การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมเชื้อสเตรปโตคอคคัสอกาแลคติเอ้สายพันธุ์ก่อโรคในปลานิลและปลานิลแดงที่พบในประเทศไทย


แสดงความคิดเห็น

(0)