การพัฒนาความเข้มแข็งและเครือข่ายนวัตกรรมด้านพันธุกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำในเขตร้อนชื้น

Publish Year International Journal 1
2012 inวิกรม รังสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "Development stages of androgenic glands in Giant river prawn, Macrobrachium rosenbergii De Man, 1879 in relation to size and age, and the success rate of feminization after andrectomy in small and large size prawn", Aquaculture, ปีที่ 354-455, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2012
Publish Year National Conference 1
2011 inนายฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน, inนายสุบรรณ เสถียรจิตร, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "ผลของการลดอัตราการปล่อยเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของปลากดคังในฟาร์มเกษตรกร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย