Conference

Article
ผลของการลดอัตราการปล่อยเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของปลากดคังในฟาร์มเกษตรกร
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49
Class
ชาติ
Date
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011
Location
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-