การผลิตโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันเพื่อใช้ในการป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุของการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่สำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับฟาร์มเลี้ยง

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2020 exนางสาวผกาภรณ์ พันธุ์อร่าม, exDr.Gunanti Mahasri, inดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ปิติ อ่ำพายัพ, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, อาจารย์, "Immune Regulation, but Not Antibacterial Activity, Isa Crucial Function of Hepcidins in Resistance againstPathogenic Bacteria in Nile Tilapia (Oreochromisniloticus Linn.)", Biomolecules, ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, กรกฎาคม 2020, หน้า 1-29