathogenic bacteria under high-temperature stress conditionsSrisapoome P., Thummabancha K., Wongpanya R.2021Biomolecules
  11(10)
  0
  72Editorial: Aquatic Pharmacology—Temperature Sensitive MedicationTell L.A., Srisapoome P., Chou C.C.2021Frontiers in Veterinary Science
  8
  0
  73Competition on using nutrient for growth between Bacillus spp. and Vibrio harveyiPurivirojkul W., Areechon N., Srisapoome P., Maketon M.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(2),pp. 499-506
  0
  74Sequence information, ontogeny and expression analysis of complement component c3 in walking catfish clarias macrocephalusRattanachai A., Supungul P., Srisapoome P., Poompuang S., Tassanakajon A.2012Thai Journal of Veterinary Medicine
  42(4),pp. 495-507
  0
  75Effects of ribonucleotide supplementation in modulating the growth of probiotic Bacillus subtilis and the synergistic benefits for improving the health performance of Asian seabass (Lates calcarifer)Saengrung J., Saengrung J., Bunnoy A., Du X., Huang L., An R., Liang X., Srisapoome P.2023Fish & shellfish immunology
  140,pp. 108983
  0
  76Characterization of Caspase Gene Family Members in Spotted Sea Bass (Lateolabrax maculatus) and Their Expression Profiles in Response to Vibrio harveyi InfectionYanglang A., Yanglang A., Wen H., Mao X., Tian Y., Wang L., Li J., Qi X., Srisapoome P., Li J., Li Y.2023Journal of Ocean University of China
  22(5),pp. 1370-1382
  0
  77Overcoming taxonomic challenges in DNA barcoding for improvement of identification and preservation of clariid catfish speciesChalermwong P., Panthum T., Wattanadilokcahtkun P., Ariyaraphong N., Thong T., Srikampa P., Singchat W., Ahmad S.F., Noito K., Rasoarahona R., Lisachov A., Ali H., Kraichak E., Muangmai N., Chatchaiphan S., Sriphairoj K., Hatachote S., Chaiyes A., Chaiyes A., Jantasuriyarat C., Chailertlit V., Chailertlit V., Suksavate W., Sonongbua J., Sonongbua J., Srimai W., Payungporn S., Han K., Han K., Antunes A., Antunes A., Srisapoome P., Koga A., Duengkae P., Matsuda Y., Na-Nakorn U., Srikulnath K., Srikulnath K.2023Genomics and Informatics
  21(3)
  0
  78Effects of the combination of chitosan and Acinetobacter KU011TH on the growth and health performances and disease resistance of juvenile hybrid catfish (Clarias gariepinus × C. macrocephalus)Say P., Nimitkul S., Bunnoy A., Na-Nakorn U., Na-Nakorn U., Srisapoome P.2023Fish and Shellfish Immunology
  142
  0