Person Image

Administration

Education

 • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
 • วท.ม.(ชีวสารสนเทศ), University of Leeds, สหราชอาณาจักร, 2550
 • Ph.D.(Bioinformatics & Computational Biology), University of Glasgow, สหราชอาณาจักร, 2555

Expertise Cloud

bacteriabioinformaticsCell deathfireflygastropodgiant African snailgiant African snailsgolden apple snailgolden apple snailsgrowth inhibitiongrowth predictionHaemorrhagichemoglobin receptor HgbAhemolymphhistochemistryHistopathologyHPLCHuman HomeostasisImage recognitioninflammatory genesinternal organsironmucous cellMucous glandMucous proteinMucusMucus productionMycorrhizananoparticlesnano-powderNew recordnonhumanNucleotidesompAOptimal culture conditionOrchidOsteoinductivouter membrane proteinPaphiopedilumParallel computingPasteurella multocidapeptidomepeptidome and proteomePeptidomicsPneumonic pasteurellosisPomacea canaliculataSnail mucusSnail mucus proteinstem cellsstrain identificationStructural analysisStudents’ Conceptiontranscriptometropomyosintypingunclassified drugvirulence factorVirulence-associated genesWater treatmentกระบือ (buffaloes)กล้วยไม้รองเท้านารีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้การด๊อกกิ้งโมเลกุลการตรวจสอบกิจกรรมเอนไซม์ไคเนสการตายของเซลล์การติดเชื้อการบดการแยกองค์ประกอบการเรียนรู้โดยใช้แบบจําลองเป็นฐานการวิเคราะห์แผนภุมิวิวัฒนาการการวิจัยปฏิบัติการการศึกษาโครงสร้างแบบจำลองสามมิการศึกษาแบบจำลองพลวัตโมเลกุลการสกัดการแสดงออกของยีนทั้งหมดขนสัตว์ความสัมพันธ์เชิงพันธุกรรมความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ความหลากหลายของยีนความหลากหลายทางพันธุกรรมคอร์ไดซิปินคอรไดซิปินเครือข่ายเมแทบอลิซึมเครือข่ายเมแทบอลิซึมระดับจีโนมเครื่องกำจัดเชื้อโรคโค (cattle)โคและกระบือจีโนมชีวสารสนเทศเชื้อพาสเตอร์เรลลา มัลโตซิดาเปปทีโดมโปรตีนมะเร็งเต้านมเมตาจีโนมิกส์เมือกหอยทากไมโทคอนเดรียลจีโนมวัคซีนหอยเชอรี่หอยทากยักษ์แอฟริกันหิ่งห้อย

Interest

ชีวสารสนเทศ และโปรตีโอมิกส์ของแบคทีเรีย (Bioinformatics & Microbial Proteomics), ชีววิทยาของสัตว์จำพวกหอย(Biology of Mollusc)

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Prediction of anticancer peptides against MCF-7 breast cancer cells from the peptidomes of Achatina fulica mucus fractionsE-Kobon T., Thongararm P., Roytrakul S., Meesuk L., Chumnanpuen P.2016Computational and Structural Biotechnology Journal
14,pp. 49-57
32
2New Record of Pteroptyx tener Olivier (Coleoptera: Lampyridae: Luciolinae) in ThailandSriboonlert A., Swatdipong A., Wonnapinij P., E-Kobon T., Thancharoen A.2015Coleopterists Bulletin
69(2),pp. 332-336
8
3Mucus of Achatina fulica stimulates mineralization and inflammatory response in dental pulp cellsKantawong F., Thaweenan P., Mungkala S., Tamang S., Manaphan R., Wanachantararak P., E-Kobon T., Chumnanpuen P.2016Turkish Journal of Biology
40(2),pp. 353-359
6
4OmpA protein sequence-based typing and virulence-associated gene profiles of Pasteurella multocida isolates associated with bovine haemorrhagic septicaemia and porcine pneumonic pasteurellosis in ThailandE-kobon T., Leeanan R., Pannoi S., Anuntasomboon P., Thongkamkoon P., Thamchaipenet A.2017BMC Veterinary Research
13(1)
4
5Amplification and bioinformatics analysis of conserved FAD-binding region of L-amino acid oxidase (LAAO) genes in gastropods compared to other organismsSuwannapan W., Chumnanpuen P., E-kobon T.2018Computational and Structural Biotechnology Journal
16,pp. 98-107
3
6Iron-associated protein interaction networks reveal the key functional modules related to survival and virulence of Pasteurella multocidaJatuponwiphat T., Chumnanpuen P., Othman S., E-kobon T., Vongsangnak W.2019Microbial Pathogenesis
127,pp. 257-266
1
7Mucous cell distribution and mucus production during early growth periods of the giant African snail (Achatina fulica)Suwannapan W., Ngankoh S., E-Kobon T., Chumnanpuen P.2019Agriculture and Natural Resources
53(4),pp. 423-428
0
8PI3K/Akt signaling involved with osteoinductive effects of Achatina fulica MucusKantawong F., Jearasakwattana T., Nira A., Chewae J., Sajjamongkol P., Phothong P., E-kobon T., Chumnanpuen P.2020Brazilian Archives of Biology and Technology
63
0
9Interaction study of Pasteurella multocida with culturable aerobic bacteria isolated from porcine respiratory tracts using coculture in conditioned mediaHanchanachai N., Chumnanpuen P., E-kobon T.2021BMC Microbiology
21(1)
0
10Molecular characterisation of the GdhA- Derivative of pasteurella multocida B:2Azam F.M., Azam F.M., Zamri-Saad M., Rahim R.A., Chumnanpuen P., E-Kobon T., Othman S.2021Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science
44(1),pp. 171-192
0
11Unveiling putative functions of mucus proteins and their tryptic peptides in seven gastropod species using comparative proteomics and machine learning-based bioinformatics predictionsTachapuripunya V., Roytrakul S., Chumnanpuen P., E-kobon T.2021Molecules
26(11)
0
12Comparison of Hyaluronic Acid Biosynthetic Genes From Different Strains of Pasteurella multocidaPasomboon P., Chumnanpuen P., E-kobon T.2021Bioinformatics and Biology Insights
15
0
13K-Nearest Neighbor and Random Forest-Based Prediction of Putative Tyrosinase Inhibitory Peptides of Abalone Haliotis diversicolorKongsompong S., E-Kobon T., Chumnanpuen P.2021Molecules (Basel, Switzerland)
26(12)
0