Person Image

  Education

  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2533
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2537
  • ปร.ด.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557

  Expertise Cloud

  ageall-male stockandrectomizationandrectomyandrogenandrogenic glandAndrogenic glandsAndrogenic hormonebreeder managementCdc2Clarias gariepinusClarias macrocephalusCross breedingcrustaceanCyclin BDevelopmental stagedigestive enzymedigestive systemDiploidsDNAExpressionGenetic diversityGenetic relatednessgiant freshwater prawnGrowthhatcheryHatchery stockHeritabilityheritability growthHydrogen bondingIdentificationidentification methodInbreeding avoidanceJullien's golden carpMacrobrachium rosenbergiimetamorphosisMicrosatelliteMorphotypeNeofemaleNon-random matingontogenyParentage analysisPenaeus monodonPolymer colloidsreproductive successReversible interactionsex-reversalsizeSpecific interactionTriploidsกลูตามีนกายวิภาคการจัดการแหล่งพ่อพันธุ์การเพาะขยายพันธุ์การสำรวจความหลากหลายการแสดงออกของยีนกุ้งก้ามกรามกุ้งก้ามกรามความหลากหลายคาร์โบไฮเดรตเครย์ฟิชเครือข่ายการวิจัยชีววิทยาการสืบพันธุ์ซูเปอร์ฟีเมลดีเอ็นเอตัวรับรู้ทางชีวภาพปรสิตประสิทธิภาพการย่อยในหลอดทดลองปรับปรุงพันธุ์ปลาดุกอุยปลาตะกรับปลานิลแปลงเพศปลาป่นปลายี่สกปลาหมอไทยโปรตีนพอลิเมอร์คอลลอยด์พันธะไฮโดรเจนภาคตะวันออกไมโครแซทเทลไลท์โรงเพาะฟักวรรณะวัตถุดิบโปรตีนพืชหมู่ฟังก์ชันหอยเชลล์เห็ดทะเลอนุกรมวิธานอัตราพันธุกรรมอันตรกิริยาเฉพาะเจาะจงอันตรกิริยาผันกลับอาหารเอนไซม์ย่อยอาหาเอนไซม์ย่อยอาหารเอนไซม์ย่อยอาหาร โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ประสิทธิภาพการย่อยในหลอดทดลอง ปลายี่สก

  Interest

  กายวิภาค

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2556 - เม.ย. 2558 รองหัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Crossing of African catfish, Clarias gariepinus (Burchell, 1822), strains based on strain selection using genetic diversity dataWachirachaikarn A., Rungsin W., Srisapoome P., Na-Nakorn U.2009Aquaculture
  290(1-2),pp. 53-60
  36
  2Heritability for growth traits in giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii (de Mann 1879) based on best linear unbiased prediction methodologyKitcharoen N., Rungsin W., Koonawootrittriron S., Na-Nakorn U.2012Aquaculture Research
  43(1),pp. 19-25
  26
  3Production of all-male stock by neofemale technology of the Thai strain of freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergiiRungsin W., Paankhao N., Na-Nakorn U.2006Aquaculture
  259(1-4),pp. 88-94
  20
  4Development stages of androgenic glands in Giant river prawn, Macrobrachium rosenbergii De Man, 1879 in relation to size and age, and the success rate of feminization after andrectomy in small and large size prawnRungsin W., Swatdipong A., Na-Nakorn U.2012Aquaculture
  354-355,pp. 136-143
  5
  5Molecular characterization and expression analysis of Cyclin B and Cell division cycle 2 in gonads of diploid and triploid bighead catfish, Clarias macrocephalus Günther, 1864Wachirachaikarn A., Rungsin W., Srisapoome P., Klinbunga S., Klinbunga S., Na-Nakorn U.2017Agriculture and Natural Resources
  51(2),pp. 117-130
  3
  6Ontogenic development of enzymatic activity and digestive system in Jullien's golden carp (Probarbus jullieni Sauvage, 1880)Limtipsuntorn U., Rungsin W., Thongprajukaew K., Boonyung W., Rangsin W.2018Aquaculture Research
  49(10),pp. 3362-3373
  3
  7Instinctive mate choice with genetically different partners assists sustaining genetic diversity in giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii)Puttasan M., Nipitwattanaphon M., Rungsin W., Swatdipong A.2023Fisheries Research
  262
  0