การพัฒนาระบบการจัดการเพื่อลดผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงและเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพในการเพาะเลี้ยงปลานิล (Oreochromis niloticus) ในบ่อดิน