คณะเกษตร กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

34

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

2

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

1-MCPanaerobic digestionanthracnoseanthracnose resistancebananabioenergybiogasbiological controlbroilerCapsicum chinenseColletotrichumcucumberDendrobiumdetectiondiversitydurianethyleneGenetic diversityHelicoverpa armigerainsect cell cultureMaizeMethaneMungbeannew speciesnucleopolyhedrovirusOlethreutinaeorganic fertilizerpepperperformancericestorageSugarcanetissue culturetomatoTrichodermaVigna radiatawaste materialsYieldกวาวเครือขาวกะเพราการควบคุมโดยชีววิธีการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีการเจริญเติบโตการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์พืชการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเกษตรอินทรีย์ไก่ไข่ไก่เนื้อข้าวข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความหลากหลายความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพไข่คุณภาพซากคุณภาพผลเครื่องหมายดีเอ็นเอโคนมชมพู่ชีวมวลเชื้อพันธุกรรมเชื้อไฟโตพลาสมาแตงแตงกวาไตรโคเดอร์มาถั่วเขียวทุเรียนไนโตรเจนปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยปุ๋ยปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์โปรตีนฝรั่งพริกพันธุ์อ้อยภาคกลางมะเขือเทศมะพร้าวน้ำหอมมะม่วงมะละกอมันสำปะหลังมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ลองกองวิตามินซีสบู่ดำสมรรถภาพการผลิตส้มโอสารต้านอนุมูลอิสระสุกรไหมอีรี่อ้อยอ้อยพันธุ์ดีอาหารอาหารสัตว์แอนแทรคโนส

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (รักษาการแทน)

E-Mail: agrsura@ku.ac.th

Tel.: (034)351-892

ดร. พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายแผนและพัฒนา (รักษาการแทน)

E-Mail: agrpns@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1885

ดร. คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพ (รักษาการแทน)

E-Mail: agrknr@ku.ac.th

Tel.: 0-34351-890

ดร. ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต (รักษาการแทน)

E-Mail: agrpnp@ku.ac.th

Tel.: 034-281084

ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: agrcnr@ku.ac.th

Tel.: (034)351-890

ดร. สิรินทร์พร สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการศึกษา(รักษาการแทน)

E-Mail: agrsrsn@ku.ac.th

Tel.: (034)351-892

ดร. บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ

E-Mail: agrbuk@ku.ac.th

Tel.: 034-351887

ดร. ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: agrcnm@ku.ac.th

Tel.: (034)351-887


Department (คณะเกษตร กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 338 คน (ศาสตราจารย์ 5 คน, รองศาสตราจารย์ 74 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 92 คน, อาจารย์ 43 คน, นักวิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 12 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 11 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 9 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, นักวิชาการสัตวบาล 4 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 คน, นักวิจัย 56 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ 4 คน, นักวิชาการเกษตร 12 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 1 คน, พนักงานห้องทดลอง 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ 2 คน, ช่างเครื่องยนต์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 14 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 51,043.88 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 86 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 84.16 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 829 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 537 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 60 โครงการ, ผู้ประสานงาน 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 665 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 6 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 1182 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 852 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 85 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 812 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 12 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1745 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1384 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 62 โครงการ, ผู้ประสานงาน 19 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1087 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ, อื่นๆ 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 4825 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2588 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2237 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 63 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 21 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 3 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 36 เรื่อง, สิทธิบัตร 3 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 28 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 28 เรื่อง)
 • Unknown 334 เรื่อง (Unknown 334 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 1499 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1296 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 16 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 103 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 84 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 471 รางวัล (เกียรติบัตร 102 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 110 รางวัล, ประชุมวิชาการ 259 รางวัล)