คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

111

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

22

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

37

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

2

Award

รางวัล ปี 2022


Executives

คณบดี

รองคณบดี

นาย เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ, อาจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการ

E-Mail: fvetkata@ku.ac.th

Tel.: 034-351-901-3

ดร. กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและทรัพย์สิน

E-Mail: fvetkni@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-7537

นางสาว สุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fvetswk@ku.ac.th

Tel.: 034-351901–3 ต่อ1601

นาง อักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายนิสิตและวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fvetasc@ku.ac.th

Tel.: 02-579-7537Resource

นักวิจัยทั้งหมด 166 คน (ศาสตราจารย์ 2 คน, รองศาสตราจารย์ 27 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 53 คน, อาจารย์ 33 คน, สัตวแพทย์ ชำนาญการ 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 3 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 1 คน, บรรณารักษ์ ชำนาญการ 1 คน, นายสัตวแพทย์ 14 คน, นักวิทยาศาสตร์ 15 คน, นักวิชาการสัตวบาล 3 คน, นักวิจัย 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน, นายช่างอิเลคทรอนิคส์ 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 240.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 15 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 5.80 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 107 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 70 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 19 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 54 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 8 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 598 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 506 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 55 โครงการ, ผู้ประสานงาน 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 420 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 336 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 275 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 219 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 2676 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1601 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1075 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 13 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 10 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 899 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 769 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 26 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 88 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 16 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 195 รางวัล (เกียรติบัตร 54 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 71 รางวัล, ประชุมวิชาการ 70 รางวัล)