ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

16S rRNA geneActinomycetesaflatoxinanthracnoseantibodyBacillusBacillus cereusBacillus megateriumbiocontrolBiological controlcassavachilliColletotrichumColletotrichum gloeosporioidesColletotrichum spp.Columnea latent viroidCorncucumbercucurbitdeployment of resistant genedetectionDiagnosisELISAfungal diseaseFusariumidentificationISSRLasiodiplodia theobromaemangomonoclonal antibodyPCRpepperPhytophthora capsiciphytoplasmapostharvest diseaseprediction modelPuccinia polysoraRalstonia solanacearumriceRice bacterial leaf blightrice diseasesRoot-knot nematodeRT-PCRSolanaceaesouthern rustsugarcaneTomatotomato viroidTrichodermatrichoderma harzianumViroidviroidszearalenoneการควบคุมโดยชีววิธีการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีการตรวจสอบการวินิจฉัยข้าวข้าวโพดจุลินทรีย์ปฎิปักษ์จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ชีวภัณฑ์ชุดตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสเชื้อไฟโตพลาสมาเชื้อราเชื้อราไตรโคเดอร์มาแตงแตงกวาไตรโคเดอร์มาบาซิลลัสแบคทีเรียพริกพันธุ์ต้านทานไฟโตพลาสมามะเขือเทศมะม่วงมะละกอมันสำปะหลังแมลงพาหะยีน 16S rRNAยูคาลิปตัสโรคข้าวโรคใบขาวโรคพืชโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราโรคพืชหลังเก็บเกี่ยวโรคพุ่มแจ้โรคเมล็ดด่างโรคไวรัสโรคหลังเก็บเกี่ยวโรคเหี่ยวโรคแอนแทรคโนสไวรอยด์ไวรัสอ้อยอะฟลาทอกซินแอนติบอดีแอนแทรคโนสไฮโดรโพนิกส์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน)

Avata

นางสาว มัทนี เพิ่มผล

mutanee.m@nontri.ku.ac.th, โทร. 034351890


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 20 คน (รองศาสตราจารย์ 10 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 5 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 148 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 77 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 117 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 175 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 105 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 119 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 254 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 187 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 133 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 722 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 384 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 338 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 11 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 7 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 383 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 350 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 17 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 16 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 76 รางวัล (เกียรติบัตร 11 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 24 รางวัล, ประชุมวิชาการ 41 รางวัล)