คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

1

Award

รางวัล ปี 2024


Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและทรัพย์สิน

E-Mail: fvetkni@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-7537

นางสาว สุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fvetswk@ku.ac.th

Tel.: 034-351901–3 ต่อ1601

ดร. จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา

E-Mail: fvetjpn@ku.ac.th

Tel.: 02-9428756-9 ต่อ2330

นาง อักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fvetasc@ku.ac.th

Tel.: 02-579-7537

ดร. พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

E-Mail: fvetpos@ku.ac.th

Tel.: 034-351901-3

ดร. วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา

E-Mail: fvetwrp@ku.ac.th

Tel.: 34351901

ผู้ช่วยคณบดี

นางสาว สุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fvetspsr@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1901-3

นางสาว วัลยา ผ่องแผ้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fvetwyp@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8437

นาย กัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย

E-Mail: fvetgunn@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8756

ดร. วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fvetwpa@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1901-3

นางสาว ปริญทิพย์ วงศ์ไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

E-Mail: fvetptw@ku.ac.th

Tel.: 08-1847-9099

นางสาว นิอร รัตนภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fvetnor@ku.ac.th

Tel.: 034351901

นาย ภูดิท มณีสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง

E-Mail: fvetpdm@ku.ac.th

Tel.:

นาย เสลภูมิ ไพเราะ, อาจารย์

ฝ่ายการศึกษาทางคลินิกขั้นสูง

E-Mail:

Tel.:

ดร. จันทิมา พฤกษากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

E-Mail: fvetctm@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8751-9

ดร. ทัศนีย์ เจริญทรง, รองศาสตราจารย์

หัวหน้าหน่วยงานสัตว์ทดลอง บางเขน

E-Mail: fvettsj@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8756-9

นาย พิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์

ฝ่ายบริหาร กำแพงแสน

E-Mail: fvetpij@ku.ac.th

Tel.: 034-351901-3


Department (คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 316 คน (ศาสตราจารย์ 5 คน, รองศาสตราจารย์ 56 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 78 คน, อาจารย์ 37 คน, สัตวแพทย์ 28 คน, สัตวแพทย์ ชำนาญการ 7 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 10 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ 7 คน, นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 1 คน, บรรณารักษ์ ชำนาญการ 1 คน, นายสัตวแพทย์ 41 คน, นักวิทยาศาสตร์ 32 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, นักวิชาการสัตวบาล 2 คน, นักวิจัย 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน, นายช่างอิเลคทรอนิคส์ 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 240.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 15 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 5.80 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 123 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 87 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 22 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 72 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 673 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 584 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 70 โครงการ, ผู้ประสานงาน 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 478 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 14 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 388 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 297 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 20 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 263 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 3078 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1869 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1209 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 19 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 16 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)
 • Unknown 99 เรื่อง (Unknown 99 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 919 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 786 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 27 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 90 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 16 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 218 รางวัล (เกียรติบัตร 65 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 80 รางวัล, ประชุมวิชาการ 73 รางวัล)