Person Image

  Education

  • ปริญญาเอก Ph.D.(Cell Physiology), Case Weatern Reserve University, U.S.A.
  • ปริญญาโท M.Sc.(Biochemistry), Lehign University, U.S.A.
  • ปริญญาตรี วท.บ. (เกียรตินิยม อันดับ 2) (Biochemistry), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  Expertise Cloud


  Interest

  Protein Structure, Protein Dynamics, Biomolecular NMR, Molecular Modeling, Molecular Simulation Moleculor Simulation

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2552 - มี.ค. 2556 หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 38 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 66 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 34 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 275 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 206 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 69 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 89 เรื่อง (เชิงวิชาการ 84 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1AVHH that neutralizes the zinc metalloproteinase activity of botulinum neurotoxin type AThanongsaksrikul J., Thanongsaksrikul J., Srimanote P., Srimanote P., Maneewatch S., Choowongkomon K., Tapchaisri P., Makino S., Kurazono H., Chaicumpa W.2010Journal of Biological Chemistry
  285(13),pp. 9657-9666
  56
  2FeptideDB: A web application for new bioactive peptides from food proteinPanyayai T., Panyayai T., Ngamphiw C., Tongsima S., Mhuantong W., Limsripraphan W., Choowongkomon K., Sawatdichaikul O.2019Heliyon
  5(7)
  52
  3ACE inhibitory peptides derived from de-fatted lemon basil seeds: optimization, purification, identification, structure-activity relationship and molecular docking analysisKheeree N., Sangtanoo P., Srimongkol P., Saisavoey T., Reamtong O., Choowongkomon K., Karnchanatat A.2020Food & function
  11(9),pp. 8161-8178
  52
  4Cell Penetrable Humanized-VH/VHH That Inhibit RNA Dependent RNA Polymerase (NS5B) of HCVThueng-in K., Thanongsaksrikul J., Srimanote P., Bangphoomi K., Poungpair O., Maneewatch S., Choowongkomon K., Chaicumpa W.2012PLoS ONE
  7(11)
  50
  5Receptor-based virtual screening of EGFR kinase inhibitors from the NCI diversity databaseChoowongkomon K., Sawatdichaikul O., Songtawee N., Limtrakul J.2010Molecules
  15(6),pp. 4041-4054
  46
  6Insights into the Binding Recognition and Susceptibility of Tofacitinib toward Janus KinasesSanachai K., Mahalapbutr P., Choowongkomon K., Poo-Arporn R., Wolschann P., Rungrotmongkol T.2020ACS Omega
  5(1),pp. 369-377
  42
  7A structural model for the membrane-bound form of the juxtamembrane domain of the epidermal growth factor receptorChoowongkomon K., Choowongkomon K., Carlin C., Carlin C., Sönnichsen F., Sönnichsen F., Sönnichsen F., Sönnichsen F.2005Journal of Biological Chemistry
  280(25),pp. 24043-24052
  41
  8Homodimers of Vanillin and Apocynin Decrease the Metastatic Potential of Human Cancer Cells by Inhibiting the FAK/PI3K/Akt Signaling PathwayJantaree P., Jantaree P., Jantaree P., Lirdprapamongkol K., Lirdprapamongkol K., Kaewsri W., Kaewsri W., Thongsornkleeb C., Thongsornkleeb C., Choowongkomon K., Atjanasuppat K., Ruchirawat S., Ruchirawat S., Ruchirawat S., Svasti J., Svasti J.2017Journal of Agricultural and Food Chemistry
  65(11),pp. 2299-2306
  41
  9Transepithelial transport across Caco-2 cell monolayers of angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitory peptides derived from simulated in vitro gastrointestinal digestion of cooked chicken musclesSangsawad P., Roytrakul S., Choowongkomon K., Kitts D., Chen X., Meng G., Li-Chan E., Yongsawatdigul J.2018Food Chemistry
  251,pp. 77-85
  39
  10Novel bioactive peptides demonstrating anti-dengue virus activity isolated from the Asian medicinal plant Acacia CatechuPanya A., Panya A., Yongpitakwattana P., Budchart P., Sawasdee N., Krobthong S., Paemanee A., Roytrakul S., Rattanabunyong S., Choowongkomon K., Yenchitsomanus P.2019Chemical Biology and Drug Design
  93(2),pp. 100-109
  39
  11Generation of human and rabbit recombinant antibodies for the detection of Zearalenone by phage display antibody technologySompunga P., Pruksametanan N., Rangnoi K., Choowongkomon K., Yamabhai M.2019Talanta
  201,pp. 397-405
  38
  12De novo transcriptome assembly and identification of the gene conferring a “pandan-like” aroma in coconut (Cocos nucifera L.)Saensuk C., Saensuk C., Wanchana S., Choowongkomon K., Wongpornchai S., Kraithong T., Imsabai W., Chaichoompu E., Ruanjaichon V., Toojinda T., Vanavichit A., Arikit S.2016Plant Science
  252,pp. 324-334
  36
  13Synthesis, HIV-1 RT inhibitory, antibacterial, antifungal and binding mode studies of some novel N-substituted 5-benzylidine-2,4-thiazolidinedionesBahare R., Ganguly S., Choowongkomon K., Seetaha S.2015DARU, Journal of Pharmaceutical Sciences
  23(1)
  35
  14Peptide inhibitors against dengue virus infectionPanya A., Bangphoomi K., Choowongkomon K., Yenchitsomanus P.2014Chemical Biology and Drug Design
  84(2),pp. 148-157
  35
  15Discovery of New and Potent InhA Inhibitors as Antituberculosis Agents: Structure-Based Virtual Screening Validated by Biological Assays and X-ray CrystallographyKamsri P., Hanwarinroj C., Phusi N., Pornprom T., Chayajarus K., Punkvang A., Suttipanta N., Srimanote P., Suttisintong K., Songsiriritthigul C., Saparpakorn P., Hannongbua S., Rattanabunyong S., Seetaha S., Choowongkomon K., Sureram S., Kittakoop P., Kittakoop P., Kittakoop P., Hongmanee P., Santanirand P., Chen Z., Zhu W., Blood R.A., Takebayashi Y., Hinchliffe P., Mulholland A.J., Spencer J., Pungpo P.2020Journal of Chemical Information and Modeling
  60(1),pp. 226-234
  35
  16A novel ACE inhibitory peptide derived from alkaline hydrolysis of ostrich (Struthio camelus) egg white ovalbuminKhueychai S., Jangpromma N., Choowongkomon K., Joompang A., Daduang S., Vesaratchavest M., Payoungkiattikun W., Tachibana S., Klaynongsruang S.2018Process Biochemistry
  73,pp. 235-245
  33
  17Two novel ACE inhibitory peptides isolated from longan seeds: Purification, inhibitory kinetics and mechanismsNuchprapha A., Paisansak S., Sangtanoo P., Srimongkol P., Saisavoey T., Reamtong O., Choowongkomon K., Karnchanatat A.2020RSC Advances
  10(22),pp. 12711-12720
  33
  18A Peptide Inhibitor Derived from the Conserved Ectodomain Region of DENV Membrane (M) Protein with Activity Against Dengue Virus InfectionPanya A., Sawasdee N., Junking M., Srisawat C., Choowongkomon K., Yenchitsomanus P.2015Chemical Biology and Drug Design
  86(5),pp. 1093-1104
  32
  19Anti-HIV-1 reverse transcriptase activities of hexane extracts from some asian medicinal plantsSilprasit K., Seetaha S., Pongsanaraku P., Hannongbua S., Choowongkomon K.2011Journal of Medicinal Plant Research
  5(19),pp. 4899-4906
  31
  20Characterization of human semen α-L-fucosidasesAlhadeff J., Khunsook S., Choowongkomon K., Baney T., Heredia V., Tweedie A., Bean B.1999Molecular Human Reproduction
  5(9),pp. 809-815
  30
  21Identification of species (meat and blood samples)using nested-PCR analysis of mitochondrial DNAUnajak S., Meesawat P., Anyamaneeratch K., Anuwareepong D., Srikulnath K., Srikulnath K., Choowongkomon K., Choowongkomon K.2011African Journal of Biotechnology
  10(29),pp. 5670-5676
  30
  22Chebulin: Terminalia chebula Retz. fruit-derived peptide with angiotensin-I-converting enzyme inhibitory activitySornwatana T., Sornwatana T., Bangphoomi K., Roytrakul S., Wetprasit N., Choowongkomon K., Ratanapo S.2015Biotechnology and Applied Biochemistry
  62(6),pp. 746-753
  29
  23Transepithelial transport and structural changes of chicken angiotensin I-converting enzyme (ACE) inhibitory peptides through Caco-2 cell monolayersSangsawad P., Choowongkomon K., Kitts D., Chen X., Li-Chan E., Yongsawatdigul J.2018Journal of Functional Foods
  45,pp. 401-408
  29
  24Immunoinformatics-Aided Design of a Peptide Based Multiepitope Vaccine Targeting Glycoproteins and Membrane Proteins against Monkeypox VirusAkhtar N., Kaushik V., Grewal R.K., Wani A.K., Suwattanasophon C., Choowongkomon K., Oliva R., Shaikh A.R., Shaikh A.R., Cavallo L., Chawla M.2022Viruses
  14(11)
  29
  25Computational analyses of curcuminoid analogs against kinase domain of HER2Yim-im W., Sawatdichaikul O., Semsri S., Horata N., Mokmak W., Mokmak W., Tongsima S., Suksamrarn A., Choowongkomon K.2014BMC Bioinformatics
  15(1)
  28
  26The potential peptides against angiotensin-I converting enzyme through a virtual tripeptide-constructing libraryPanyayai T., Panyayai T., Sangsawad P., Pacharawongsakda E., Sawatdichaikul O., Tongsima S., Choowongkomon K.2018Computational Biology and Chemistry
  77,pp. 207-213
  28
  27A PCR-based marker for a locus conferring the aroma in Myanmar rice (Oryza sativa L.)Myint K., Arikit S., Wanchana S., Yoshihashi T., Choowongkomon K., Vanavichit A.2012Theoretical and Applied Genetics
  125(5),pp. 887-896
  27
  28Biochemical characterization of the α-Amylase inhibitor in mungbeans and its application in inhibiting the growth of callosobruchus maculatusWisessing A., Engkagul A., Wongpiyasatid A., Choowongkomon K.2010Journal of Agricultural and Food Chemistry
  58(4),pp. 2131-2137
  25
  29Discovery of novel JAK2 and EGFR inhibitors from a series of thiazole-based chalcone derivativesSanachai K., Aiebchun T., Mahalapbutr P., Seetaha S., Tabtimmai L., Maitarad P., Xenikakis I., Geronikaki A., Choowongkomon K., Rungrotmongkol T.2021RSC Medicinal Chemistry
  12(3),pp. 430-438
  25
  30Biological evaluation and molecular dynamics simulation of chalcone derivatives as epidermal growth factor-tyrosine kinase inhibitorsSangpheak K., Tabtimmai L., Seetaha S., Rungnim C., Chavasiri W., Wolschann P., Wolschann P., Choowongkomon K., Rungrotmongkol T.2019Molecules
  24(6)
  24
  31Cell-penetrable nanobodies (transbodies) that inhibit the tyrosine kinase activity of EGFR leading to the impediment of human lung adenocarcinoma cell motility and survivalTabtimmai L., Suphakun P., Srisook P., Kiriwan D., Phanthong S., Kiatwuthinon P., Chaicumpa W., Choowongkomon K.2019Journal of Cellular Biochemistry
  120(10),pp. 18077-18087
  24
  32Sensing the classical swine fever virus with molecularly imprinted polymer on quartz crystal microbalanceKlangprapan S., Choke-arpornchai B., Lieberzeit P.A., Choowongkomon K.2020Heliyon
  6(6)
  23
  33Identification of Vinyl Sulfone Derivatives as EGFR Tyrosine Kinase Inhibitor: In Vitro and In Silico StudiesAiebchun T., Mahalapbutr P., Auepattanapong A., Khaikate O., Seetaha S., Tabtimmai L., Kuhakarn C., Choowongkomon K., Rungrotmongkol T.2021Molecules (Basel, Switzerland)
  26(8)
  23
  34Computational study of EGFR inhibition: Molecular dynamics studies on the active and inactive protein conformationsSongtawee N., Gleeson M., Choowongkomon K.2013Journal of Molecular Modeling
  19(2),pp. 497-509
  23
  35Simple and rapid determination of the enzyme kinetics of HIV-1 reverse transcriptase and anti-HIV-1 agents by a fluorescence based methodSilprasit K., Thammaporn R., Tecchasakul S., Hannongbua S., Choowongkomon K.2011Journal of Virological Methods
  171(2),pp. 381-387
  23
  36Surface molecular imprints of WGA lectin as artificial receptors for mass-sensitive binding studiesWangchareansak T., Wangchareansak T., Sangma C., Choowongkomon K., Dickert F., Lieberzeit P.2011Analytical and Bioanalytical Chemistry
  400(8),pp. 2499-2506
  23
  37Specificity determinants of a novel Nck interaction with the juxtamembrane domain of the epidermal growth factor receptorHake M., Choowongkomon K., Kostenko O., Carlin C., Sönnichsen F.2008Biochemistry
  47(10),pp. 3096-3108
  22
  38Aptasensor for paraquat detection by gold nanoparticle colorimetric methodKuitio C., Klangprapan S., Chingkitti N., Boonthavivudhi S., Choowongkomon K.2021Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes
  22
  39Angiotensin-I converting enzyme inhibitory peptide derived from the shiitake mushroom (Lentinula edodes)Paisansak S., Sangtanoo P., Srimongkol P., Saisavoey T., Reamtong O., Choowongkomon K., Karnchanatat A.2020Journal of Food Science and Technology
  21
  40Enhancement and Analysis of Human Antiaflatoxin B1 (AFB1) scFv Antibody-Ligand Interaction Using Chain ShufflingRangnoi K., Choowongkomon K., O'Kennedy R., Rüker F., Yamabhai M.2018Journal of Agricultural and Food Chemistry
  66(22),pp. 5713-5722
  21
  41The TTSMI database: A catalog of triplex target DNA sites associated with genes and regulatory elements in the human genomeJenjaroenpun P., Jenjaroenpun P., Chew C., Yong T., Choowongkomon K., Thammasorn W., Kuznetsov V.2015Nucleic Acids Research
  43(D1),pp. D110-D116
  21
  42Human monoclonal ScFv specific to NS1 protein inhibits replication of influenza viruses across types and subtypesYodsheewan R., Maneewatch S., Srimanote P., Thueng-In K., Songserm T., Dong-Din-On F., Bangphoomi K., Sookrung N., Choowongkomon K., Chaicumpa W.2013Antiviral Research
  100(1),pp. 226-237
  21
  43In silico screening of epidermal growth factor receptor (EGFR) in the tyrosine kinase domain through a medicinal plant compound databaseSawatdichaikul O., Hannongbua S., Sangma C., Wolschann P., Choowongkomon K.2012Journal of Molecular Modeling
  18(3),pp. 1241-1254
  20
  44Evaluation of tyrosinase inhibitory activity and mechanism of Leucrocin I and its modified peptidesJoompang A., Jangpromma N., Choowongkomon K., Payoungkiattikun W., Tankrathok A., Viyoch J., Luangpraditkun K., Klaynongsruang S.2020Journal of Bioscience and Bioengineering
  130(3),pp. 239-246
  20
  45Molecular cloning and characterization of Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) copper, zinc superoxide dismutase (CSI-Cu,Zn-SOD) geneSujiwattanarat P., Pongsanarakul P., Temsiripong Y., Temsiripong T., Thawornkuno C., Uno Y., Unajak S., Matsuda Y., Choowongkomon K., Srikulnath K., Srikulnath K.2016Comparative Biochemistry and Physiology -Part A : Molecular and Integrative Physiology
  191,pp. 187-195
  19
  46Discovery of a novel CnAMADH2 allele associated with higher levels of 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) in yellow dwarf coconut (Cocos nucifera L.)Dumhai R., Wanchana S., Saensuk C., Saensuk C., Choowongkomon K., Mahatheeranont S., Kraithong T., Toojinda T., Vanavichit A., Arikit S.2019Scientia Horticulturae
  243,pp. 490-497
  19
  47Understanding the molecular basis of EGFR kinase domain/MIG-6 peptide recognition complex using computational analysesMoonrin N., Songtawee N., Rattanabunyong S., Chunsrivirot S., Mokmak W., Mokmak W., Tongsima S., Choowongkomon K., Choowongkomon K.2015BMC Bioinformatics
  16(1)
  19
  48Antibacterial and EGFR-tyrosine kinase inhibitory activities of polyhydroxylated xanthones from Garcinia succifoliaDuangsrisai S., Duangsrisai S., Choowongkomon K., Bessa L., Bessa L., Costa P., Costa P., Amat N., Kijjoa A., Kijjoa A.2014Molecules
  19(12),pp. 19923-19934
  18
  49Evaluation of the anti-malarial activity and cytotoxicity of 2,4-diamino-pyrimidine-based kinase inhibitorsPhuangsawai O., Beswick P., Ratanabunyong S., Tabtimmai L., Suphakun P., Obounchoey P., Srisook P., Horata N., Chuckowree I., Hannongbua S., Ward S., Choowongkomon K., Gleeson M.2016European Journal of Medicinal Chemistry
  124,pp. 896-905
  18
  50Development of loop-mediated isothermal amplification (LAMP) assay using SYBR safe and gold-nanoparticle probe for detection of Leishmania in HIV patientsRuang-areerate T., Sukphattanaudomchoke C., Thita T., Leelayoova S., Piyaraj P., Mungthin M., Suwannin P., Polpanich D., Tangchaikeeree T., Jangpatarapongsa K., Choowongkomon K., Siripattanapipong S.2021Scientific Reports
  11(1)
  18
  51Discovery of calcium-binding peptides derived from defatted lemon basil seeds with enhanced calcium uptake in human intestinal epithelial cells, Caco-2Kheeree N., Kuptawach K., Puthong S., Sangtanoo P., Srimongkol P., Boonserm P., Reamtong O., Choowongkomon K., Karnchanatat A.2022Scientific Reports
  12(1)
  18
  52Molecular docking study of lamellarin analogues and identification of potential inhibitors of HIV-1 integrase strand transfer complex by virtual screeningEurtivong C., Choowongkomon K., Ploypradith P., Ploypradith P., Ruchirawat S., Ruchirawat S.2019Heliyon
  5(11)
  17
  53Computational screening of chalcones acting against topoisomerase IIα and their cytotoxicity towards cancer cell linesSangpheak K., Mueller M., Darai N., Wolschann P., Suwattanasophon C., Ruga R., Chavasiri W., Seetaha S., Choowongkomon K., Kungwan N., Rungnim C., Rungrotmongkol T.2019Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry
  34(1),pp. 134-143
  17
  54Characterisation of thermostable trypsin and determination of trypsin isozymes from intestine of Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.)Unajak S., Meesawat P., Paemanee A., Areechon N., Engkagul A., Kovitvadhi U., Kovitvadhi S., Kovitvadhi S., Rungruangsak-Torrissen K., Rungruangsak-Torrissen K., Choowongkomon K.2012Food Chemistry
  134(3),pp. 1533-1541
  17
  55Au Nanoparticle-Based Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Aptasensors for Paraquat Herbicide DetectionKamkrua N., Ngernsutivorakul T., Ngernsutivorakul T., Limwichean S., Eiamchai P., Chananonnawathorn C., Pattanasetthakul V., Ricco R., Choowongkomon K., Horprathum M., Nuntawong N., Bora T., Botta R.2022ACS Applied Nano Materials
  17
  56Biochemical and enzymatic study of rice BADH wild-type and mutants: An insight into fragrance in riceWongpanya R., Boonyalai N., Thammachuchourat N., Horata N., Arikit S., Myint K., Myint K., Vanavichit A., Choowongkomon K.2011Protein Journal
  30(8),pp. 529-538
  16
  57Anti-inflammatory properties of the stem bark from the herbal drug Vitex peduncularis Wall. ex Schauer and characterization of its polyphenolic profileFerreres F., Duangsrisai S., Gomes N., Suksungworn R., Pereira D., Gil-Izquierdo A., Valentão P., Choowongkomon K., Andrade P.2017Food and Chemical Toxicology
  106,pp. 8-16
  16
  58Design, synthesis, and evaluation of the anticancer activity of 2-amino-aryl-7-aryl-benzoxazole compoundsKhajondetchairit P., Phuangsawai O., Phuangsawai O., Suphakun P., Rattanabunyong S., Choowongkomon K., Gleeson M., Gleeson M.2017Chemical Biology and Drug Design
  90(5),pp. 987-994
  16
  59Application of Site-Specific Spin Labeling for NMR Detecting Inhibitor-Induced Conformational Change of HIV-1 Reverse TranscriptaseSeetaha S., Seetaha S., Yagi-Utsumi M., Yagi-Utsumi M., Yamaguchi T., Yamaguchi T., Yamaguchi T., Ishii K., Hannongbua S., Choowongkomon K., Kato K., Kato K., Kato K.2016ChemMedChem
  11(4),pp. 363-366
  16
  60Anin vitrostudy of lipase inhibitory peptides obtained from de-oiled rice branKetprayoon T., Noitang S., Sangtanoo P., Srimongkol P., Saisavoey T., Reamtong O., Choowongkomon K., Karnchanatat A.2021RSC Advances
  11(31),pp. 18915-18929
  16
  61NMR characterization of HIV-1 reverse transcriptase binding to various non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors with different activitiesThammaporn R., Thammaporn R., Yagi-Utsumi M., Yagi-Utsumi M., Yamaguchi T., Yamaguchi T., Boonsri P., Saparpakorn P., Choowongkomon K., Techasakul S., Kato K., Kato K., Hannongbua S.2015Scientific Reports
  5
  15
  62Computational analysis of binding between malarial dihydrofolate reductases and anti-folatesChoowongkomon K., Theppabutr S., Songtawee N., Day N.P.J., Day N.P.J., White N.J., White N.J., Woodrow C.J., Woodrow C.J., Imwong M.2010Malaria Journal
  9(1)
  14
  63Molecular dynamics simulations reveal structural instability of human trypsin inhibitor upon D50E and Y54H mutationsMokmak W., Mokmak W., Chunsrivirot S., Assawamakin A., Choowongkomon K., Tongsima S.2013Journal of Molecular Modeling
  19(2),pp. 521-528
  14
  64Structural dynamics and kinase inhibitory activity of three generations of tyrosine kinase inhibitors against wild-type, L858R/T790M, and L858R/T790M/C797S forms of EGFRTodsaporn D., Mahalapbutr P., Poo-arporn R.P., Choowongkomon K., Rungrotmongkol T.2022Computers in Biology and Medicine
  147
  14
  65Screening for lead compounds and herbal extracts with potential anti-influenza viral activityKlaywong K., Khutrakul G., Choowongkomon K., Lekcharoensuk C., Petcharat N., Leckcharoensuk P., Ramasoota P.2014Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  45(1),pp. 62-74
  13
  66Natural rubber as a template for making hollow silica spheres and their use as antibacterial agentsKerdlap W., Thongpitak C., Keawmaungkom S., Warakulwit C., Klangprapan S., Choowongkomon K., Chisti Y., Hansupalak N.2019Microporous and Mesoporous Materials
  273,pp. 10-18
  13
  67Anti-HIV-1 reverse transcriptase property of some edible mushrooms in AsiaChoengpanya K., Ratanabunyong S., Seetaha S., Tabtimmai L., Choowongkomon K.2021Saudi Journal of Biological Sciences
  13
  68The anti-oxidative effect of Lingzhi protein hydrolysates on lipopolysaccharide-stimulated A549 cellsKrobthong S., Choowongkomon K., Suphakun P., Kuaprasert B., Samutrtai P., Yingchutrakul Y.2021Food Bioscience
  41
  13
  69Expression, purification, and characterization of the native intracellular domain of human epidermal growth factor receptors 1 and 2 in Escherichia coliSeetaha S., Ratanabanyong S., Choowongkomon K.2019Applied Microbiology and Biotechnology
  103(20),pp. 8427-8438
  13
  70A novel angiotensin i-converting enzyme inhibitory peptide derived from the trypsin hydrolysates of salmon bone proteinsKaewsahnguan T., Noitang S., Sangtanoo P., Srimongkol P., Saisavoey T., Reamtong O., Choowongkomon K., Karnchanatat A.2021PLoS ONE
  16(September)
  12
  71Insight into HIV-1 reverse transcriptase - Aptamer interaction from molecular dynamics simulationsAeksiri N., Songtawee N., Gleeson M., Hannongbua S., Choowongkomon K.2014Journal of Molecular Modeling
  20(8)
  12
  72Molecular dynamics of the asymmetric dimers of EGFR: Simulations on the active and inactive conformations of the kinase domainSongtawee N., Bevan D., Choowongkomon K.2015Journal of Molecular Graphics and Modelling
  58,pp. 16-29
  12
  73Generation of human single-chain variable fragment antibodies specific to dengue virus non-structural protein 1 that interfere with the virus infectious cyclePoungpair O., Bangphoomi K., Chaowalit P., Sawasdee N., Saokaew N., Choowongkomon K., Chaicumpa W., Yenchitsomanus P.2014mAbs
  6(2),pp. 474-482
  12
  74Generation of a nanobody against HER2 tyrosine kinase using phage display library screening for HER2-positive breast cancer therapy developmentLamtha T., Tabtimmai L., Bangphoomi K., Kiriwan D., Malik A.A., Chaicumpa W., Van Bergen En Henegouwen P.M.P., Choowongkomon K.2021Protein Engineering, Design and Selection
  34
  12
  75Synthesis and evaluation of the NSCLC anti-cancer activity and physical properties of 4-aryl-N-phenylpyrimidin-2-aminesToviwek B., Suphakun P., Choowongkomon K., Hannongbua S., Gleeson M., Gleeson M.2017Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters
  27(20),pp. 4749-4754
  11
  76Anti-HIV-1 reverse transcriptase activities of hexane extracts from some Asian medicinal plantsSilprasit K., Seetaha S., Pongsanarakul P., Hannongbua S., Choowongkomon K.2011Journal of Medicinal Plants Research
  5(17),pp. 4194-4201
  11
  77Characterization and expression analysis of the transferrin gene in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and its upregulation in response to Streptococcus agalactiae infectionPoochai W., Choowongkomon K., Srisapoome P., Unajak S., Areechon N.2014Fish Physiology and Biochemistry
  40(5),pp. 1473-1485
  11
  78HDAC inhibitor cowanin extracted from G. fusca induces apoptosis and autophagy via inhibition of the PI3K/Akt/mTOR pathways in Jurkat cellsPunpai S., Saenkham A., Jarintanan F., Jongrungruangchok S., Choowongkomon K., Suksamrarn S., Tanechpongtamb W.2022Biomedicine and Pharmacotherapy
  147
  10
  79Anti-feline immunodeficiency virus reverse transcriptase properties of some medicinal and edible mushroomsSeetaha S., Ratanabunyong S., Tabtimmai L., Choowongkomon K., Rattanasrisomporn J., Choengpanya K.2020Veterinary World
  13(9),pp. 1798-1806
  10
  80A Synthetic Bioactive Peptide Derived from the Asian Medicinal Plant Acacia catechu Binds to Dengue Virus and Inhibits Cell EntryPanya A., Sawasdee N., Songprakhon P., Tragoolpua Y., Rotarayanont S., Choowongkomon K., Yenchitsomanus P.T.2020Viruses
  12(11)
  9
  81FTIR spectra signatures reveal different cellular effects of EGFR inhibitors on nonsmall cell lung cancer cellsTabtimmai L., Srisook P., Kuaprasert B., Thumanu K., Choowongkomon K.2020Journal of Biophotonics
  13(3)
  9
  82Design, synthesis and evaluation of N 2 ,N 4 -diaminoquinazoline based inhibitors of phosphodiesterase type 5Pobsuk N., Paracha T., Chaichamnong N., Salaloy N., Suphakun P., Hannongbua S., Choowongkomon K., Pekthong D., Chootip K., Ingkaninan K., Gleeson M.2019Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters
  29(2),pp. 267-270
  9
  83Study of the lipolysis effect of nanoliposome-encapsulated Ganoderma lucidum protein hydrolysates on adipocyte cells using proteomics approachKrobthong S., Yingchutrakul Y., Visessanguan W., Mahatnirunkul T., Samutrtai P., Chaichana C., Papan P., Choowongkomon K.2021Foods
  10(9)
  9
  84Human ScFv that block sodium ion channel activity of tetrodotoxinChulanetra M., Bangphoomi K., Sookrung N., Thanongsaksrikul J., Srimanote P., Sakolvarvaree Y., Choowongkomon K., Chaicumpa W.2012Toxicon
  59(2),pp. 272-282
  9
  85A novel nanobody as therapeutics target for EGFR-positive colorectal cancer therapy: exploring the effects of the nanobody on SW480 cells using proteomics approachLamtha T., Krobthong S., Yingchutrakul Y., Yingchutrakul Y., Samutrtai P., Gerner C., Tabtimmai L., Choowongkomon K.2022Proteome Science
  20(1)
  9
  86Distance-based paper device using combined SYBR safe and gold nanoparticle probe LAMP assay to detect Leishmania among patients with HIVRuang-areerate T., Saengsawang N., Ruang-areerate P., Ratnarathorn N., Thita T., Leelayoova S., Siripattanapipong S., Choowongkomon K., Dungchai W.2022Scientific Reports
  12(1)
  9
  87Utilizing Quantitative Proteomics to Identify Species-Specific Protein Therapeutic Targets for the Treatment of LeishmaniasisKrobthong S., Krobthong S., Yingchutrakul Y., Yingchutrakul Y., Samutrtai P., Hitakarun A., Siripattanapipong S., Leelayoova S., Mungthin M., Choowongkomon K.2021ACS Omega
  8
  88Molecular cloning and sequencing of raw starch degrading gene from laceyella sacchari LP175 and its functional expression in escherichia coliLomthong T., Lomthong T., Chotineeranat S., Cioci G., Laville E., Duquesne S., Choowongkomon K., Marty A., Kitpreechavanich V.2018Chiang Mai Journal of Science
  45(4),pp. 1634-1648
  8
  89In silico identification and in vitro validation of nogalamycin N-oxide (NSC116555) as a potent anticancer compound against non–small-cell lung cancer cellsObounchoey P., Tabtimmai L., Suphakun P., Thongkhao K., Eurtivong C., Gleeson M.P., Choowongkomon K.2019Journal of Cellular Biochemistry
  120(3),pp. 3353-3361
  8
  90Molecular cloning and characterization of the CHS gene family in turmeric (Curcuma longa Linn.)Wannapinpong S., Srikulnath K., Thongpan A., Choowongkomon K., Peyachoknagul S.2013Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology
  24(1),pp. 25-33
  8
  91Bioactivities of Jc-SCRIP, a Type 1 ribosome-inactivating protein from jatropha curcas seed coatNuchsuk C., Wetprasit N., Roytrakul S., Choowongkomon K., T-Thienprasert N., Yokthongwattana C., Arpornsuwan T., Ratanapo S.2013Chemical Biology and Drug Design
  82(4),pp. 453-462
  8
  92Novel peptides with HIV-1 reverse transcriptase inhibitory activity derived from the fruits of Quercus infectoriaSeetaha S., Hannongbua S., Rattanasrisomporn J., Choowongkomon K.2020Chemical Biology and Drug Design
  8
  93Molecular dynamics, MM/PBSA and in vitro validation of a novel quinazoline-based EGFR tyrosine kinase inhibitor identified using structure-based in silico screeningOrnnork N., Kiriwan D., Lirdprapamongkol K., Choowongkomon K., Svasti J., Eurtivong C.2020Journal of Molecular Graphics and Modelling
  99
  7
  94Elucidation of vasodilation response and structure activity relationships of N2,N4-disubstituted quinazoline 2,4-diamines in a rat pulmonary artery modelParacha T., Pobsuk N., Salaloy N., Suphakun P., Pekthong D., Hannongbua S., Choowongkomon K., Khorana N., Temkitthawon P., Ingkaninan K., Gleeson M., Chootip K.2019Molecules
  24(2)
  7
  95Chamuangone from Garcinia cowa leaves inhibits cell proliferation and migration and induces cell apoptosis in human cervical cancer in vitroSae-Lim P., Seetaha S., Tabtimmai L., Suphakun P., Kiriwan D., Panichayupakaranant P., Choowongkomon K.2020Journal of Pharmacy and Pharmacology
  72(3),pp. 470-480
  7
  96Antioxidant activity and cytotoxicity against cancer cell lines of the extracts from novel xylaria species associated with termite nests and lc-ms analysisWangsawat N., Nahar L., Sarker S.D., Phosri C., Evans A.R., Whalley A.J.S., Choowongkomon K., Suwannasai N.2021Antioxidants
  10(10)
  7
  97A novel cyclic NP1 reveals obstruction of EGFR kinase activity and attenuation of EGFR-driven cell linesJiwacharoenchai N., Tabtimmai L., Kiriwan D., Suwattanasophon C., Seetaha S., Sinthuvanich C., Choowongkomon K.2021Journal of Cellular Biochemistry
  7
  98Selection and Characterization of a Single-Chain Variable Fragment against Porcine Circovirus Type 2 Capsid and Impedimetric Immunosensor DevelopmentKlangprapan S., Weng C.C., Huang W.T., Li Y.K., Choowongkomon K.2021ACS Omega
  7
  99Identification of tripeptides against tyrosine kinase domain of EGFR for lung cancer cell inhibition by in silico and in vitro studiesKiriwan D., Seetaha S., Jiwacharoenchai N., Tabtimmai L., Sousa S.F., Songtawee N., Choowongkomon K.2021Chemical Biology and Drug Design
  7
  100The C-terminally shortened analogs of a hexapeptide derived from Lingzhi hydrolysate with enhanced tyrosinase-inhibitory activityKrobthong S., Yingchutrakul Y., Samutrtai P., Choowongkomon K.2021Archiv der Pharmazie
  7
  101In-vitro studies of anti-egfr tyrosine kinase activity of thai nutraceutical plantsSemsri S., Seatew C., Rattanabunyong S., Ruekit S., Horata N., Panya A., Yenchitsomanus P.T., Sawatdichaikul O., Choowongkomon K.2020Iranian Journal of Pharmaceutical Research
  19(2),pp. 196-206
  7
  102Siamenflavones A-C, three undescribed biflavonoids from Selaginella siamensis Hieron. and biflavonoids from spike mosses as EGFR inhibitorDemehin A.A., Thamnarak W., Lamtha T., Chatwichien J., Eurtivong C., Choowongkomon K., Chainok K., Ruchirawat S., Ruchirawat S., Ruchirawat S., Thasana N., Thasana N., Thasana N.2022Phytochemistry
  203
  7
  103Development of Colorimetric Reverse Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification Assay for Detecting Feline CoronavirusRapichai W., Saejung W., Khumtong K., Boonkaewwan C., Tuanthap S., Lieberzeit P.A., Choowongkomon K., Rattanasrisomporn J.2022Animals
  12(16)
  7
  104Discovery of a Multifunctional Octapeptide from Lingzhi with Antioxidant and Tyrosinase Inhibitory ActivityYingchutrakul Y., Yingchutrakul Y., Krobthong S., Krobthong S., Choowongkomon K., Papan P., Samutrtai P., Mahatnirunkul T., Chomtong T., Srimongkolpithak N., Jaroenchuensiri T., Aonbangkhen C.2022Pharmaceuticals
  15(6)
  6
  105A simple aptamer/gold nanoparticle aggregation-based colorimetric assay for oxidized low-density lipoprotein determinationKhongwichit S., Swangphon P., Nanakorn N., Nualla-ong A., Choowongkomon K., Lieberzeit P.A., Chunta S.2023Talanta
  254
  6
  106Genome Shuffling Enhances Lipase Production of Thermophilic Geobacillus sp.Chalopagorn P., Charoenpanich J., Charoenpanich J., Choowongkomon K.2014Applied Biochemistry and Biotechnology
  174(4),pp. 1444-1454
  6
  107Comparative Draft Genomes of Leishmania orientalis Isolate PCM2 (Formerly Named Leishmania siamensis) and Leishmania martiniquensis Isolate PCM3 from the Southern Province of ThailandAnuntasomboon P., Siripattanapipong S., Unajak S., Choowongkomon K., Burchmore R., Leelayoova S., Mungthin M., E-Kobon T.2022Biology
  11(4)
  6
  108Novel GH-20 β-N-acetylglucosaminidase inhibitors: Virtual screening, molecular docking, binding affinity, and anti-tumor activityMeekrathok P., Thongsom S., Aunkham A., Kaewmaneewat A., Kitaoku Y., Choowongkomon K., Suginta W., Suginta W.2020International Journal of Biological Macromolecules
  142,pp. 503-512
  6
  109Evaluation of a commercial enzyme-linked immunosorbent assay kit and in-house fasciola gigantica cysteine proteinases-based enzyme-linked immunosorbent assays for diagnosis of human fascioliasisTran N., Tran N., Nu P., Intuyod K., Dao L., Pinlaor P., Nawa Y., Choowongkomon K., Geadkaew-Krenc A., Kosa N., Grams R., Pinlaor S.2019American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
  100(3),pp. 591-598
  5
  110Liposomal Thiostrepton Formulation and Its Effect on Breast Cancer Growth InhibitionWongkhieo S., Wongkhieo S., Numdee K., Lam E.W.F., Choowongkomon K., Kongsema M., Khongkow M.2021Journal of Pharmaceutical Sciences
  5
  111Development of a biosensor from aptamers for detection of the porcine reproductive and respiratory syndrome virusKuitio C., Rasri N., Kiriwan D., Unajak S., Choowongkomon K.2020Journal of Veterinary Science
  21(5)
  5
  112Efficacy of cyclic lipopeptides obtained from Bacillus subtilis to inhibit the growth of Microsporum canis isolated from catsTunsagool P., Ploypetch S., Jaresitthikunchai J., Roytrakul S., Choowongkomon K., Rattanasrisomporn J.2021Heliyon
  7(9)
  5
  113Biosensors for the detection of organophosphate exposure by a new diethyl thiophosphate-specific aptamerSwainson N.M., Aiemderm P., Saikaew C., Saikaew C., Theeraraksakul K., Rimdusit P., Kraiya C., Unajak S., Choowongkomon K.2021Biotechnology Letters
  5
  114Use of Capillary Electrophoresis to Study the Binding Interaction of Aptamers with Wild-Type, K103N, and Double Mutant (K103N/Y181C) HIV-1 RT: Studying the Binding Interaction of Wild-Type, K103N, and Double Mutant (K103N/Y181C) HIV-1 RT with Aptamers by Performing the Capillary ElectrophoresisAeksiri N., Aeksiri N., Warakulwit C., Hannongbua S., Unajak S., Choowongkomon K.2017Applied Biochemistry and Biotechnology
  182(2),pp. 546-558
  5
  115Purification, crystallization and preliminary X-ray analysis of recombinant betaine aldehyde dehydrogenase 2 (OsBADH2), a protein involved in jasmine aroma, from Thai fragrant rice (Oryza sativa L.)Kuaprasert B., Silprasit K., Horata N., Khunrae P., Wongpanya R., Boonyalai N., Vanavichit A., Choowongkomon K.2011Acta Crystallographica Section F: Structural Biology and Crystallization Communications
  67(10),pp. 1221-1223
  5
  116Epidemiological Analysis and Genetic Characterization of Parvovirus in Ducks in Northern Vietnam Reveal Evidence of RecombinationDong H.V., Dong H.V., Tran G.T.H., Nguyen H.T.T., Nguyen T.M., Trinh D.Q., Le V.P., Choowongkomon K., Rattanasrisomporn J.2022Animals
  12(20)
  5
  117Designing a multi-epitope candidate vaccine by employing immunoinformatics approaches to control African swine fever spreadNguyen T.L., Samuel Leon Magdaleno J., Rajjak Shaikh A., Rajjak Shaikh A., Choowongkomon K., Li V., Lee Y., Kim H., Kim H., Kim H.2022Journal of Biomolecular Structure and Dynamics
  5
  118Neutralizing and Enhancing Epitopes of the SARS-CoV-2 Receptor-Binding Domain (RBD) Identified by NanobodiesKaewchim K., Glab-ampai K., Mahasongkram K., Saenlom T., Thepsawat W., Chulanetra M., Choowongkomon K., Sookrung N., Sookrung N., Chaicumpa W.2023Viruses
  15(6)
  5
  119Risk factors and clinical and laboratory findings associated with feline immunodeficiency virus and feline leukemia virus infections in Bangkok, ThailandRungsuriyawiboon O., Jarudecha T., Hannongbua S., Choowongkomon K., Boonkaewwan C., Rattanasrisomporn J.2022Veterinary World
  15(7),pp. 1601-1609
  5
  120Pharmacophore-Based Virtual Screening and Experimental Validation of Pyrazolone-Derived Inhibitors toward Janus KinasesSanachai K., Mahalapbutr P., Hengphasatporn K., Shigeta Y., Seetaha S., Tabtimmai L., Langer T., Wolschann P., Kittikool T., Yotphan S., Choowongkomon K., Rungrotmongkol T.2022ACS Omega
  5
  121KERRA, Mixed Medicinal Plant Extracts, Inhibits SARS-CoV-2 Targets Enzymes and Feline CoronavirusSeetaha S., Khamplong P., Wanaragthai P., Aiebchun T., Ratanabunyong S., Krobthong S., Yingchutrakul Y., Rattanasrisomporn J., Choowongkomon K.2022COVID
  2(5),pp. 621-632
  5
  122Immunoinformatics-aided rational design of a multi-epitope vaccine targeting feline infectious peritonitis virusChawla M., Cuspoca A.F., Cuspoca A.F., Akthar N., Magdaleno J.S.L., Rattanabunyong S., Suwattanasophon C., Jongkon N., Choowongkomon K., Shaikh A.R., Malik T., Cavallo L.2023Frontiers in Veterinary Science
  10
  4
  123Discovery of JAK2/3 Inhibitors from Quinoxalinone-Containing CompoundsSanachai K., Mahalapbutr P., Tabtimmai L., Seetaha S., Kittikool T., Yotphan S., Choowongkomon K., Rungrotmongkol T.2022ACS Omega
  4
  124Evaluation of potential anti-metastatic and antioxidative abilities of natural peptides derived from Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth in A549 cellsKrobthong S., Krobthong S., Yingchutrakul Y., Sittisaree W., Tulyananda T., Samutrtai P., Choowongkomon K., Lao-On U.2022PeerJ Computer Science
  10
  4
  125Mass spectrometry and synchrotron-FTIR microspectroscopy reveal the anti-inflammatory activity of Bua Bok extractsPaemanee A., Rattanabunyong S., Ketngamkum Y., Siriwaseree J., Pongpamorn P., Romyanon K., Tangphatsornruang S., Kuaprasert B., Choowongkomon K.2022Phytochemical Analysis
  4
  126Quinoxalinones as A Novel Inhibitor Scaffold for EGFR (L858R/T790M/C797S) Tyrosine Kinase: Molecular Docking, Biological Evaluations, and Computational InsightsSuriya U., Mahalapbutr P., Wimonsong W., Yotphan S., Choowongkomon K., Rungrotmongkol T.2022Molecules
  27(24)
  4
  127In Vitro Evaluation of Antidiabetic Potential of Cleistocalyx nervosum var. paniala Fruit ExtractChukiatsiri S., Wongsrangsap N., Ratanabunyong S., Choowongkomon K.2023Plants
  12(1)
  4
  128Dipyridodiazepinone derivatives; synthesis and anti HIV-1 activityKhunnawutmanotham N., Chimnoi N., Thitithanyanont A., Saparpakorn P., Choowongkomon K., Pungpo P., Hannongbua S., Techasakul S., Techasakul S.2009Beilstein Journal of Organic Chemistry
  5
  4
  129Aqueous and micelle-bound structural characterization of the epidermal growth factor receptor juxtamembrane domain containing basolateral sorting motifsChoowongkomon K., Choowongkomon K., Hobert M., Hobert M., Hobert M., Hobert M., He C., Carlin C., Carlin C., Carlin C., Sönnichsen F., Sönnichsen F., Sönnichsen F.2004Journal of Biomolecular Structure and Dynamics
  21(6),pp. 813-826
  4
  130Homology modeling and virtual screening for antagonists of protease from yellow head virusUnajak S., Sawatdichaikul O., Songtawee N., Rattanabunyong S., Tassnakajon A., Areechon N., Hirono I., Kondo H., Khunrae P., Rattanarojpong T., Choowongkomon K.2014Journal of Molecular Modeling
  20(3)
  4
  131In vitro and in silico binding study of the peptide derived from HIV-1 CA-CTD and LysRS as a potential HIV-1 blocking siteNa Nakorn P., Treesuwan W., Choowongkomon K., Hannongbua S., Boonyalai N.2011Journal of Theoretical Biology
  270(1),pp. 88-97
  4
  132The Effect of the EGFR - Targeting Compound 3-[(4-Phenylpyrimidin-2-yl) Amino] Benzene-1-Sulfonamide (13f) against Cholangiocarcinoma Cell LinesSamatiwat P., Tabtimmai L., Suphakun P., Jiwacharoenchai N., Toviwek B., Kukongviriyapan V., Gleeson M.P., Choowongkomon K.2021Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
  22(2),pp. 381-390
  4
  133Role of conserved arginine in HadA monooxygenase for 4-nitrophenol and 4-chlorophenol detoxificationPimviriyakul P., Pholert P., Somjitt S., Choowongkomon K.2022Proteins: Structure, Function and Bioinformatics
  4
  134Potential tripeptides against the tyrosine kinase domain of human epidermal growth factor receptor (HER) 2 through computational and kinase assay approachesSeetaha S., Boonyarit B., Tongsima S., Songtawee N., Choowongkomon K.2020Journal of Molecular Graphics and Modelling
  97
  4
  135Synthesis, plasmodium falciparum inhibitory activity, cytotoxicity and solubility of n2,n4-disubstituted quinazoline-2,4-diaminesPobsuk N., Suphakun P., Hannongbua S., Nantasenamat C., Choowongkomon K., Paul Gleeson M.2019Medicinal Chemistry
  15(6),pp. 691-702
  4
  136Isolation of betulinic acid and antioxidant and anti-HIV-1 reverse transcriptase activity of Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein extractSrisombat N., Bapia S., Ratanabunyong S., Choowongkomon K., Vajrodaya S., Duangsrisai S.2019Agriculture and Natural Resources
  53(6),pp. 674-680
  3
  137Characterization of New DNA Aptamers for Anti-HIV-1 Reverse TranscriptaseRatanabunyong S., Aeksiri N., Yanaka S., Yagi-Utsumi M., Kato K., Choowongkomon K., Hannongbua S.2020ChemBioChem
  3
  138Probing the Anti-Cancer Potency of Sulfated Galactans on Cholangiocarcinoma Cells Using Synchrotron FTIR Microspectroscopy, Molecular Docking, and In Vitro StudiesBoonsri B., Choowongkomon K., Kuaprasert B., Thitiphatphuvanon T., Supradit K., Sayinta A., Duangdara J., Rudtanatip T., Wongprasert K.2021Marine drugs
  19(5)
  3
  139Development of an easy-to-use urease kit for detecting Helicobacter pylori in canine gastric mucosaHlaoperm C., Hlaoperm C., Choowongkomon K., Pruksakorn C., Rattanasrisomporn J., Rattanasrisomporn J.2021Veterinary World
  14(7),pp. 1977-1987
  3
  140Antimicrobial peptides of Lactobacillus salivarius K4 isolated from chicken intestineSangtanoo P., Choowongkomon K., Surat W., Nitisinprasert S., Kubera A.2014ScienceAsia
  40(2),pp. 135-140
  3
  141Discovery of Novel EGFR Inhibitor Targeting Wild-Type and Mutant Forms of EGFR: In Silico and In Vitro StudyTodsaporn D., Zubenko A., Kartsev V., Aiebchun T., Mahalapbutr P., Petrou A., Geronikaki A., Divaeva L., Chekrisheva V., Yildiz I., Choowongkomon K., Rungrotmongkol T.2023Molecules (Basel, Switzerland)
  28(7)
  3
  142Synchrotron Fourier Transform Infrared Microscopy Spectra in Cellular Effects of Janus Kinase Inhibitors on Myelofibrosis Cancer CellsSiriwaseree J., Sanachai K., Aiebchun T., Tabtimmai L., Kuaprasert B., Choowongkomon K.2022ACS Omega
  3
  143Structural analysis of cannabinoids against EGFR-TK leads a novel target against EGFR-driven cell linesLamtha T., Lamtha T., Tabtimmai L., Songtawee N., Tansakul N., Choowongkomon K.2022Current Research in Pharmacology and Drug Discovery
  3
  3
  144Porcine Sapovirus in Northern Vietnam: Genetic Detection and Characterization Reveals Co-Circulation of Multiple GenotypesDong H.V., Dong H.V., Truong T.H., Tran G.T.H., Rapichai W., Rattanasrisomporn A., Choowongkomon K., Rattanasrisomporn J.2023Veterinary Sciences
  10(7)
  2
  1454-Aryl-N-phenylpyrimidin-2-amines targeting EGFR-tyrosine kinase attenuated EGFR-expressing cell linesTabtimmai L., Supakun P., Toviwek B., Jiwacharoenchai N., Kiriwan D., Aiebchun T., Gleeson M.P., Choowongkomon K., Choowongkomon K.2022European Journal of Medicinal Chemistry Reports
  5
  2
  146Proteomics and Molecular Docking Analyses Reveal the Bio-Chemical and Molecular Mechanism Underlying the Hypolipidemic Activity of Nano-Liposomal Bioactive Peptides in 3T3-L1 AdipocytesKrobthong S., Krobthong S., Yingchutrakul Y., Wongtrakoongate P., Chuntakaruk H., Rungrotmongkol T., Chaichana C., Mahatnirunkul T., Chomtong T., Choowongkomon K., Aonbangkhen C.2023Foods
  12(4)
  2
  147Investigation of berberine and its derivatives in Sars Cov-2 main protease structure by molecular docking, PROTOX-II and ADMET methods: in machine learning and in silico studyOner E., Al-Khafaji K., Al-Khafaji K., Mezher M.H., Demirhan I., Suhail Wadi J., Belge Kurutas E., Yalin S., Choowongkomon K.2022Journal of Biomolecular Structure and Dynamics
  2
  148Generation of a Single-Chain Variable Fragment Antibody against Feline Immunoglobulin G for Biosensor ApplicationsRasri N., Tabtimmai L., Kraiya C., Yamabhai M., Sinthuvanich C., Rattanasrisomporn J., Choowongkomon K.2023ACS Omega
  8(30),pp. 27688-27696
  2
  149Identification of the Brucea javanica Constituent Brusatol as a EGFR-Tyrosine Kinase Inhibitor in a Cell-Free AssaySuwattanasophon C., Suwattanasophon C., Mistlberger-Reiner A., Alberdi-Cedeño J., Alberdi-Cedeño J., Pignitter M., Somoza V., Somoza V., Somoza V., König J., Lamtha T., Wanaragthai P., Kiriwan D., Choowongkomon K.2023ACS Omega
  2
  150Exploring the Apoptotic-Induced Biochemical Mechanism of Traditional Thai Herb (Kerra™) Extract in HCT116 Cells Using a Label-Free Proteomics ApproachSiriwaseree J., Yingchutrakul Y., Samutrtai P., Aonbangkhen C., Srathong P., Krobthong S., Choowongkomon K.2023Medicina (Kaunas, Lithuania)
  59(8)
  2
  151Sulfonylated Indeno[1,2-c]quinoline Derivatives as Potent EGFR Tyrosine Kinase InhibitorsHengphasatporn K., Aiebchun T., Mahalapbutr P., Auepattanapong A., Khaikate O., Choowongkomon K., Kuhakarn C., Meesin J., Shigeta Y., Rungrotmongkol T.2023ACS Omega
  8(22),pp. 19645-19655
  2
  152Structural characterization and mode of action studies on Salvicin K and antimicrobial peptide-like bacteriocin β peptide isolated from Lactobacillus salivarius K4Thongkhao K., Sönnichsen F., Nitisinprasert S., Choowongkomon K.2018Chiang Mai Journal of Science
  45(2),pp. 731-745
  2
  153Acquisition of naturally acquired antibody response to Plasmodium falciparum erythrocyte membrane protein 1-DBLα and differential regulation of IgG subclasses in severe and uncomplicated malariaHorata N., Choowongkomon K., Ratanabunyong S., Tongshoob J., Khusmith S.2017Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine
  7(12),pp. 1055-1061
  2
  154Characterization of the carboxylate delivery module of transcarboxylase: Following spontaneous decarboxylation of the 1.3S-CO2- subunit by NMR and FTIR spectroscopiesRivera-Hainaj R., Rivera-Hainaj R., Pusztai-Carey M., Reddy D., Reddy D., Choowongkomon K., Sönnichsen F., Carey P.2002Biochemistry
  41(7),pp. 2191-2197
  2
  155Comparative sequence analysis of the accessory and nucleocapsid genes of feline coronavirus strains isolated from cats diagnosed with effusive feline infectious peritonitisTuanthap S., Chiteafea N., Rattanasrisomporn J., Choowongkomon K.2021Archives of Virology
  2
  156In vitro anti-oxidant, anti-microbial and anti-HIV-1 reverse transcriptase activities and isolation of bergenin from Shorea obtusa Wall. ex BlumeSuksungworn R., Choowongkomon K., Duangsrisai S.2021Agriculture and Natural Resources
  55(3),pp. 395-404
  2
  157In silico structural elucidation of the rabies RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) toward the identification of potential rabies virus inhibitorsKiriwan D., Choowongkomon K.2021Journal of Molecular Modeling
  27(6)
  2
  158Biophysical Characterization of Novel DNA Aptamers against K103N/Y181C Double Mutant HIV-1 Reverse TranscriptaseRatanabunyong S., Ratanabunyong S., Seetaha S., Hannongbua S., Yanaka S., Yagi-Utsumi M., Kato K., Paemanee A., Choowongkomon K.2022Molecules
  27(1)
  2
  159Discovery of potent antiproliferative agents from selected oxygen heterocycles as EGFR tyrosine kinase inhibitors from the U.S. National Cancer Institute database by in silico screening and bioactivity evaluationJiwacharoenchai N., Saruengkhanphasit R., Niwetmarin W., Seetaha S., Choowongkomon K., Ruchirawat S., Ruchirawat S., Ruchirawat S., Eurtivong C., Eurtivong C.2022Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters
  58
  2
  160Antioxidant and anti-HIV properties and isolation of bioactive compound of Hymenodictyon orixense (Roxb.) MabbSoun-Udom M., Choowongkomon K., Vajrodaya S., Ratanabunyong S., Suksungworn R., Srisombat N., Bapia S., Duangsrisai S.2019Agriculture and Natural Resources
  53(6),pp. 621-628
  2
  161In silico and in vitro analysis of the role of cowaxanthone as a histone deacetylase inhibitor and apoptosis inducer in human leukemic T-cellsPunpai S., Saenkham A., Choowongkomon K., Suksamrarn S., Tanechpongtamb W.2020Journal of Current Science and Technology
  10(2),pp. 183-194
  1
  162Identification of bacteria caused bad odors in the rubber plantsChoowongkomon K., Pumloifa S., Hansupalak N., Insuan W.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  526(1)
  1
  163Bioactivities of In Vitro Transepithelial Transported Peptides from Cooked Chicken BreastHamzeh A., Sangsawad P., Noisa P., Choowongkomon K., Yongsawatdigul J.2022International Journal of Peptide Research and Therapeutics
  28(1)
  1
  164Structural Distinctive 26SK, a Ribosome-Inactivating Protein from Jatropha curcas and Its Biological ActivitiesPathanraj D., Choowongkomon K., Roytrakul S., Yokthongwattana C.2021Applied Biochemistry and Biotechnology
  1
  165Isolation of stigmasterol from Kra Don (Careya arborea Roxb.) and bioactivities of its crude extracts against free radicals and human immunodeficiency virusBapia S., Srisombata N., Ratanabunyong S., Choowongkomon K., Vajrodaya S., Wongkantrakorn N., Duangsrisai S.2021Agriculture and Natural Resources
  55(1),pp. 33-42
  1
  166β-eudesmol but not atractylodin exerts an inhibitory effect on CFTR-mediated chloride transport in human intestinal epithelial cellsTharabenjasin P., Ferraris R.P., Choowongkomon K., Pongkorpsakol P., Worakajit N., Sawasvirojwong S., Pabalan N., Na-Bangchang K., Muanprasat C.2021Biomedicine and Pharmacotherapy
  142
  1
  167Molecular dynamics simulations of asymmetric heterodimers of HER1/HER2 complexesSuwattanasophon C., Suwattanasophon C., Suwattanasophon C., Songtawee N., Wolschann P., Choowongkomon K., Choowongkomon K.2018Journal of Molecular Modeling
  24(1)
  1
  168ICP35 is a TREX-like protein identified in white spot syndrome virusPhairoh P., Suthibatpong T., Rattanarojpong T., Jongruja N., Senapin S., Senapin S., Choowongkomon K., Khunrae P.2016PLoS ONE
  11(6)
  1
  169Rational design of an N-terminal cysteine-containing tetrapeptide that inhibits tyrosinase and evaluation of its mechanism of actionJoompang A., Anwised P., Klaynongsruang S., Taemaitree L., Wanthong A., Wanthong A., Choowongkomon K., Daduang S., Katekaew S., Jangpromma N.2023Current Research in Food Science
  7
  1
  170Selection, alkaline phosphatase fusion, and application of single-chain variable fragment (scFv) specific to NT-proBNP as electrochemical immunosensor for heart failureWongjard S., Aiemderm P., Monkhang K., Jaengwang K., Tabtimmai L., Kraiya C., Choowongkomon K., Swainson N.M.2023Heliyon
  9(9)
  1
  171Exploring the Biological Functions and Anti-Melanogenesis of Phallus indusiatus for Mushroom-Based Cosmetic ApplicationsTheeraraksakul K., Jaengwang K., Choowongkomon K., Tabtimmai L.2023Cosmetics
  10(5)
  1
  172In Silico and In Vitro Study of Janus Kinases Inhibitors from NaphthoquinonesSanachai K., Mahalapbutr P., Tabtimmai L., Seetaha S., Kaekratoke N., Chamni S., Azam S.S., Choowongkomon K., Rungrotmongkol T.2023Molecules
  28(2)
  1
  173Impaired Testicular Function without Altering Testosterone Concentration Using an Anti-Follicular-Stimulating Hormone Receptor (Anti-FSHr) Single-Chain Variable Fragment (scFv) in Long-Tailed Macaques (Macaca fascicularis)Navanukraw P., Chotimanukul S., Kemthong T., Choowongkomon K., Chatdarong K.2023Animals
  13(14)
  1
  174Design of a Chimeric Multi-Epitope Vaccine (CMEV) against Both Leishmania martiniquensis and Leishmania orientalis Parasites Using Immunoinformatic ApproachesImaizumi K., Phurahong T., Siripattanapipong S., Choowongkomon K., Leelayoova S., Mungthin M., E-kobon T., Unajak S.2022Biology
  11(10)
  1
  175Dual role of azo compounds in inhibiting Plasmodium falciparum adenosine deaminase and hemozoin biocrystallizationKuaprasert B., Chitnumsub P., Leartsakulpanich U., Riangrungroj P., Suginta W., Leelayoova S., Mungthin M., Sitthichot N., Rattanabunyong S., Kiriwan D., Choowongkomon K.2022Experimental Parasitology
  243
  0
  176Making the Most of Its Short Reads: A Bioinformatics Workflow for Analysing the Short-Read-Only Data of Leishmania orientalis (Formerly Named Leishmania siamensis) Isolate PCM2 in ThailandAnuntasomboon P., Siripattanapipong S., Unajak S., Choowongkomon K., Burchmore R., Leelayoova S., Mungthin M., E-kobon T.2022Biology
  11(9)
  0
  177Molecularly Imprinted Nanoparticle Ensembles for Rapidly Identifying S. epidermidisHlaoperm C., Hlaoperm C., Sudjarwo W.A.A., Ehrenbrandtner J., Kiss E., Del Favero G., Choowongkomon K., Rattanasrisomporn J., Rattanasrisomporn J., Lieberzeit P.A.2023Sensors (Basel, Switzerland)
  23(7)
  0
  178Identification of a conserved maxicircle and unique minicircles as part of the mitochondrial genome of Leishmania martiniquensis strain PCM3 in ThailandAnuntasomboon P., Siripattanapipong S., Unajak S., Choowongkomon K., Burchmore R., Leelayoova S., Mungthin M., E-Kobon T.2022Parasites & vectors
  15(1),pp. 459
  0
  179In Vitro and In Silico Studies of Kinase Inhibitor of MAPK3 Protein to Determine Leishmania martiniquensis TreatmentAiebchun T., Rasri N., Kiriwan D., Siripattanapipong S., Choowongkomon K.2023Acta Parasitologica
  0
  180Correction to: Neutralizing and Enhancing Epitopes of the SARS-CoV-2 Receptor-Binding Domain (RBD) Identified by Nanobodies (Viruses, (2023), 15, 6, (1252), 10.3390/v15061252)Kaewchim K., Glab-ampai K., Mahasongkram K., Saenlom T., Thepsawat W., Chulanetra M., Choowongkomon K., Sookrung N., Sookrung N., Chaicumpa W.2023Viruses
  15(10)
  0
  181Identification of a unique conserved region from a kinetoplastid genome of Leishmania orientalis (formerly named Leishmania siamensis) strain PCM2 in ThailandAnuntasomboon P., Siripattanapipong S., Unajak S., Choowongkomon K., Burchmore R., Leelayoova S., Mungthin M., E-kobon T.2023Scientific Reports
  13(1)
  0
  182Isolation, Identification and Assessment of Efficient Cellulase Producing Bacteria from the Termite GutsTinrat S., Tabtimmai L., Sedtananun S., Tachaapaikoon C., Choowongkomon K.2024HAYATI Journal of Biosciences
  31(1),pp. 182-191
  0
  183In vitro cholesterol lowering activity of Ganoderma australe mycelia based on mass spectrometry, synchrotron Fourier-transform infrared analysis and liver-spheroid bioactivityWongkhieo S., Tangmesupphaisan W., Siriwaseree J., Aramsirirujiwet Y., Wiriyajitsomboon P., Kaewgrajang T., Pumloifa S., Paemanee A., Kuaprasert B., Choowongkomon K., Chester A.H., Chester A.H., Swainson N.M.2023Scientific Reports
  13(1)
  0
  184Biophysical Characterization of p51 and p66 Monomers of HIV-1 Reverse Transcriptase with Their InhibitorsSeetaha S., Kamonsutthipaijit N., Yagi-Utsumi M., Yagi-Utsumi M., Yagi-Utsumi M., Seako Y., Seako Y., Seako Y., Yamaguchi T., Yamaguchi T., Hannongbua S., Kato K., Kato K., Kato K., Choowongkomon K.2023Protein Journal
  0
  185Limited Polymorphism in the Dihydrofolate Reductase (dhfr) and dihydropteroate synthase genes (dhps) of Plasmodium knowlesi isolate from ThailandSangsri R., Choowongkomon K., Tuntipaiboontana R., Sugaram R., Boondej P., Sudathip P., Dondorp A.M., Dondorp A.M., Imwong M., Imwong M.2023Acta Tropica
  248
  0
  186The Inhibitory Effect of KerraTM, KSTM, and MinozaTM on Human Papillomavirus Infection and Cervical CancerChoowongkomon K., Choengpanya K., Pientong C., Pientong C., Ekalaksananan T., Ekalaksananan T., Talawat S., Srathong P., Chuerduangphui J.2023Medicina (Lithuania)
  59(12)
  0
  187Detection of feline immunodeficiency virus by neutral red-based loop-mediated isothermal amplification assaySaejung W., Khumtong K., Rapichai W., Ratanabunyong S., Rattanasrisomporn A., Choowongkomon K., Rungsuriyawiboon O., Rattanasrisomporn J.2024Veterinary World
  17(1),pp. 72-81
  0
  188Development of a Biosensor to Detect Venom of Malayan Krait (Bungarus candidus)Choowongkomon K., Chaisakul J., Seetaha S., Vasaruchapong T., Hodgson W.C., Rasri N., Chaeksin K., Boonchaleaw S., Sookprasert N.2024Toxins
  16(1)
  0
  189Exploring the apoptotic effects of sericin on HCT116 cells through comprehensive nanostring transcriptomics and proteomics analysisRatanabunyong S., Siriwaseree J., Wanaragthai P., Krobthong S., Yingchutrakul Y., Kuaprasert B., Choowongkomon K., Aramwit P., Aramwit P.2024Scientific Reports
  14(1)
  0
  190Discovery of furopyridine-based compounds as novel inhibitors of Janus kinase 2: In silico and in vitro studiesSuriya U., Mahalapbutr P., Geronikaki A., Kartsev V., Zubenko A., Divaeva L., Chekrisheva V., Petrou A., Oopkaew L., Somngam P., Choowongkomon K., Rungrotmongkol T.2024International Journal of Biological Macromolecules
  260
  0
  191Diphenyl ethers from the cultured lichen mycobiont of Graphis handelii ZahlbrTran T.M.D., Tran T.M.D., Aonbangkhen C., Duong T.H., Nguyen T.H.M., Ho M.T.T., Chavasiri W., Wongsuwan S., Chatwichien J., Giao Vo T.P., Nguyen N.H., Kiriwan D., Choowongkomon K.2024Heliyon
  10(4)
  0
  192Effect of mangiferin isolated from Mangifera indica leaves on in vitro blood coagulation and cell migration activitiesJanwitayanuchit I., Semsri S., Janwitayanuchit W., Choowongkomon K.2024Journal of Associated Medical Sciences
  57(2),pp. 67-75
  0
  193Three-phase partitioning technique for the green separation of crude polysaccharides from Schizophyllum commune and its effect on macrophage activationTabtimmai L., Jongruksavongkul C., Wisetsai A., Sonklin C., Aiamsung M., Chamsodsai P., Choowongkomon K., Sedtananun S.2024Food Bioscience
  58
  0
  194Feline infectious peritonitis: A comprehensive evaluation of clinical manifestations, laboratory diagnosis, and therapeutic approachesMoyadee W., Sunpongsri S., Choowongkomon K., Roytrakul S., Rattanasrisomporn A., Tansakul N., Rattanasrisomporn J.2024Journal of Advanced Veterinary and Animal Research
  11(1),pp. 19-26
  0
  195Advantages of Electro-deposited Gold on Carbon Electrodes for NT-proBNP Immunosensor for Development of Heart Failure Test KitAiemderm P., Monkhang K., Wongjard S., Choowongkomon K., Swainson N.M., Prasittichai C., Kraiya C.2024Applied Science and Engineering Progress
  17(2)
  0
  196Biochemical and structural comparisons of non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors against feline and human immunodeficiency virusesRattanabunyong S., Choengpanya K., Suwattanasophon C., Kiriwan D., Wolschann P., Lamtha T., Lamtha T., Shaikh A.R., Shaikh A.R., Rattanasrisomporn J., Choowongkomon K.2023Journal of Veterinary Science
  24(5)
  0
  197Synthesis, in vitro Anti-HIV-1RT evaluation, molecular modeling, DFT and acute oral toxicity studies of some benzotriazole derivativesJyoti Maiti N., Ganguly S., Choowongkomon K., Seetaha S., Saehlee S., Aiebchun T.2024Journal of Structural Biology
  216(2)
  0
  198The barrier-protective effect of β-eudesmol against type 2-inflammatory cytokine-induced tight junction disassembly in airway epithelial cellsTharabenjasin P., Moonwiriyakit A., Sontikun J., Timpratueang K., Kuno S., Aiebchun T., Jongkon N., Mongkolrob R., Pabalan N., Choowongkomon K., Muanprasat C.2024PLoS ONE
  19(4 April)
  0
  199Anticancer Activity of the Thai Herbal Formula “Kerra” Versus Afatinib and Doxorubicin In VitroNangsue C., Srathong P., Choowongkomon K., Promnikorn K., Tocharus C.2024WSEAS Transactions on Biology and Biomedicine
  21,pp. 155-161
  0
  200Comparison of feline and human immunodeficiency virus reverse transcriptase enzymes through chemical screening and computational analysisThammajong P., Aiebchun T., Boonyarattanakalin K., Gleeson D., Pobsuk N., Hannongbua S., Choowongkomon K., Gleeson M.P.2024Chemical Biology and Drug Design
  103(5)
  0
  201Anti-CAMP1 IgG promotes macrophage phagocytosis of Cutibacterium acnes type IIMin T.T., Choowongkomon K., Htoo H.H., Nonejuie P., Haltrich D., Yamabhai M.2024Microbiological Research
  285
  0
  202Lemon basil seed-derived peptide: Hydrolysis, purification, and its role as a pancreatic lipase inhibitor that reduces adipogenesis by downregulating SREBP-1c and PPAR-γ in 3T3-L1 adipocytesKuptawach K., Noitung S., Buakeaw A., Puthong S., Sawangkeaw R., Sangtanoo P., Srimongkol P., Reamtong O., Choowongkomon K., Karnchanatat A.2024PLoS ONE
  19(5 May)
  0
  203Tandem Mass Tag-10plex (TMT-10plex) phosphoproteomics dataset for comprehensive analysis of active compounds with tyrosine kinase inhibition activityYingchutrakul Y., Choowongkomon K., Krobthong S.2024Data in Brief
  55
  0
  204Targeted Therapy with Cisplatin-Loaded Calcium Citrate Nanoparticles Conjugated with Epidermal Growth Factor for Lung Cancer TreatmentOopkaew L., Injongkol Y., Rimsueb N., Rimsueb N., Mahalapbutr P., Choowongkomon K., Hadsadee S., Rojanathanes R., Rungrotmongkol T.2024ACS Omega
  0
  205Antibody fragments targeting the extracellular domain of follicular stimulating hormone receptor for contraception in male dogs and catsNavanukraw P., Chotimanukul S., Udomthanaisit L., Setthawong P., Saehlee S., Seetaha S., Choowongkomon K., Chatdarong K.2024Theriogenology
  226,pp. 110-119
  0
  206Evaluating solubility, stability, and inclusion complexation of oxyresveratrol with various β-cyclodextrin derivatives using advanced computational techniques and experimental validationAli S., Aman A., Hengphasatporn K., Oopkaew L., Todee B., Fujiki R., Harada R., Shigeta Y., Krusong K., Choowongkomon K., Chavasiri W., Wolschann P., Mahalapbutr P., Rungrotmongkol T.2024Computational Biology and Chemistry
  112
  0
  207Development in competitive immunoassay of a point-of-care testing for cotinine (COT) detection in urineKonziw S., Tunakhun P., Ngernpimai S., Srichaiyapol O., Boonsiri P., Tippayawat P., Techasen A., Maraming P., Choowongkomon K., Daduang S., Promdee L., Daduang J.2024Analytical Methods
  0
  208Exploring Quinoxalinone Derivatives as Promising Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) Kinase Inhibitors for Cancer TherapyJiwacharoenchai N., Kiriwan D., Tabtimmai L., Seetaha S., Yotphan S., Suwattanasophon C., Choowongkomon K., Choowongkomon K.2024Chiang Mai Journal of Science
  51(3)
  0
  209Re-estimation of supplemented methionine as total sulfur amino acid requirement for commercial male meat-type ducksPrahkarnkaeo K., Prahkarnkaeo K., Choowongkomon K., Chomtee B., Rakangthong C., Bunchasak C.2017Thai Journal of Veterinary Medicine
  47(4),pp. 457-464
  0
  210RETRACTED ARTICLE: Genome Shuffling Enhances Lipase Production of Thermophilic Geobacillus sp. (Applied Biochemistry and Biotechnology, (2014), 174, 4, (1444-1454), 10.1007/s12010-014-1109-6)Chalopagorn P., Charoenpanich J., Charoenpanich J., Choowongkomon K.2017Applied Biochemistry and Biotechnology
  183(4),pp. 1539
  0
  211Cytotoxic assessment of Cn-AMP1 in 2D or 3D spheroid non-small cell lung cancer modelsTabtimmai L., Grabowska A.M., Choowongkomon K., Tinrat S., Sedtananun S.2021Asia-Pacific Journal of Science and Technology
  26(3)
  0
  212Computational analysis of homo-dimerization of chloroplast-localized chaperonin from the alga Chlamydomonas reinhardtiiWongsamart R., Kiriwan D., Suwattanasophon C., Yokthongwattana K., Choowongkomon K.2021Agriculture and Natural Resources
  55(5),pp. 724-733
  0
  213Investigation of rt1t49 aptamer binding to human immunodeficiency virus 1 reverse transcriptaseRatanabunyong S., Yagi-Utsumi M., Yanaka S., Kato K., Choowongkomon K., Hannongbua S.2021Journal of Current Science and Technology
  11(1),pp. 51-59
  0