Person Image

  Education

  • ปรด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) ปริญญาเอก, ม. เกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
  • สบ (สาธารณสุขศาสตร์) ปริญญาตรี, ม. สุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2550
  • ส.พบ. (สัตวแพทยศาสตร์) ปริญญาตรี, ม. เกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • บ.ธบ.(บริหารธุรกิจ) ปริญญาตรี, ม.รามคำแหง, ไทย, 2546

  Interest

  สัตวแพทย์

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561 รองผู้อำนวยการฝ่ายเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  • ก.ค. 2558 - ก.ค. 2560 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ก.พ. 2558 - ก.ค. 2558 รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • พ.ย. 2554 - ม.ค. 2558 รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 73 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 47 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 22 เรื่อง (เชิงวิชาการ 21 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (198)