คณะเกษตร กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

28

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

anthracnoseanthracnose resistancebananabiological controlbroilerCapsicum chinenseColletotrichumcucumberDendrobiumdiversityethyleneFertilizerfloweringfruit qualityGenetic diversitygrowthHelicoverpa armigerainsect cell cultureMaizeMungbeannucleopolyhedrovirusOlethreutinaeorganic fertilizerpepperperformancericeroot-knot nematodestorageSugarcanetomatoTrichodermaVigna radiataWaste Materialsกล้วยกวาวเครือขาวการควบคุมโดยชีววิธีการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีการเจริญเติบโตการประเมินการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์พืชการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเกษตรอินทรีย์ไก่ไข่ไก่เนื้อข้าวข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความหลากหลายคุณภาพซากคุณภาพผลโคนมชมพู่ชีวมวลเชื้อพันธุกรรมเชื้อไฟโตพลาสมาฐานข้อมูลแตงแตงกวาไตรโคเดอร์มาถั่วเขียวทรัพยากรดินนวัตกรรมไนโตรเจนปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยปุ๋ยปุ๋ยเคมีปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ผีเสื้อหนอนม้วนใบฝรั่งพริกพลังงานทดแทนพันธุ์อ้อยภาคกลางมะเขือเทศมะพร้าวน้ำหอมมะม่วงมะละกอมันสำปะหลังมาตรฐานเมล็ดพันธุ์โรคใบขาวลองกองวิตามินซีศัตรูธรรมชาติเศรษฐกิจพอเพียงสบู่ดำสมรรถภาพการผลิตส้มโอสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสุกรหนอนผีเสื้อไหมอีรี่อ้อยอ้อยพันธุ์ดีอาหารสัตว์

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (รักษาการแทน)

E-Mail: agrsura@ku.ac.th

Tel.: (034)351-892

ดร. พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายแผนและพัฒนา (รักษาการแทน)

E-Mail: agrpns@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1885

ดร. คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพ (รักษาการแทน)

E-Mail: agrknr@ku.ac.th

Tel.: 0-34351-890

ดร. ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต (รักษาการแทน)

E-Mail: agrpnp@ku.ac.th

Tel.: 034-281084

ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร(รักษาการแทน)

E-Mail: agrcnr@ku.ac.th

Tel.: (034)351-890

ดร. สิรินทร์พร สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการศึกษา(รักษาการแทน)

E-Mail: agrsrsn@ku.ac.th

Tel.: (034)351-892

นาย ศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พัฒนาทรัพยากรบุคคลและวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: agrscak@ku.ac.th

Tel.: 034351893


Department (คณะเกษตร กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 226 คน (รองศาสตราจารย์ 25 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 53 คน, อาจารย์ 38 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 4 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 3 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 6 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 16 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, นักวิชาการสัตวบาล 5 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิจัย 25 คน, นักกิจการนักศึกษา 1 คน, นักวิชาการเกษตร 34 คน, ครู 1 คน, พนักงานห้องทดลอง 3 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน, นายช่างอิเลคทรอนิคส์ 1 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน, พนักงานการเกษตร 2 คน, ช่างเครื่องยนต์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 14 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 51,043.88 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 86 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 84.16 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 834 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 558 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 65 โครงการ, ผู้ประสานงาน 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 637 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 7 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 984 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 716 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 67 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 673 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1672 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1340 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 64 โครงการ, ผู้ประสานงาน 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1001 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ, อื่นๆ 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 4219 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2124 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2095 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 48 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 15 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 5 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 23 เรื่อง, สิทธิบัตร 5 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 16 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 16 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 1376 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1186 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 16 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 93 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 81 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 395 รางวัล (เกียรติบัตร 90 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 79 รางวัล, ประชุมวิชาการ 226 รางวัล)