Person Image

  Education

  • ปร.ด.(จุลชีววิทยาทางการแพทย์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  Expertise Cloud

  ".."animalAnimal nutritionantimicrobial activityantimicrobial resistanceantimicrobial susceptibilityavian influenza virusazelaic acidbacteriabenzoyl peroxideblack soldier flyBrugia malayicatschemical compositionschlorhexidinecommercial pig farmDenguedogEnterococcusEscherichia spp.essential oilsFood Safetygastric biopsyH5N1Helicobacter pyloriHelicobacter spp.Herbal nanoemulsionin vitro digestibilityinsectkilling methodslarvae mealMethicillin-resistant S. pseudintermediusmeticillin-resistant staphylococcimiconazoleminimum inhibitory concentrationMoleular MicrobiologyNS1nutritionPCRpigpigsPiper betle leaf extractProinflammatory cytokinepyodermarapid urease testreverse genetics vaccinerhinitisskinStaphylococci สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยา methicillinStaphylococcus pseudintermediusStaphylococcus schleiferi subsp. coagulansStaphylococcus spp.topical antimicrobialtopical antimicrobialsurinary systemvan genevanC geneVanC typevancomycinvancomycin resistancevancomycin-resistant enterococciVectorWolbachiayeastการดื้อยาต้านจุลชีพการดื้อยาแวนโคมัยซิแบบเหนี่ยวนำได้การติดเชื้อของผิวหนังการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะการย่อยในหลอดทดลองความไวรับความไวรับต่อยาต้านจุลชีพเชื้อ staphylococci ที่ดื้อต่อยา meticillinเชื้อ staphylococi ที่ดื้อต่อยา methicilเชื้อก่อโรคเชื้อดื้อยาดื้อยาน้ำมันหอมระเหยเนื้อสุกรแบคทีเรียโภชนศาสตร์โภชนศาสตร์สัตว์แมลงแมวยาต้านจุลชีพยาต้านจุลชีพที่ใช้เฉพาะที่ยีน vanC-1ยีน vanC-2ยีสต์โรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะโรคติดเชื้อในผิวหนังของสุนัขฤทธิ์ในการต้านจุลชีพฤทธิ์ในการต้านเชื้อสมุนไพรนาโนอิมัลชันสัตว์เลี้ยงสารต้านจุลชีพที่ใช้เฉพาะที่สารระงับเชื้อสารสกัดสมุนไพรไทยสุนัขเอนเทอโรคอคคัสเฮลิโคแบคเตอร์/ วิธีเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม/ สุนัข/ ชิ้นเนื้อกระเพาะอาหาร

  Interest

  Moleular Microbiology, Food Safety

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
  • ม.ค. 2557 - ม.ค. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Impacts of killing process on the nutrient content, product stability and in vitro digestibility of black soldier fly (Hermetia illucens) larvae mealsZhen Y., Chundang P., Zhang Y., Wang M., Vongsangnak W., Pruksakorn C., Kovitvadhi A.2020Applied Sciences (Switzerland)
  10(17)
  12
  2In vitro antibacterial activity of mangosteen (Garcinia mangostana Linn.) crude extract against Staphylococcus pseudintermedius isolates from canine pyodermaLarsuprom L., Rungroj N., Lekcharoensuk C., Pruksakorn C., Kongkiatpaiboon S., Chen C., Sukatta U.2019Veterinary Dermatology
  30(6),pp. 487-e145
  10
  3Detection and phenotypic characterization of vancomycin-resistant enterococci in pigs in ThailandPruksakorn C., Pimarn C., Boonsoongnern A., Narongsak W.2016Agriculture and Natural Resources
  50(3),pp. 199-203
  8
  4Investigation of Bacterial Isolations and Antimicrobial Susceptibility of Chronic Rhinitis in CatsMeepoo W., Meepoo W., Jaroensong T., Pruksakorn C., Rattanasrisomporn J.2022Animals
  12(12)
  2
  5In Vitro Antimicrobial Activity of Piper betle Leaf Extract and Some Topical Agents against Methicillin-Resistant and Methicillin-Susceptible Staphylococcus Strains from Canine PyodermaPhensri P., Thummasema K., Sukatta U., Morand S., Morand S., Pruksakorn C.2022Animals
  12(22)
  2
  6Development of an easy-to-use urease kit for detecting Helicobacter pylori in canine gastric mucosaHlaoperm C., Hlaoperm C., Choowongkomon K., Pruksakorn C., Rattanasrisomporn J., Rattanasrisomporn J.2021Veterinary World
  14(7),pp. 1977-1987
  1
  7Inducible vancomycin resistance is common in porcine Enterococcus gallinarum and E. casseliflavus isolatesTharvornvee W., Pruksakorn C., Lekcharoensuk P.2016Thai Journal of Veterinary Medicine
  46(4),pp. 627-635
  0