Person Image

  Education

  • วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2538
  • วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • Ph.D.(Aquatic Biosciences), Tokyo University of Fisheries, ญี่ปุ่น, 2548

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 3 0 0 0
  2021 ความเสี่ยงของเชื้อ Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1) ในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 การปรับปรุงพันธุ์ปลานิลเพื่อเพิ่มความต้านทานโรคสเตร็ปโตคอคโคซิส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์ปลานิลเพื่อเพิ่มความต้านทานโรคสเตร็ปโตคอคโคซิส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การตรวจสอบความเป็นไกลโคโปรตีนของฮอร์โมน Mr-AGH ของกุ้งก้ามกราม และความสำคัญของหมู่คาร์โบไฮเดรตต่อคุณสมบัติของฮอร์โมน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 39 Project 21 27 0 0
  2020 การประยุกต์ใช้วัคซีนเชื้อตายแบบรวมเพื่อการป้องกันโรคแบคทีเรียที่สร้างความเสียหายในการเลี้ยงปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ในบ่อดิน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2020 การศึกษาการเจริญเติบโต สัดส่วนเพศ ระยะสมบูรณ์พันธ์ุและความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii De Man) ที่เลี้ยงภายในประเทศไทย โดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน ATPase 6/8 หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การผลิตโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันเพื่อใช้ในการป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุของการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่สำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับฟาร์มเลี้ยง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2019 การประยุกต์ใช้นวัตกรรม In-Pond Raceway System (TPRS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลานิลในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0
  2019 ผลของโปรตีน Hepcidin ในการต่อการต้านทานโรค Streptococcosis ในปลานิล (Oreochromis niloticus) และการประยุกต์ใช้ระดับฟาร์มเลี้ยง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 ประสิทธิภาพของโปรตีน CC chemokine เมื่อนำไปใช้เป็นสารเสริมฤทธิ์สำหรับวัคซีนเชื้อตายในปลานิล (Oreochromis niloticus) ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและภาคสนาม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการของชุดทดสอบโรคภูมิแพ้ทางผิวหนังแบบสะกิดจากอาหารทะเลกลุ่ม หอย หมึกและปลา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 แนวทางการลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตและขนส่งปลานิลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0
  2019 การประยุกต์ใช้เพปไทด์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการควบคุมโรคตับวายเฉียบพลันในระบบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 การผลิตโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันเพื่อใช้ในการป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุของการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่สำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับฟาร์มเลี้ยง หัวหน้าโครงการ
  หัวหน้าโครงการย่อย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 ผลของโปรตีน CC chemokine ต่อระบบภูมิคุ้มกันและการต้านทานโรค Streptococcosis ในปลานิล (Oreochromis niloticus) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมเชื้อสเตรปโตคอคคัสอกาแลคติเอ้สายพันธุ์ก่อโรคในปลานิลและปลานิลแดงที่พบในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 การโคลนและการแสดงออกของยีน Immunoglobulin M สายหลักของปลาดุกอุย หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อการติพิมพ์ระดับปริญญาเอก 0 2 0 0
  2016 การโคลและการศึกษาโครงสร้าง cDNA ของยีน hepcidin ในปลานิล หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติระดับปริญญาโท 0 0 0 0
  2016 คุณลักษณะของ Complementary DNAs (cDNAs) และการตอบสนองต่อการเกิดความเครียดของยีน Heat Shock Protein 40, 90 และ Glucose Regulated Protein 78 ในกุ้งก้ามกราม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การปรับปรุงพันธุ์ปลานิลเพื่อเพิ่มความต้านทานโรคสเตร็ปโตคอคโคซิส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การศึกษายีนควบคุมความรุนแรงของแบคทีเรียก่อโรคชนิด Streptococcus agalactiae ที่แยกจากฟาร์มเลี้ยงปลานิล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การศึกษาบทบาทและหน้าที่ของยีนและโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสืบพันธ์ในปลาดุกอุยดิพลอยด์และทริพลอยด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2014 การศึกษาชนิดของเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของการตายของปลานิล (Oreochromis niloticus) ในระยะต่างๆ ในสภาวะปัจจุบัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การสร้างเครือข่ายการวิจัย และการปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งก้ามกรามและปลาดุกอุยเพื่อเพิ่มผลผลิต ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2014 การคัดเลือกเพื่อเพิ่มความต้านทานโรคในปลานิล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับความต้านทานเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae และ Aeromonas hydrophila ในปลานิล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 การศึกษาประสิทธิภาพของสารลิกนินต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและการยับยั้งไวรัสหัวเหลืองในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2011 การศึกษาโครงสร้างอณูวิทยาของ Complementary DNAs (cDNAs) และการแสดงออกของยีน Caspase-3 และ Granzyme ในปลานิล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 ผลของ triploidy ต่อลักษณะและการแสดงออกของยีน insulin-like growth factor-I (IGF-I) ของปลาดุกอุย Clarias macrocephalus หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การศึกษาโครงสร้างและการแสดงออกของยีน Sex lethal (Sxl) ในกุ้งก้ามกราม ผู้ร่วมวิจัย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาความเข้มแข็งและเครือข่ายนวัตกรรมด้านพันธุกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำในเขตร้อนชื้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2011 การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ SNP สำหรับกุ้งก้ามกราม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2010 การศึกษาโครงสร้างทางอณูวิทยาของ Complementary DNA (cDNA) และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของยีน Anti-lipopolysaccharide factor ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii de Man) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2009 การศึกษาโครงสร้าง Complementary DNA ของยีน Major Histocompatibility Complex Class I alpha และการต้านทานต่อโรค Streptococcosis ในปลานิล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ผลของความหนาแน่น และการจัดการระบบน้ำในบ่อพักแม่ปลาดุกอุยภายหลังฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa ร่วมกับดอมเพอริโดนต่อความเครียดและการสืบพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การศึกษาคุณลักษณะของ Complemetary DNA (cDNA) และการแสดงออกของยีน Bactericidal Permeability-Increasing Protein (BPI) ในปลานิล (Oreochromis niloticus) หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การสืบค้นและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในไตส่วนหน้าและม้ามของปลานิล (Oreochromis niloticus) ที่ได้รับเชื้อ Streptococcus agalactiae หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 4 0 0
  2008 การประเมินความคงทนและประสิทธิภาพของไข่แอนติบอดีในการควบคุมโรคเรืองแสงของกุ้งกุลาดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
  2007 การใช้สารสกัดจากขมิ้นชันกับกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2007 การศึกษาเปรียบเทียบระบบการเพาะพันธุ์ปลานิลในบ่อดิน บ่อซีเมนต์ และในกระชังแขวนลอยในบ่อดิน เพื่อการผลิตลูกปลานิลเพศผู้เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การศึกษาการติดเชื้อ Streptococcus ในปลานิลและการพัฒนาวัคซีนเพื่อการป้องกันโรค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งก้ามกรามและยีนที่ควบคุม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 8 0 0
  2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 39 Project 19 22 0 0
  2019 การประยุกต์ใช้นวัตกรรม In-Pond Raceway System (IPRS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืนของ อุตสาหกรรมการเลี้ยงปลานิลในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเลี้ยงกุ้งเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดเพศผู้ในกุ้งก้ามกรามโดยใช้เทคโนโลยีกักเก็บเปปไทด์ฮอร์โมน AGH ด้วยนาโนไลโปโซม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการของชุดทดสอบโรคภูมิแพ้ทางผิวหนังแบบสะกิดจากอาหารทะเลกลุ่ม กู้ง กั้งและปู ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
  2018 การพัฒนาระบบการจัดการเพื่อลดผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงและเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพในการเพาะเลี้ยงปลานิล (Oreochromis niloticus) ในบ่อดิน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2018 โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ศึกษา 7 พื้นที่ตัวอย่าง บริเวณหมู่บ้านปลาในพื้นที่ชายฝั่ง จ.ระยอง และ จ.จันทบุรี ผู้ร่วมวิจัย บริษัท มารีน แอนด์ โคสต์ เอสดีจี จำกัด 1 0 0 0
  2018 การพัฒนาต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการของชุดทดสอบโรคภูมิแพ้ทางผิวหนังแบบสะกิดจากอาหารทะเลกลุ่ม กู้ง กั้งและปู ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 Efficacy of short and medium chain fatty acids on the survival of Tilapia under pathogen challenge หัวหน้าโครงการ Nutreco, Netherland 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเลี้ยงกุ้งเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดเพศผู้ในกุ้งก้ามกรามโดยใช้เทคโนโลยีกักเก็บเปปไทด์ฮอร์โมน AGH ด้วยนาโนไลโปโซม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การสังเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลานิล (Oreochromis niloticus) ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การศึกษาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ Bio-Cal Plus ต่อการยับยั้ง แบคทีเรีย Vibrio spp. คุณภาพน้ำ และ ความเป็นพิษต่อกุ้งขาวแวนนาไมย์ (Litopenaeus vannamei) หัวหน้าโครงการ บริษัท เจ พี พี ฟาร์อีส จำกัด 0 0 0 0
  2016 การพัฒนา probiotics ในปลาดุกอุย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 0 0 0
  2016 การศึกษาโครงสร้างและการแสดงออกของยีน Immunoglobulin M Heavy chain ในปลาดุกอุย ปลาดุกยักษ์ และปลาลูกผสม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2016 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลานิลลูกผสมและการสร้างศูนย์การเรียนรู้ (คลองยายหลี ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพ่อแม่พันธุ์และกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2015 การแก้ปัญหาโรคตายด่วน (อีเอ็มเอส)ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 3 0 0
  2013 การศึกษาและประเมินผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลานิล (Oreochromis niloticus) ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2012 การศึกษาโครงสร้าง Complementary DNA (cDNA) และการแสดงออกของยีน Heat shock Proteins ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 2 0 0
  2012 การศึกษาผลของการใช้ Probiotic bacteria ในปลานิล หัวหน้าโครงการ Novus International, Inc 0 0 0 0
  2012 การศึกษาประสิทธิภาพของโปรไบโอติคส์แบคทีเรียที่ใช้ผสมอาหารในการป้องกันโรคในปลานิลและปลาสวาย หัวหน้าโครงการ บริษัท อินเตอร์ อะควา โปรดักส์ จำกัด 0 0 0 0
  2012 การศึกษาโครงสร้างและบทบาทของยีนที่ทำหน้าที่ในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียในปลานิล หัวหน้าโครงการ JST-JiCA 0 0 0 0
  2012 การศึกษาประสิทธิภาพของโปรไบโอติคส์แบคทีเรียที่ใช้ผสมอาหารในการป้องกันโรคในปลานิล หัวหน้าโครงการ Novus International, Inc. 0 1 0 0
  2012 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและดัชนีการผลิตของการเลี้ยงปลานิลดำในจังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2012 การผลิตเปปไทด์ androgenic gland hormone (AGH) ของกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii ผู้ร่วมวิจัย The International Foundation for Science (IFS) 0 2 0 0
  2011 การศึกษาคุณลักษณะและความหลากหลายของ Complementary DNA ของยีน Immunoglobulin M heavy chain ของปลานิล…(Oreochromis niloticus) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 1 0 0
  2011 การสร้างห้องสมุด cDNA ของ Pangasianodon hypophthalamus จากการใช้เทคนิค expressed sequence tag หัวหน้าโครงการ Novus International, Inc. 0 0 0 0
  2011 Expression Analysis of Genes in Head Kidney, Spleen, Liver and Intestine of Tra Catfish (Pangasianodon hypophthalmus) by Expressed Sequence Tags Approach หัวหน้าโครงการ Novus International, Inc., 0 3 0 0
  2010 การพัฒนาวัคซีนในการป้องกันเชื้อ Flavobacterium columnare และการตอบสนองยีนที่เกี่ยวของกับภูมิคุ้มกันในปลานิล (Oreochromis niloticus) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 2 0 0
  2010 การแยกและศึกษาหน้าที่ของเลคตินในปลานิลที่พบหลังจากกระตุ้นด้วยแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2009 การใช้แอนติบอดีจากไข่แดงเพื่อการป้องกันโรคแบคทีเรียและไวรัสในกุ้งกุลาดำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 การใช้สารยูจีนอลเป็นยาสลบสำหรับสัตว์น้ำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2009 ความยั่งยืนของการค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีจรรยาบรร ผู้ร่วมวิจัย EU 7th Framework Programme (FP7) 2 0 0 0
  2008 การประยุกต์ใช้ Bacillus AQBS01 ในการป้องกันโรค Streptococcosis ในปลานิล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2008 การประยุกต์ใช้สาหร่ายในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ หัวหน้าโครงการ Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japan 2 0 0 0
  2008 ผลของ Lignin ต่อการต้านทานเชื้อไวรัส MrNV ในกุ้งก้ามกราม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 ผลของ Lignin ต่อการต้านทานเชื้อไวรัส YHV และ TSV ในกุ้งกุลาดำและกุ้งขาวแวนมาไมย์ หัวหน้าโครงการ Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japan 1 0 0 0
  2007 การประยุกต์ใช้สาหร่ายในการเลี้ยงกุ้งกุลา หัวหน้าโครงการ Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japan 1 0 0 0
  2006 การสร้างห้องสมุดยีนและการสืบค้นยีนที่แสดงออกใน Androgenic gland ของกุ้งก้ามกราม หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0
  2005 การสร้างห้องสมุดและการสืบค้นยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในเซลล์เม็ดเลือดของ กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium resenbergii) ที่ได้รับสารเบตา-กลูแคนในอาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2004 มาตรฐานการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0