คณะเกษตร กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

104

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

78

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

3

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

1-MCPanthracnoseanthracnose resistancebananabiological controlbroilerCapsicum chinenseColletotrichumcucumberDendrobiumdiversitydurianethyleneFertilizerfloweringfruit qualityGenetic diversitygrowthHelicoverpa armigerainsect cell cultureMaizeMungbeannew speciesnucleopolyhedrovirusOlethreutinaeorganic fertilizerpepperperformancericeroot-knot nematodeStorageSugarcanetomatoTrichodermaVigna radiatawaste materialsกล้วยกวาวเครือขาวการควบคุมโดยชีววิธีการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีการเจริญเติบโตการประเมินการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์พืชการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเกษตรอินทรีย์ไก่ไข่ไก่เนื้อข้าวข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความหลากหลายคุณภาพซากคุณภาพผลเครื่องหมายดีเอ็นเอโคนมชมพู่ชีวมวลเชื้อพันธุกรรมเชื้อไฟโตพลาสมาฐานข้อมูลแตงแตงกวาไตรโคเดอร์มาถั่วเขียวทุเรียนไนโตรเจนปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยปุ๋ยปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ฝรั่งพริกพันธุ์อ้อยภาคกลางมะเขือเทศมะพร้าวน้ำหอมมะม่วงมะละกอมันสำปะหลังมาตรฐานเมล็ดพันธุ์โรคใบขาวลองกองวิตามินซีศัตรูธรรมชาติเศรษฐกิจพอเพียงสบู่ดำสมรรถภาพการผลิตส้มโอสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสุกรไหมอีรี่อ้อยอ้อยพันธุ์ดีอาหารสัตว์แอนแทรคโนส

Executives

รองคณบดี

ดร. สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (รักษาการแทน)

E-Mail: agrsura@ku.ac.th

Tel.: (034)351-892

ดร. พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายแผนและพัฒนา (รักษาการแทน)

E-Mail: agrpns@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1885

ดร. คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพ (รักษาการแทน)

E-Mail: agrknr@ku.ac.th

Tel.: 0-34351-890

ดร. ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต (รักษาการแทน)

E-Mail: agrpnp@ku.ac.th

Tel.: 034-281084

ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร(รักษาการแทน)

E-Mail: agrcnr@ku.ac.th

Tel.: (034)351-890

ดร. สิรินทร์พร สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการศึกษา(รักษาการแทน)

E-Mail: agrsrsn@ku.ac.th

Tel.: (034)351-892


Department (คณะเกษตร กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 207 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 22 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 54 คน, อาจารย์ 35 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 4 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 6 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 1 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 14 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, นักวิชาการสัตวบาล 5 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิจัย 19 คน, นักกิจการนักศึกษา 1 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ 2 คน, นักวิชาการเกษตร 29 คน, ครู 1 คน, พนักงานห้องทดลอง 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน, พนักงานการเกษตร 2 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ 1 คน, ช่างเครื่องยนต์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 14 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 51,043.88 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 86 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 84.16 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 807 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 534 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 66 โครงการ, ผู้ประสานงาน 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 626 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 1039 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 759 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 69 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 705 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 7 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1701 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1361 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 66 โครงการ, ผู้ประสานงาน 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1022 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ, อื่นๆ 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 4372 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2258 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2114 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 49 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 15 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 3 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 27 เรื่อง, สิทธิบัตร 4 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 16 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 16 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 1387 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1197 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 16 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 93 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 81 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 405 รางวัล (เกียรติบัตร 94 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 80 รางวัล, ประชุมวิชาการ 231 รางวัล)