การประเมินความคงทนและประสิทธิภาพของไข่แอนติบอดีในการควบคุมโรคเรืองแสงของกุ้งกุลาดำ

Publish Year International Journal 2
2015 exกวิน ปุญโญกุล, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Influence of Chitosan-Alginate Microcapsules Containing Anti-Vibrio Harveyi IgY in the Gastrointestinal Tract Simulation", Modern Applied Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2015, หน้า 1-8
2013 exPunyokun, K., inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "The production of anti-Vibrio harveyi egg yolk immunoglobulin and evaluation of its stability and neutralisation efficacy", Food and Agricultural Immunology, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2013, หน้า 279-294
Publish Year National Journal 1
2016 exกวิน ปุญโญกุล, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "ไข่แอนติบอดี... ผลิตภัณฑ์ชีวภาพสำหรับการควบคุมโรคสัตว์", ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกาตร, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2016, หน้า 9-13
Publish Year International Conference 1
2010 exกวิน ปุญโญกุล, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inนายสุชาติ สงวนพันธุ์, "Production of Egg Yolk Antibody Specific to Vibrio harveyi and Evaluation of Its Stability for Feed Additive", The International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences (ISSAAS) International Congress 2009 , 11 - 15 มกราคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2006 inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, exกวิน ปุญโญกุล, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "การใช้แอนติบอดีจากไข่แดงเพื่อการป้องกันโรคแบคทีเรียเรืองแสงในกุ้งกุลาดำ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย