การพัฒนาต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการของชุดทดสอบโรคภูมิแพ้ทางผิวหนังแบบสะกิดจากอาหารทะเลกลุ่ม กู้ง กั้งและปู

Publish Year International Conference 1
2019 exPanyarat Laurchan, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Allergenicity study of shrimp commonly consumed in Thailand", The 14th International Symposium of The Protein Society of Thailand (PST2019) , 22 - 23 กรกฎาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย