สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

dogDogsendothelial dysfunctionEndothelial permeabilityendothelium cellEpitheliocystisวAnimal diseasesfeather peckingfeedstuffsFormaldehydeFumonisingelatinase BGlasser's diseaseHaemophilus parasuisLaying henlymphatic drainagemacrophage migration inhibition factormembrane transportModified cagemyosin adenosine triphosphatasenonhumanOsteoarthritis (OA)PCR-RFLPplatelet endothelial cell adhesion molecule 1pleura effusionpuppy deciduous teeth stem cells (pDSCs)ReviewSaltssevere denguestem cellsstocking density.T-2/HT-2 ToxinTbpA geneThailand thoracocentesisthrombocytopeniaTilapiatranscytosistransforming growth factor beta1translation regulationTransport systemtumor necrosis factorvascular diseasevascular leakagevasculotropinVeterinary HistologyVeterinary PathologyZearalenoneการจัดโครงการฝึกอบรมการจำแนกเชื้อการเปลี่ยนถ่ายน้ำการฟื้นฟูแผลที่กระจกตาในกระต่าย เซลล์ต้นกำเนิดการแยกเชื้อการรักษาโรคการสืบค้นเกลือความคิดเห็นของผู้ใช้บริการความพึงพอใจความหลากหลายทางพันธุกรรมงานด้านโสตทัศนูปกรณ์งานบริหารทั่วไปซีรัมวิทยาซีสต์ด่างทับทิมดินตะกอนดินตะกั่วทรัพยากรสารสนเทศเทคนิค loop-Mediated Isothermal Amplificationนกนางนวลธรรมดานิตยสารเนื้อเยื่อวิทยาบริหารการจัดการเบนซัลโคเนียมคลอไรด์แบคทีเรียปลานิลโปรตีนโครงสร้างพฤติกรรมสัตว์ (สัตวเศรษฐกิจ)พาร์โวไวรัสในเป็ดเทศพาร์โวไวรัสในห่านพีซีอาร์ฟอร์มาลินฟาล์ว อะดีโนไวรัสโรคแกลสเซอร์โรคตาโรคที่เกิดจากแบคทีเรียลูกปลาเวลาการให้บริการสรีรวิทยาสัตว์ปีกสวัสดิภาพสัตว์สังคมวิทยาและการศึกษาสัตว์หน้าดินสายพันธุ์สุกรหนังสือฉบับตัวเล่มหนังสือพิมพ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ห้องสมุดอายุรกรรมในสัตว์เลี้ยงอาร์เอฟแอลพีอินคลูชั่นบอดี เฮปาไตติส

Executives


Persons (สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 25 คน (นายสัตวแพทย์ 13 คน, นักวิทยาศาสตร์ 4 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิจัย 1 คน, บรรณารักษ์ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน, นายช่างอิเลคทรอนิคส์ 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)
 • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 131 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 63 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 68 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 21 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 20 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)