การเปรียบเทียบจีโนมของปลาดุกแอฟริกา (Clarias gariepinus) และปลาดุกอุย (C. macrocephalus) เพื่อระบุตำแหน่งของยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางเศรษฐกิจและการปรับปรุงพันธุ์ (ทุนอัฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ปี 2565)