สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

acaricideantiviralAtopic dermatitisBehaviorbeta cateninbleeding tendencyblood vessel permeabilityBone strengthCage densitycatscell junctioncirculationcitronella oilCitrus spp.cold clammy skincomplement activationcrude –extractcrude-extractscytokine releasedengue shock syndromeDengue virusDengue virus infectiondermatophytesDiseasedogsendothelial dysfunctionEndothelial permeabilityendothelium cellfeather peckingFMDVFood Hygienefungicidegelatinase Bhemorrhagic feverheparan sulfatehepatomegalyherbal extracthousinghumanHUVEC cell linehyaluronic acidhypovolemic shockimmunopathogenesisIn vitrointerleukin 10interleukin 12interleukin 2interleukin 6interleukin 8Intradermal allergy testKit testKU herbal-extract lotionsKU herbal-extractlotionKU Natural MiticideLarviclaying henlemon grass oilLeptospirosislymphatic drainagemacrophage migration inhibition factorMalassezia pachydermatitismembrane transportMicrobiology, Confocal MicroscopyModified cagemyosin adenosine triphosphatasenonhumanpeel oilPlantPlant crude-evtractplant crude-extractsplatelet endothelial cell adhesion molecule 1pleura effusionReviewsevere denguestocking density.Sugar apple seedstamarind fruitsthoracocentesisthrombocytopeniatranscytosistransforming growth factor beta1translation regulationTransport systemTropical cattle tick larvaetropical cattle ticksvolatile oilZoonosesทรัพยากรสารสนเทศนกนางนวลธรรมดานิตยสารแนวทางการพัฒนาบริหารการจัดการประสิทธิภาพปัญหาการบริหารงานพัสดุพฤติกรรมสัตว์ (สัตวเศรษฐกิจ)มหกายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์เลี้ยงแมวโรคผิวหนังสุนัขห้องสมุด

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 9 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน, บรรณารักษ์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน, นายช่างอิเลคทรอนิคส์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 100 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 48 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 52 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 73 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 58 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 7 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 6 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 9 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 5 รางวัล)