ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

16S rRNA geneactinomycetesanthracnoseantibodyBacillusBacillus cereusBacillus megateriumbiocontrolbiological controlcassavaChalara sp.chilliColletotrichumColletotrichum capsiciColletotrichum gloeosporioidesColletotrichum spp.Columnea latent viroidcorncucumbercucurbitdetectionDiagnosisdisease resistanceELISAeucalyptusfungal diseaseFusariumGenetic diversityidentificationISSRITS rDNALasiodiplodia theobromaemonoclonal antibodyPCRpepperPhytophthora capsiciphytoplasmapostharvest diseasePuccinia polysoraRalstonia solanacearumricerice diseasesRoot-knot nematodeRT-PCRsolanaceaesouthern rustsugarcanetomatotomato viroidTrichodermaTrichoderma harzianumviroidviroidszearalenoneการควบคุมโดยชีววิธีการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีการตรวจสอบการวินิจฉัยข้าวข้าวโพดจุลินทรีย์ปฎิปักษ์จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ชีวภัณฑ์ชุดตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสเชื้อไฟโตพลาสมาเชื้อราเชื้อราไตรโคเดอร์มาแตงแตงกวาไตรโคเดอร์มาบาซิลลัสแบคทีเรียพริกพันธุ์ต้านทานไฟโตพลาสมามะเขือเทศมะม่วงมันสำปะหลังแมลงพาหะยีน 16S rRNAยูคาลิปตัสโรคข้าวโรคใบขาวโรคพืชโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราโรคพืชหลังเก็บเกี่ยวโรคพุ่มแจ้โรคเมล็ดด่างโรคไวรัสโรคหลังเก็บเกี่ยวโรคเหี่ยวโรคแอนแทรคโนสไวรอยด์ไวรัสอ้อยอะฟลาทอกซินแอนติบอดีแอนแทรคโนสไฮโดรโพนิกส์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

นาง สุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: agrsup@ku.ac.th

Tel.: 0-34281-190

นาง ศศิธร วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรและบุคคล

E-Mail: agrstv@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1890

นาย อุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการศึกษา

E-Mail: agrudf@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1890

ดร. ศิริพร ดอนเหนือ, อาจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: fagrspd@ku.ac.th

Tel.: 0895121114


Persons (ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน)

Avata

ดร. อมรศรี ขุนอินทร์, อาจารย์

E-Mail: agramsk@ku.ac.th Tel.034-351890 ต่อ 3404


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (รองศาสตราจารย์ 5 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 152 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 82 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 116 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 149 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 88 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 107 โครงการ)
 • ทุนนอก 237 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 175 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 123 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 626 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 303 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 323 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 10 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 7 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 355 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 329 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 16 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 69 รางวัล (เกียรติบัตร 10 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 18 รางวัล, ประชุมวิชาการ 41 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)