Journal

Article
Development stages of androgenic glands in Giant river prawn, Macrobrachium rosenbergii De Man, 1879 in relation to size and age, and the success rate of feminization after andrectomy in small and large size prawn
Journal
Aquaculture (ISSN: 00448486)
Volume
354-455
Issue
-
Year
กรกฎาคม 2012
Page
-
Class
นานาชาติ
DOI
10.1016
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาความเข้มแข็งและเครือข่ายนวัตกรรมด้านพันธุกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำในเขตร้อนชื้น

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ลูกกุ้งเศรษฐี จำกัด 1/5 หมู่ที่ 5 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24100 การใช้ประโยชน์ :งานเพาะฟักลูกกุ้งระดับอุตสาหกรรม และการทำวิจัยร่วมเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ (ทุนวิจัยร่วม วช และภาคเอกชน งบประมาณ พ.ศ. 2563),2 พ.ย. 2020 - 1 พ.ย. 2021