ผลงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2021

31

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 31
2021 inนางสาวศุภร ทองยวน, อาจารย์, inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, exปวีณา เอ็นดู, exMr. Aurelie Binot, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Ecological and health risk assessment,carcinogenic and non-carcinogenic effects ofheavy metals contamination in the soil frommunicipal solid waste landfill in Central, Thailand", Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, ปีที่ 27, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 876-897
2021 inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPipatpong Chundang, exNichaphon Pliantiangtam, exKarun Thongprajukaew, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "Screening of in vitro nutrient digestibility coefficients of selected insect meals in broiler chickens, black-meat chickensand quails", Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, ปีที่ 105, ฉบับที่ 2, มีนาคม - ตุลาคม 2021, หน้า 305-315
2021 exMagdalena Widziolek, exKlaudia Janik, exNiedharsan Pooranachandrana, exMikolaj Adamek, exAnna Pecio, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exJean-Pierre Levraud, exPierre Boudinot, exMagdalena Chadzinska, exKrzysztof Rakus, "Type I interferon-dependent response of zebrafish larvae during tilapia lake virus (TiLV) infection", Developmental and Comparative Immunology, ปีที่ 116, ฉบับที่ 103936, มีนาคม 2021, หน้า 1-9
2021 exPattarasuda Rawiwan, exMatepiya Khemthong, exPuntanat Tattiyapong, exDavid Huchzermeyer, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Effects of sample preservation and storage times on the detection of tilapialake virus (TiLV) RNA in tilapia tissues", Aquaculture, ปีที่ 533, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 1-6
2021 exThi Thuy Nguyen, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Detection of antibodies to Toxoplasma gondii among owned dogs in Cambodia", Food and Waterborne Parasitology, ปีที่ 22, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า e00103-1-5
2021 exMs. Atchara Dawanpa, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAssociate Professor Dr. Pongrama Ramasootra, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Genotypic and phenotypic situation of antimicrobial drug resistance ofEscherichia coli in water and manure between biogas and non-biogas swinefarms in central Thailand", Journal of Environmental Management, ปีที่ 279, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 111659-1-12
2021 exอมรา ชูรักษ์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Yutaka Tamura, exTomomi Sato, exAkira Fukuda, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of nosocomial infections through contact patterns in a small animal hospital using social network analysis and genotyping techniques", Scientific Reports, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 1647-1-8
2021 exThom Do, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of hematological alteration of vector-borne pathogens in cats from Bangkok, Thailand", BMC Veterinary Research, ปีที่ 17, ฉบับที่ 28, มกราคม 2021, หน้า 1-9
2021 inนายณัฐ ด่านพนัง, inนายวันชาติ ยิบประดิษฐ์, "Tube-like preputial mucosa urethrostomy for correction of urethrorectal fistula in a young male cat", Veterinary Integrative Sciences, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 45-50
2021 exAntonella Dalle Zotte, exY. Singh, exA. Squartini, exP. Stevanato, exS. Cappellozza, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSirawit Subaneg, exD. Bertelli , exM. Cullere, "Effect of a dietary inclusion of full-fat or defatted silkworm pupa meal on the nutrient digestibility and faecal microbiome of fattening quails", Animal, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 100112-100118
2021 exศุภารัตน์ ชัยพิพัฒน์, inดร.สุขุมาล พฤกษ์อุดม, อาจารย์, exกรกนก ศรีทับทิม, exTakashi Kuwana, exญานิกา ปิยะสันติ, exรุ่งทิวา สินศิริ, exChayada Piantham, exSornchai Sangkalerd, exSompong Boonsanong, exKlinsak Pitiwong, exSawai Wanghongsa, exApisit Pidthong, inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Primordial germ cells isolated from individual embryos of red junglefowl and indigenous pheasants of Thailand", Theriogenology, ปีที่ 165, ฉบับที่ -, เมษายน 2021, หน้า 59-68
2021 exChattida Panprom, exRatikorn Bootcha, exYuthima Kacha, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "The Surgical Intervention for Dirofilaria Infections in One Dog and One Cat", Advances in Animal and Veterinary Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 571-575
2021 exKanokwan Demeekul, exWichit Suthammarak, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "Bioactive Compounds from Germinated Brown Rice Protect Cardiomyocytes Against Simulated Ischemic/Reperfusion Injury by Ameliorating Mitochondrial Dysfunction", Drug Design, Development and Therapy, ปีที่ 15, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า 1055-1066
2021 exJiraporn Sritun, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, อาจารย์, inนางสิริลักษณ์ จาละ, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Expression of recombinant S2 domain of Spike protein of Porcine epidemic diarrhea virus", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 221-230
2021 inดร.สุปภาดา คณานับ, inนายประกรณ์ จาละ, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mycotoxin profiles of animal feeds in the central part of Thailand: 2015-2020", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 739-743
2021 exSuttiporn Srikullabutr, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, "Prevalence of coliform bacterial contamination in cat drinking water in households in Thailand", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 721-726
2021 exDo Tien Duy, exNguyen Luong Lam Anh, exNguyen Thi Kim Thoa, exPhitsanuwattana K, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exCarrique-Mas JJ, exLe Thanh Hien, exNguyen Thi Thu Nam, exNguyen Tat Toan, "Identification of genotype and phenotype of antimicrobial resistance of Escherichia coliisolates from pigs in southern Vietnam", เวชชสารสัตวแพทย์, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, หน้า 125-132
2021 exประมวลชัย เกตุขาว, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial resistance profiles of Escherichia coli from swine farms using different antimicrobials and management systems", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 689-695
2021 exNwai Oo Khine, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exNantiya Saetiew, exPatcharathorn Simking, exSinsamuth Saengow, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molecular detection of Giardia duodenalis and Cryptosporidium spp. from stray dogs residing in monasteries in Bangkok, Thailand", Parasitology International, ปีที่ 83, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า 1-4
2021 exศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Patterns of blood biochemical parameters of peripartum dairy cows raised in either smallholder or semi-commercial dairy farms in Thailand", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 645-655
2021 exศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Changes of body condition scores, serum biochemistry and liver triacylglycerol in periparturient Holstein Friesian dairy cows raised in a small-holder farm", World's Veterinary Journal, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 23-28
2021 exPushkar Pal, inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, exTej Narayan Bhusal, exRajendra Bashyal, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Knowledge, attitude, and practice about rabies prevention andcontrol: A community survey in Nepal", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 933-942
2021 inนายวนัท ศรีเจริญ, อาจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, อาจารย์, "Molecular identification of Trichuris trichiura and Hymenolepis diminuta in long-tailed macaques (Macaca fascicularis) in Lopburi, Thailand", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 884-888
2021 exPhubet Satsook, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายลักษณ์ เพียซ้าย, exPatcharapa Towiboon, exChalermchart Somgird, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Ovarian activity in crossbred Thai native does during naturally occurring foot-and-mouth disease (FMD) virus infection", Tropical Animal Health and Production , ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, เมษายน 2021, หน้า 1-6
2021 exนายพีรภัทร แสงสว่าง , inนายกัญจน์ แก้วมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molecular Detection of Bartonella spp. and Hematological Evaluation in Domestic Cats and Dogs from Bangkok, Thailand", Pathogens, ปีที่ 10, ฉบับที่ 5, เมษายน 2021, หน้า 1-16
2021 exCapt. Chayapol Lapjit, exCapt. Ponlakrit Charoenchanikran, exCapt. Pongsakorn Petchkaew, exMaj. Siriporn Sukpipattanamongkol, inดร.รุ่งเรือง ยอดชีวัน, อาจารย์, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inดร.เมธา จันดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Diagnostic Imaging and Cytological Analysis Aid the Clinical Investigation of Long Digital Extensor Tendon Subtendinous Bursitis in a Horse", Journal of equine veterinary science, ปีที่ 101, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2021, หน้า 103449--
2021 inดร.เมธา จันดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Ananya Pongpradit, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inนายอรรถพล กำลังดี, อาจารย์, exDr. Chanikarn Puangthong, exDr.Thapana Jarutummasiri, "Radiographic and ultrasonographic appearances of chronic tenosynovitis of the lateral extensor tendon at the right tarsus in an Argentinian polo pony", เวชชสารสัตวแพทย์ , ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 395-399
2021 inนายวนัท ศรีเจริญ, อาจารย์, exสพ.ญ.สุภกานต์ แก้วโชติ, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, อาจารย์, inนายธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์, inดร.รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบัณฑิต มังกิจ, อาจารย์, inนางสกุลจิตร วิเชียรโชติ, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Detection and genetic characterization of “Candidatus Mycoplasma haemomacaque” infection among long-tailed macaques (Macaca fascicularis) in Thailand using broad-range nested polymerase chain reaction assay", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 943-948
2021 inดร.ชลธิชา ขุนพรม, exAdrian R. Plant, exศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล, "โครงสร้างทางพันธุกรรมและแหล่งอาศัยเฉพาะถิ่นของแมลงน้ำวงศ์ Empididae (Diptera) ในพื้นที่หินปู", Entomological Science, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 127-136
2021 inนางสาวณัฐเนตร ศรีตระกูล, exWinyu Karntip, inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSusadee Khemton, exPanuwat Pakpiboon, exKant Wongsirodkul, exKanyarat Arunsri, inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, "A-scan Biometry, Phacoemulsification and Foldable Intraocular Lens Implantation in a Young Orangutan (Pongo pygmaeus)", Open Veterinary Journal, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 121-127
2021 exThom Do, exนางสาวพรกมล ภู่สังวาลย์ทอง, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molecular Detection of Tick-Borne Pathogens in Stray Dogs and Rhipicephalussanguineus Sensu Lato Ticks from Bangkok, Thailand", Pathogens, ปีที่ 10, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 1-12

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2021 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, inดร.ยลยง วุ้นวงษ์, อาจารย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนายสุธี รัตนภิรมย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inนายไพฑูรย์ มูลจิตร, "การศึกษาการเพาะเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาวสุกรเพื่องานทางวิทยาศาสตร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2564 (LRU Conference 2021), 25 กุมภาพันธ์ 2021, เลย เลย ประเทศไทย

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201820172016 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202018 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10]